Ὑμνολογικά

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Νέαν ἔδειξε κτίσιν

Νέαν ἔδειξε κτίσιν

 Δημιούργημα τοῦ παντοδύναμου, πάνσοφου καί πανάγαθου Θεοῦ εἶναι ὁ  πανέμορφος κόσμος πού μᾶς περιβάλλει. Καί...

Περισσότερα

Στό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως

Στό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως

 Λίγους μῆνες πρίν ἀπό τό θεῖο Πάθος του ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μαζί μέ...

Περισσότερα

Ὁ Χριστός στόν Ἅδη... οἱ μυροφόρες στό μνῆμα του

Ὁ Χριστός στόν Ἅδη... οἱ μυροφόρες στό μνῆμα του

 Ἔνας σταθμός μέσα στό σχέδιο τῆς θείας Οἰκονομίας εἶναι ἡ εἰς ἅδου κάθοδος τοῦ Κυρίου...

Περισσότερα

Ὄλβιος τάφος

Ὄλβιος τάφος

  «Ὄλβιος τάφος! Ἐν ἑαυτῷ γὰρ δεξάμενος, ὡς ὑπνοῦντα, τὸν Δημιουργόν, ζωῆς θησαυρὸς θεῖος ἀναδέδεικται...

Περισσότερα

Ἄσπορος καί ἀνήδονος

Ἄσπορος καί ἀνήδονος

  Στιγμή ὁριακή γιά τήν ἱστορία τοῦ κόσμου ἐκείνη ἡ στιγμή κατά τήν ὁποία ὁ ἄγγελος...

Περισσότερα

Καί νῦν καί ἀεί: ἡ ἀνακάλυψη τῆς δοξολογίας

Καί νῦν καί ἀεί: ἡ ἀνακάλυψη τῆς δοξολογίας

  Συμβαίνει κάποτε νά ἀναζητᾶ ἡ πι­στή ψυχή μέσα στά προσευχητάρια ἀνάμεσα στίς εὐχές ὁσίων καί...

Περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ σπορέως

Ἡ παραβολή τοῦ σπορέως

  Στή γραφικότατη παραβολή τοῦ σπορέως ὁ Κύριος παρουσιάζει ἁπλά ἀλλά πολύ παραστατικά τή διαδικασία...

Περισσότερα

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος

Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος

  Σωτήριος ἱστορικός σταθμός Στενός καί αἰωνόβιος ὁ δεσμός τῆς πατρίδος μας μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη...

Περισσότερα

Χαῖρε, δι' ἧς ἡ χαρά ἐκλάμψει

Χαῖρε, δι' ἧς ἡ χαρά ἐκλάμψει

 Μεγάλο καί σπουδαῖο θέμα τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ χαρά. Ὁ ἄνθρωπος πλάσθηκε γιά νά...

Περισσότερα

«Οἱ ληστές»

«Οἱ ληστές»

  Καθημερινά οἱ ἐφημερίδες εἶναι γεμάτες ἀπό ληστεῖες, ἁρπαγές, τραυματισμούς, σκοτωμούς! Φόβος καί τρόμος παλαιότερα...

Περισσότερα

Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

   Ἕνα ἀπό τά αἰσχρά ἐγκλήματα πού στιγματίζουν τήν ἱστορία τοῦ κόσμου μας εἶναι ἡ...

Περισσότερα

Κύριε, ἔγειρε τήν ψυχήν μου!

Κύριε, ἔγειρε τήν ψυχήν μου!

  Ἡ τρίτη Κυριακή μετά τό Πάσχα ὀνομάζεται Κυριακή τοῦ παραλύτου, διότι κατ᾽ αὐτήν διαβάζεται...

Περισσότερα

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ

Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ

  Τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ ψάλλοντας ἡ Ἐκκλησία μας ἀποτυπώνει στούς ὕμνους της τήν ὑψίστη...

Περισσότερα

Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται

Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται

 Ὕμνους θεσπέσιους ἀναπέμπει ἡ Ἐκκλησία μας μέ τίς ποικίλες ἀκολουθίες της πρός τόν πολυέλεο Θεό...

Περισσότερα

Χαῖρε, στερρὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα·

Χαῖρε, στερρὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα·

Στόν διπλό αὐτό Χαιρετισμό τοῦ ἑβδόμου Οἴκου (Η), μέ τόν ὁποῖο ἀρχίζει ἡ δεύτερη στάση...

Περισσότερα

Τό μικρό... καί μεγάλο ἔλεος

Τό μικρό... καί μεγάλο ἔλεος

  Ὁ πανάγαθος Θεός, πού δημιούργησε τά πάντα, ἀόρατα καί ὁρατά, «καλά λίαν» (Γε 1,31)...

Περισσότερα

Ἀποστολικῶν παραδόσεων φύλακες ἀκριβεῖς

Ἀποστολικῶν παραδόσεων φύλακες ἀκριβεῖς

 Ἡ ἕκτη Κυριακή μετά τό Πάσχα, δηλαδή ἡ πρό τῆς Πεντηκοστῆς, εἶναι ἀφιερωμένη στούς 318...

Περισσότερα