Πατερικά

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Προηγούμενο Επόμενο

Τά ζῶα στήν Παλαιά Διαθήκη

Τά ζῶα στήν Παλαιά Διαθήκη

  Σύμφωνα μέ τήν πατερική διδασκαλία, τά ἄλογα ζῶα, στερούμενα τοῦ «κατ’ εἰκόνα», πλάστηκαν ἀπό τόν Θεό γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν ἀλλά καί τήν...

Περισσότερα

Ἡ ἄρνηση

 «Λέγει οὖν ἡ παιδίσκη ἡ θυρω­ρὸς τῷ Πέτρῳ· μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μα­θη­τῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; Λέ­­­- γει ἐκεῖνος· οὐκ εἰμί».Ἰδού ὁ σταθερότατος...

Περισσότερα

Χαίρων τε καὶ τρέμων ἅμα…

Χαίρων τε καὶ τρέμων ἅμα…

  «Χαίρων», «τρέμων»... Δύο μετοχές πού ἐκφρά­ζουν τή ζωή τοῦ μεγάλου μυ­στικοῦ θε­ολόγου καί νηπτικοῦ μονα­χοῦ τῆς Ἐκ­κλησίας μας, τοῦ ἁγίου Συ­μεών τοῦ Νέου Θεολόγου...

Περισσότερα

Ἡ δύναμη τῆς μετάνοιας

Ἡ δύναμη τῆς μετάνοιας

 Γι’ αὐτό συνεχῶς μιλῶ γιά τήν μετάνοια. Γιατί ἡ μετάνοια, πού εἶναι φοβερή καί τρομερή γιά τόν ἁμαρτωλό, εἶναι φάρμακο τῶν παραπτωμάτων, καταστροφή τῶν ἁμαρτιῶν...

Περισσότερα

Φιλοθεΐα καί φιλοζωία

Ἔχοντας μελετήσει σχετικές ἀναφορές τῶν πατερικῶν ἔργων, διαπιστώσα­με ὅτι ὁλάκερο τό σύμπαν δέν εἶναι παρά ἕνα διδασκαλεῖο θεογνωσίας καί καθρέφτης τῆς δύναμης τοῦ Θεοῦ. Μεγάλος...

Περισσότερα

Ἕνας στοργικός πατέρας γιά τού…

Ἕνας στοργικός πατέρας γιά τούς νέους

  Μέσα στά φλογερά κηρύγματα τοῦ ἁγ. Χρυσοστόμου συναντοῦμε σέ πολλά σημεῖα λόγια στοργῆς καί ἀγάπης γιά τή νεότητα. Διότι ὁ Χρυσόστομος ἦταν στοργικός πατέρας...

Περισσότερα

Οἱ θυρίδες τοῦ σώματος

Οἱ θυρίδες τοῦ σώματος

    Τό ἀνθρώπινο σῶμα, γράφει ὁ ἅ­γι­ος Νικόδημος, εἶναι ὅμοιο μέ βασιλικό ἀνά­κτο­ρο, τό βασιλικότερο τῶν ἀνα­κτό­ρων κα­θώς εἶναι κατασκευασμένο «τῇ ὑπερ­τά­τῃ ἀρχιτεκτονικῇ ἀπειροσόφου τινός...

Περισσότερα

Ἡ φιλαυτία

Ἡ φιλαυτία

... Προκοπή, λέτε, δέν ἔχετε κάνει στήν πνευματική ζωή. Καί δέν θά κάνετε, ὅσο θά ὑπάρχει μέσα σας φιλαυτία. Αὐτή ἀναμφισβήτητα μαρτυρεῖ πώς τήν πρώτη...

Περισσότερα

Σάν τούς ναυτικούς

Σάν τούς ναυτικούς

 Δέν θέλουμε νά καταλάβουμε ποιές ἀποσκευές εἶναι ἐλαφρύτερες γιά τό ταξίδι αὐτῆς τῆς ζωῆς, εὔ­κολα μεταφέρονται καί καθιστοῦν εὐχάριστο τό πέ­ρασμα στήν ἀντίπερα ὄχθη, καθώς...

Περισσότερα

Ἐμφάνιση ἁγίου Πνεύματος

Ἐμφάνιση ἁγίου Πνεύματος

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Γιά ποιό λόγο ἐμφανίσθηκε ὁ Πα­ρά­κλη­τος μέ τό σχῆμα τῶν γλωσ­σῶν; Γιά νά φανερώσει τήν ὑποστατική του ἕνωση μέ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ· δέν ὑπάρχει στενότερη...

Περισσότερα

Εἰς τήν ἁγίαν Πεντηκοστήν

Εἰς τήν ἁγίαν Πεντηκοστήν

 Κάθε μέρα  …Θέλετε νά μάθετε ὅτι καί αὐτή ἡ σημερινή γιορτή μπορεῖ νά γίνεται κάθε μέρα ἤ μᾶλλον γιορτάζεται κάθε μέρα; Ἄς δοῦμε ποιά εἶναι...

Περισσότερα

Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου ὑπό τό…

Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου ὑπό τό πρίσμα τῆς πατερικῆς σκέψης_Β

  Ὅπως εἴδαμε στό προηγούμενο τεῦ­χος, στό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Γενέσεως ὁ «ἀριστοτέχνης» Θεός-Δημιουργός διά τοῦ μακαρίου του προφήτη Μωυσῆ διδάσκει στό ἀνθρώπινο γένος «τῶν...

Περισσότερα

Φιλεῖς με;

Φιλεῖς με;

   Κάθε φορά κατά τήν τρι­πλή ἐρώτη­σή του ὁ Κύριος Ἰη­σοῦς ἐμπιστεύεται τά πρόβατά του στόν Πέτρο διακηρύσσοντας τήν ἀ­γάπη του: «Βόσκε τά ἀρνία μου...

Περισσότερα

Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου ὑπό τό…

Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου ὑπό τό πρίσμα τῆς πατερικῆς σκέψης_A

Στό πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως, ὁ Μωυσῆς, «μακάριος προφήτης» κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο, καταγράφει μέ ἀπέριττο τρόπο τά περί τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου...

Περισσότερα

Γιά μιά τέλεια ζωή

Γιά μιά τέλεια ζωή

Συμβουλευτικές προτροπές τοῦ Μεγάλου Βασιλείου Ὁ χριστιανός πρέπει νά φρονεῖ ἄξια τῆς ἐπουρανίου κλήσεως καί νά ἀκολουθεῖ βίο ἄξιο τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.Νά μακροθυμεῖ, ὁτιδήποτε καί...

Περισσότερα

Ὕμνος στήν Τριάδα

Ὕμνος στήν Τριάδα

Δόξα στόν Θεό Πατέρα καί στόν παμβασιλέα Υἱό του,δόξα καί στό πανάγιο Πνεῦμα τό ὑπερευλογητό.Εἶναι ἡ Τριάδα ἕνας Θεός, πού ἔκτισε καί πλήρωσε τά πάντα,τόν...

Περισσότερα

Παγίδες

Παγίδες

Μ. Βασιλείου, Περί τοῦ μή προσκολλᾶσθαι τοῖς βιοτικοῖς,ΕΠΕ 7,162-165.  Πολύ καί ποικιλοτρόπως μᾶς πολεμᾶ καθημερινά, ἀγαπητοί μου, ὁ ἐχθρός τῆς ἀλήθειας. Κι ὅπως γνωρίζετε, χρησιμοποιεῖ γιά...

Περισσότερα

Ἀντίσταση στήν πρώτη ἐπίθεση

Ἀντίσταση στήν πρώτη ἐπίθεση

Τί εἶναι ἄραγε ἡ ἁμαρτία;... Δέν εἶναι ἐξωτερικός ἐχθρός πού σέ πολεμᾶ, ἄνθρωπε, ἀλλά κακό βλάστημα, πού αὐξάνει μέσα σου ἀπό δική σου προαίρεση... Ὅταν...

Περισσότερα

Ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ!

Ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ!

   Δέν ὑπάρχει δυναμικώτερο καί ἀποτελεσματικώτερο κίνητρο γιά τήν ἁγιότητα ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἐκεῖνος πού συνειδητοποιεῖ ὅτι ὁ Θεός τόν ἀγαπᾶ ἐνθαρρύνεται νά...

Περισσότερα

Ἡ ἁγία… συναλλαγή

Ἡ ἁγία… συναλλαγή

   Στήν ἐποχή μας, πού τά πάντα τά μετρᾶ κανείς μέ τό χρῆμα κι ὅλα ἀποκτοῦν ἀξία μόνον ἐφόσον ἔχουν οἰκονομικῆς φύσεως ἐκτόπισμα, οἱ ἅγιοι...

Περισσότερα

Ναυάγιο μές στό λιμάνι

Ναυάγιο μές στό λιμάνι

  Ὁ φαρισαῖος εἶπε ὅτι εἶναι ὁ καλύτερος ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους... καί τούς κατη­γό­ρησε ὅλους. Γι’ αὐτό καί ἔ­μεινε πίσω στόν δρόμο. Καί ὅ­πως ἕνα...

Περισσότερα

Περί νηστείας

Περί νηστείας

Μέσα στό κλίμα τοῦ διάχυτου εὐδαιμονισμοῦ, ὅπου μᾶς παρασύρει ὁ συρμός τοῦ καταναλωτισμοῦ, ἡ ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία -μόνη αὐτή- ὑψώνει τή σημαία τοῦ ἀγώνα τῆς ἐγκράτειας...

Περισσότερα

Μέγα ἀγαθόν ἡ νηστεία

Μέγα ἀγαθόν ἡ νηστεία

Φρούριο τῆς ψυχῆς Ἡ νηστεία εἶναι ἰσχυρό φρούριο τῆς ψυχῆς, ἀσφα­λής συγκάτοικος τοῦ σώ­μα­τος, ὅπλο τῶν ἀνδρείων, γυ­­­μναστήριο τῶν ἀθλητῶν. Αὐ­τή ἀποκρούει τούς πει­ρα­σμούς, αὐτή προετοιμάζει...

Περισσότερα

Οὐκ ἀρκεῖ ἡ νηστεία τῆς Τεσσαρ…

Οὐκ ἀρκεῖ ἡ νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς

 Προσμένοντας τόν ἄρχοντα Σήμερα ἔχουμε λαμπρό πανηγύρι κι εἶναι πιό χαρούμενη ἀπό τό συνηθισμένο ἡ σύναξή μας. Ποιά λοιπόν εἶναι ἡ αἰτία; Τῆς νηστείας εἶναι αὐτό...

Περισσότερα

Ἀπό τή μητρική στή γεροντική ἀ…

Ἀπό τή μητρική στή γεροντική ἀγκαλιά τοῦ Συμεών!

  Ὁ ἅγιος Γεράσιμος Παλλαδᾶς, Πα­τριάρχης Ἀλεξανδρείας (1633 -1714), ὑ­πῆρξε, κατά τόν μοναχό Καισάριο Δαπόντε τόν Ξηρο­πο­ταμηνό, «ἀνήρ σοφώ­τατος καί ἁγιώτατος, θεολόγος, φι­λό­σο­φος, ἀνιχνευτής τοῦ...

Περισσότερα

Ἐργαστήρι ἁγίων

Ἐργαστήρι ἁγίων

  Τοῦτο τό σπιτικό θεμελιώθηκε πνευματικά στοῦ μάρτυρα παπποῦ τό αἷμα, πού πότισε τή γῆ τῆς Καππαδοκίας στίς ἀρχές τοῦ 4ου αἰώνα. Πολύτιμο κληροδότημα ἀπό...

Περισσότερα

Ἀνάγκη ἐξομολόγησης

Ἀνάγκη ἐξομολόγησης

 Εἶναι ἀνάγκη, ἀδελφοί, νά ἔχει ὁ καθένας σας πνευματικό πατέρα, νά προσέρχεται μέ πίστη, νά ταπεινώνεται ἐνώπιόν του καί νά καταθέτει κάτω ἀπό τό πετραχήλι...

Περισσότερα

Δοκάρια καί … ξυλάρια

Δοκάρια καί … ξυλάρια

«τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς;» (Μθ 7,3) Πάθος πολύμορφο καί...

Περισσότερα

Μή δικαιολογεῖς τήν ἀδράνειά σ…

Μή δικαιολογεῖς τήν ἀδράνειά σου

Δέν ὑπάρχει πιό κρύο πρᾶγμα ἀπό τόν χριστιανό πού δέν σώζει ἄλλους. Δέν μπορεῖς ἐδῶ νά ἐπικαλεσθεῖς τήν φτώχια, διότι θά σέ κατηγορήσει ἡ χήρα...

Περισσότερα

Ἡ γεωμετρία τῆς ἀγάπης

Ἡ γεωμετρία τῆς ἀγάπης

 Στά ἀσκητικά του ἔργα ὁ ἀββᾶς Δω­ρόθεος, καθώς ἐπιχειρεῖ νά μιλήσει γιά τήν ἀγάπη, μᾶς παραδίδει μάθημα… γε­ω­με­τρίας. Ἄς ὑποθέσουμε, σημειώνει, ὅτι πά­νω στόν φλοιό...

Περισσότερα

Ἄγγελοι στήν Ἀνάληψη

Ἄγγελοι στήν Ἀνάληψη

   Γιατί παρευρέθηκαν οἱ ἄγγελοι διδάσκοντας τούς μαθητές ὅτι ἀνέβηκε στόν οὐρανό ὁ Κύριος; Γιά τούς ἑξῆς δύο λόγους: Πρῶτον, διότι πάντοτε πονοῦσαν οἱ μαθητές...

Περισσότερα

Οἱ ἐχθροί εὐεργέτες

Οἱ ἐχθροί εὐεργέτες

   Ὁ ἀββᾶς Ζωσιμᾶς ἔλεγε: Ὅταν κάποιος σκεφτεῖ τόν ἄνθρωπο πού τόν λύπησε ἤ τόν ζημίωσε ἤ τόν κορόιδεψε ἤ τόν ἐξευτέλισε ἤ τόν διέσυρε...

Περισσότερα

Ἀνάσταση, ὁ ἥλιος τῶν ἀστέρων

Ἀνάσταση, ὁ ἥλιος τῶν ἀστέρων

 Στή μελέτη «Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυ­­ρίου» ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁ­γι­ο­ρεί­της διδάσκει ὅτι ὁ πιστός ὀφείλει νά με­τάσχει στή χαρά τῆς ἀναστάσεως μέ τρεῖς...

Περισσότερα

Ἀληθῶς ἀνέστη

Ἀληθῶς ἀνέστη

Οἱ κατήγοροι γίνονται συνήγοροι     Παντοῦ ἡ πλάνη καταφέρεται ἐναντίον τοῦ ἑαυτοῦ της καί ἄθελά της γίνεται συνήγορος τῆς ἀλήθειας. Πρόσεξε· ἔπρεπε νά πιστέψουν οἱ ἄνθρωποι...

Περισσότερα

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι

 Τό ἱστορικό γεγονός τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου βιώνεται ἀπό τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας στόν καθημερινό πνευματικό ἀγώνα. Τήν ἐμπειρία αὐτή ἀποτυπώνει θαυμάσια ὁ ἅγιος Συμεών...

Περισσότερα

Ἄς Τόν προϋπαντήσουμε

Ἄς Τόν προϋπαντήσουμε

«Ὅλη ἡ γῆ ἄς προσκυνήσει... ἄς δοξολο­γήσει παιδί-Θεό, σαρανταήμερο καί προαιώνιο... Βλέπω βρέφος καί ἀναγνωρίζω τὸν Θεό μου• βρέφος πού θηλάζει καί διατρέφει τόν κόσμο...

Περισσότερα

Καί τί πειράζει αὐτό;

Καί τί πειράζει αὐτό;

  Ἄν ἕνας ἄνθρωπος παραδώσει τούς λογισμούς του στό μεθύσι καί στή μανία τοῦ πάθους, πρέπει νά ἔχει πολύ γενναία ψυχή γιά νά ἀντισταθεῖ στήν...

Περισσότερα

Μήν ἀφήνεις τή θλίψη νά σέ κατ…

Μήν ἀφήνεις τή θλίψη νά σέ καταβάλει

 Οἱ πειρασμοί παραχωροῦνται γιά νά φανερωθοῦν τά κρυμμένα πάθη, νά καταπολεμηθοῦν κι ἔτσι νά θεραπευθεῖ ἡ ψυ­χή. Εἶναι καί αὐτοί δεῖ­γμα τοῦ θεί­ου ἐλέους. Γι᾽...

Περισσότερα

Ὕψωση Σταυροῦ, ἡ δική μας ἀνύψ…

Ὕψωση Σταυροῦ, ἡ δική μας ἀνύψωση

Μέ τήν παρακοή τοῦ Ἀδάμ δύο συμ­φο­ρές βρῆκαν τούς ἀν­θρώπους: τό σκοτάδι καί ἡ πτώ­ση. Ἐνῶ ὁ τίμιος Σταυρός δω­ρί­ζει στήν ἀνθρωπότητα δύο ἀγαθά: τό...

Περισσότερα

Γράμμα σ' ἕναν γιατρό

Γράμμα σ' ἕναν γιατρό

Ποῦ νά σέ βρίσκει ἄραγε αὐτή μου ἡ ἐπιστολή; Τούτη ἡ μεμβράνη εἶναι γραμμένη ἀπ’ τά γεροντικά, ἰσχνά πιά χέρια μου. Μελέτησέ την μέ προσοχή...

Περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας

Ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (1322-1391) ἦταν γόνος ἐπιφανοῦς οἰ­κο­γενείας, καταγομένης κατά πᾶσα πι­θα­νότητα ἀπό τήν Ἤπειρο, ἡ ὁποία ἀνέδειξε πολλές ἀξιόλογες προσω­πικό­τητες ἀπό τόν...

Περισσότερα

Ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος γιά τό …

Ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος γιά τό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ

Τίποτε πιό ἀταίριαστο καί πιό ξένο γιά ἕναν χριστιανό ἀπό τό νά ἐπιζητεῖ τήν ἄνεση καί τήν ἀνάπαυση. Κι ὅμως ὑπάρχουν μερικοί πού ἐμφανίζονται ὡς...

Περισσότερα

Μπροστά στό βιβλίο τοῦ Σταυροῦ

Μπροστά στό βιβλίο τοῦ Σταυροῦ

 Ὁ ἐσταυρωμένος Δεσπότης εἶναι, παιδί μου, τό βιβλίο πού σοῦ δίνω νά μελετᾶς συνεχῶς κι ἀπ᾿ αὐτό μπορεῖς νά μάθεις τήν εἰκόνα κάθε ἀρετῆς. Αὐτός...

Περισσότερα

Χριστιανός καί σταυρός

Χριστιανός καί σταυρός

 Χριστιανός σημαίνει μικρός Χριστός κι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἐσταυρωμένος, ἄρα χριστιανός εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ σταυροῦ. Γι᾿ αὐτό εἶναι ἀνάρμοστο καί ξένο στόν χριστιανό...

Περισσότερα

Προσευχή εὐάρεστη στό Θεό

Προσευχή εὐάρεστη στό Θεό

 Τήν προσευχή τή βοηθοῦν νά βρεῖ τό δρόμο της καί νά ἔχει ἀποτέλεσμα ὄχι τά κούφια λόγια ἀλλά τά ἀγαθά ἔργα. Πάρε παράδειγμα ἀπό τόν...

Περισσότερα

Συμβουλές γιά μιά ἁρμονική συζ…

Συμβουλές γιά μιά ἁρμονική συζυγία

 «Παιδί μου, σοῦ δίνω αὐτήν τή συμβουλή: Νά σέβεσαι πρῶτα τόν Θεό καί μετά τόν ἄνδρα σου, τήν πηγή τῆς ζωῆς, καί τῆς δικῆς σου γνώμης...

Περισσότερα

Ὤ πτωχεία ὑπέρπλουτος! Ὤ συγκα…

Ὤ πτωχεία ὑπέρπλουτος! Ὤ συγκατάβασις ὑπερύψιστος!

   «Μυστήριον ξένον καὶ παρά­δο­ξον» γιορτάζουμε. Ὁ Θεός μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ὁ ἄ­χρονος γεννᾶται ἐν χρόνῳ, ὁ ἀχώ­ρη­τος κείτεται σέ μιά γωνιά τῆς γῆς… τῆς...

Περισσότερα

Πότε ὡφελεῖ ἡ προσευχή τῶν ἄλλ…

Πότε ὡφελεῖ ἡ προσευχή τῶν ἄλλων;

Εἶναι καλό νά ζητᾶς καί νά ἔχεις τήν προσευχή τῶν ἁγίων, ἀλλά ὅταν κι ἐσύ κάνεις κάτι γιά τήν κατάσταση πού βρίσκεσαι. Βέβαια θά πεῖς...

Περισσότερα

Θροῦς γογγυσμῶν

Θροῦς γογγυσμῶν

- Εἶναι πολύ σημαντικό αὐ­τό πού λέω, ἀποδίδω μεγάλη σημασία σ’ αὐτό. Μέ τόν κακό λογισμό κάνεις κα­κό σ’ αὐτόν γιά τόν ὁ­ποῖο σκέφτεσαι τό...

Περισσότερα

Τῶν Ἀποστόλων μιμητές

Τῶν Ἀποστόλων μιμητές

 Ἀποστέλλοντας τούς δώδεκα ὁ Κύριος τούς ἀπο­κα­λύ­πτει τά κακά πού θά τούς συμβοῦν, ὄχι μόνον αὐ­τά πού ἄμεσα θά ἀντι­με­τωπίσουν ἀλ­λά καί ἐκεῖνα πού θά...

Περισσότερα

Δημιουργός τοῦ παντός

Δημιουργός τοῦ παντός

   Ἐπειδή οἱ Ἰουδαῖοι ἄκουγαν ὅτι ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο παίρνοντας χῶμα ἀπό τή γῆ, γι’ αὐτό κι ὁ Χριστός ἔπλασε μ’ αὐτό τόν...

Περισσότερα

Ὁ ἀρχιερέας Χριστός

Ὁ ἀρχιερέας Χριστός

Ὁ Χριστός Κύριος Ἡ πτώση τῶν πρωτοπλάστων ἀπομάκρυνε τόν ἀποστάτη ἄνθρωπο ἀπό τόν Δημιουργό του, σκότισε τό νοῦ του καί τόν ἀποπροσανατόλισε ἀπό τή θεία...

Περισσότερα

Ὁ θάνατος τοῦ θανάτου

Ὁ θάνατος τοῦ θανάτου

   ῎Αν σέ προβληματίζει, ἀδελφέ μου, ὁ θάνατος, τότε μάθε ὅτι στόν Χριστό αὐτός δέν ἔχει καμία ἐξουσία πλέον. Κάποια στιγμή, βεβαίως, Τόν κατέλαβε, μά...

Περισσότερα

Χριστός ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή

Χριστός ἡ ἀνάσταση καί ἡ ζωή

  Ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ρίζα καί θεμέλιο τῆς πίστεώς μας ἐμπνέει τή ζωή καί τό κήρυγμα τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀπό τήν πλούσια...

Περισσότερα

Ἔπαθεν ὑπέρ ἡμῶν

Ἔπαθεν ὑπέρ ἡμῶν

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἔπαθε ποικιλοτρόπως γιά τή σωτηρία σου. Ἔπαθε κατά τά ὑπάρχοντα: γεννήθηκε φτωχικά μέσα σ᾿ ἕνα σπήλαιο. Κατά τήν ἐπίγεια ζωή του...

Περισσότερα

Στεφανωμένος μέ ἀρετές

Στεφανωμένος μέ ἀρετές

  Ἀπό μικρό παιδί ὁ Ἰωσήφ συγκέντρωνε πάνω του ἐξαιρετικές ἀρετές. Ἀλλά καί στή νεότητά του καί σέ κάθε ἡλικία ἡ ἀρετή του αὐξανόταν παράλληλα...

Περισσότερα

Κλαῦσον πικρῶς ὑπέρ τοῦ προδότ…

Κλαῦσον πικρῶς ὑπέρ τοῦ προδότου...

  Σήμερα, ἀγαπητοί, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός παραδόθηκε... Ἀλλά μή σκυθρωπάζεις ἀκούγοντας ὅτι ὁ Ἰησοῦς παραδόθηκε· μᾶλλον νά γίνεις σκυθρωπός καί νά κλάψεις πικρά...

Περισσότερα

'Από τίς διδαχές τῶν ἁγίων τρι…

'Από τίς διδαχές τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν

 Ὅταν τρέφεις τά μάτια σου μέ σκοτάδι, ὅταν τ’ ἀνοίγεις συνέχεια στή νύχτα καί ἀρνεῖσαι νά γευθοῦν τή χαρά τῆς μέρας, πῶς προσδοκᾶς ν’ ἀγαποῦν καί...

Περισσότερα

Κερί ἤ πηλός;

Κερί ἤ πηλός;

 Ἕνας ἀπό τούς συγγραφεῖς πού τά ἔρ­γα του συμπεριλαμβάνονται στή Φιλο­κα­λική συλλογή εἶναι καί ὁ ἅγιος Μά­ξι­μος ὁ Ὁμολογητής, ἡ «λύρα τοῦ Πνεύ­ματος», ὅπως ψάλλει...

Περισσότερα

Ὁρατές μάχες ἑνός ἀόρατου πολέ…

Ὁρατές μάχες ἑνός ἀόρατου πολέμου

Ὁρατές μάχες ἑνός ἀόρατου πολέμου  Ὁ «Ἀόρατος πόλεμος» εἶναι ἕνα ἀπό τά πολλά συγγράμματα τοῦ νεοέλληνα ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ναξίου (1749-1809) καί ἀποτελεῖ βαθειά μελέτη τῆς...

Περισσότερα

Ἡ πίστη ἐκφράζεται μέ τήν ἀγάπ…

Ἡ πίστη ἐκφράζεται μέ τήν ἀγάπη

   «Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός, ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται». Ποιός εἶναι αὐτός πού δέν πιστεύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός;...

Περισσότερα

Ἡ νίκη τῆς Ἐκκλησίας

Ἡ νίκη τῆς Ἐκκλησίας

«Ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανές τό ὄρος Κυρίου» (Ἠσ 2,2).  «Ὄρος» ὀνομάζει ὁ Ἠσαΐας τήν Ἐκκλησία καί τά ἀκαταμάχητα δόγματα. Τά ὄρη μένουν ἀκατάβλητα...

Περισσότερα

Τιμή στούς μάρτυρες

Τιμή στούς μάρτυρες

 Ἀπό τά ἀρχαῖα ἀκόμη χρόνια τῆς Ἐκκλησίας μας καθιερώθηκε ἡ παράδοση νά τιμᾶται ἡ μνήμη τῶν μαρτύρων. Οἱ πιστοί συγκεντρώνονταν στόν τάφο τοῦ ἁγίου τή...

Περισσότερα

Ὁ ὀργισμένος

Ὁ ὀργισμένος

  Ποιός θά μποροῦσε νά περιγράψει τό κακό αὐτό (τοῦ θυμοῦ); Πῶς δηλαδή αὐτοί πού ἔχουν τάση πρός τόν θυμό, πού ἀπό τυχαία πρόφαση ἐξάπτεται...

Περισσότερα

Ἡ μετάνοια κατά τόν ἅγιο Γρηγό…

Ἡ μετάνοια κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο

  Ὁ Κύ­ρι­ος καί νωρίτερα ὁ Ἰω­άν­νης ὁ Πρόδρομος ἄρχι­σαν τό κήρυγμά τους πρός τόν λαό μέ τό κάλεσμα γιά με­τάνοια. Ὁ λό­γος τους σάν...

Περισσότερα

Ἡ ζωή μας κατά τόν ἅγιο Χρυσόσ…

Ἡ ζωή μας κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο

 «Φοβηθῶμεν, ἀγαπητοί. Οὐκ ἔστι παίγνιον ὁ βίος• μᾶλλον δὲ ὁ μὲν παρὼν βίος παίγνιον, τὰ δὲ μέλλοντα οὐ παίγνια» (Ἰωάννης Χρυσόστομος, PG 57,318). Πολύ σαφής καί...

Περισσότερα

Μάθε ν' ἀγωνίζεσαι!...

Μάθε ν' ἀγωνίζεσαι!...

 Ὁ διάβολος φέρνει πρῶτα στό νοῦ μας τό λογισμό: «Κάνε αὐτό ἤ ἐκεῖνο». Μ᾿ αὐτόν τόν τρόπο ἐπιτέθηκε στόν Κύριο καί Θεό μας: «Πές νά...

Περισσότερα

Ψήγματα χρυσοῦ ἀπό τόν Χρυσόστ…

Ψήγματα χρυσοῦ ἀπό τόν Χρυσόστομο

    Ποτέ μήν ἀπελπίζεσαι, ὦ ἄνθρωπε. Μονάχα γιά κεῖνον ἀπελπίσου πού ἀπελπίζεται ἀπό τόν ἑαυτό του.     Ὅποιος στηρίζει τήν ἐλπίδα του στόν Κύριο ἀσφαλίζεται σέ...

Περισσότερα

Μάθημα ἀπό μιά φτωχή

Μάθημα ἀπό μιά φτωχή

Ὅταν ἔχουμε μιά μεγάλη θλίψη ἀκόμη καί τό φῶς νομίζουμε ὅτι μᾶς ἐνοχλεῖ... Ἀκριβῶς τό ἀντίθετο συνέβη μέ τή χήρα πρός τήν ὁποία ἔστειλε ὁ...

Περισσότερα

Γλῶσσαι ὡσεί πυρός

Γλῶσσαι ὡσεί πυρός

  - Γιά ποιό λόγο ἐμφανίσθηκε ὁ Παράκλητος μέ τό σχῆμα τῶν γλωσσῶν;  - Γιά νά φανερώσει τήν ὑποστατική του ἕνωση μέ τόν Λόγο τοῦ...

Περισσότερα

Ὁ ἅγ. Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης γ…

Ὁ ἅγ. Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης γράφει...

Διάλεξε τό σύμμαχό σου! ῾Ο Θεός ἀντιτάσσεται στούς ὑπερήφανους, ἐφόσον ἀπό τήν ἀρχή ἀντιτάχθηκε στόν ἀρχηγό τους. Πρόσεξε, λοιπόν, μήν κάνεις ἀντίμαχό σου τόν Θεό καί...

Περισσότερα

Ἡ ἁλυσίδα

Ἡ ἁλυσίδα

 Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἀρετές εἶναι δεμένες μεταξύ τους σάν μιά ἱερή ἁλυσίδα. Ἔτσι ἡ προσευχή ξεκινάει ἀ­πό τήν ἀγάπη. Ἡ ἀγάπη ἀπό τή...

Περισσότερα

Χρόνος καί αἰωνιότητα

Χρόνος καί αἰωνιότητα

Ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος δέν ἦταν ἕνας ἁπλός διανοούμενος· ἦταν ἀγωνιστής τοῦ πνεύματος, ἐρευνητής τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Στά τελευταῖα βιβλία τῶν «Ἐξομολογήσεών» του παλεύει κυριολεκτικά...

Περισσότερα

Μέ τό βλέμμα στήν αἰωνιότητα

Μέ τό βλέμμα στήν αἰωνιότητα

   Οἱ ψυχές πού ἀγάπησαν τόν Χριστό καί γεύθηκαν ὅτι «χρηστός ὁ Κύριος», ποθοῦν καί λαχταροῦν τήν τέλεια ἕνωση μαζί του. Ἀπό τήν κοιλάδα αὐτή...

Περισσότερα

Ὦ πτωχεία ὑπέρπλουτος

Ὦ πτωχεία ὑπέρπλουτος

«Ὦ πτωχεία ὑπέρπλουτος! Ὦ συγκατάβασις ὑπερύψιστος!» «Μυστήριον ξένον καὶ παράδο­ξον» θά γιορ­τά­σουμε σέ λίγες μέρες. Ὁ Θε­ός μεταξύ τῶν ἀν­θρώ­πων, ὁ ἄ­χρο­­νος γεννᾶται ἐν χρόνῳ, ὁ...

Περισσότερα

Πορεία καθημερινή

Πορεία καθημερινή

ΑΠ᾿ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ...Πρωί· κι ὑπόσχεση δίνω στόν Θεό μου:σκοτεινό μήτε νά πράξω τίποτε μήτε νά ἐπαινέσω·τή μέρα τούτη θυσία εὐάρεστη νά Σοῦ προσφέρω,ἄσειστος μένοντας, κυρίαρχος...

Περισσότερα

Ζωντανοί νεκροί

Ζωντανοί νεκροί

Ἰω Χρυσοστόμου, ὁμ. στό κατά Ματθαῖον εὐαγγέλιο   Πολλοί ἀπ’ αὐτούς πού νομίζουν ὅτι ζοῦν δέν διαφέρουν καθόλου ἀπό τούς νεκρούς, ὅταν ζοῦν μέσα στήν κακία...

Περισσότερα

Κάλεσμα μετανοίας

Κάλεσμα μετανοίας

 Ἄς τούς μιμηθοῦμε! Κι ἄν ὄχι στά ἄλλα, τουλάχιστον στήν ταπείνωση καί τή μετάνοια, πού ἄλλαξε τή ζωή τους. Τά μεγάλα καί ὑψηλά κατορθώματα τῶν...

Περισσότερα

Σταυρός καί ὑπομονή

Σταυρός καί ὑπομονή

Γιά νά ἀποκτήσεις τήν ἀρετή τῆς ὑπομονῆς δές τόν Ἐσταυρωμένο. Μέ σπλαγχνικό βλέμμα στρέφεται σέ σένα καί σοῦ λέει: «Παιδί μου, ἐπειδή ἐσύ δέν θέλησες...

Περισσότερα

Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου!

Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου!

    Τή στιγμή πού ὁ Θεός ἔσκυψε νά ἀφουγκραστεῖ κι οἱ ἄγγελοι πάψαν τήν ἀέναη δοξολογία τους κι ἡ πλάση ὁλόκληρη κράτησε τήν ἀνάσα της...

Περισσότερα

Περί εἰρήνης

Περί εἰρήνης

Ἡ εἰρήνη εἶναι τό οὐράνιο καί σωτήριο δῶρο τοῦ Χριστοῦ πού ἡ ἀνθρώπινη καρδιά τό ᾿χει ἀνάγκη γιά νά ζήσει. Δέν εἶναι μόνο ὠφέλιμο ἀλλά...

Περισσότερα

Μαζί μέ τούς μάγους

Μαζί μέ τούς μάγους

Τόν πρόσμεναν μέ λαχτάρα. Μές στά σκότη τῆς εἰδωλολατρίας τους διατηροῦσαν πάντα μιάν ἀχτίδα ἐλπίδας, ὅτι θά στείλει ὁ Θεός τόν ἀναμενόμενο, τόν μέγα Βασιλέα...

Περισσότερα

Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς

Ἡ τέχνη τῆς προσευχῆς

῞Οπως ἀπ᾿ ὅλες τίς αἰσθήσεις καλύτερη εἶναι ἡ ὅραση, ἔτσι καί ἀπ᾿ ὅλες τίς ἀρετές ἡ προσευχή εἶναι ἡ πιό θεία καί ἱερή. *  *  * ῞Οπως...

Περισσότερα

Χριστούγεννα

Πῶς νά δοξολογήσει τό στόμα μου τόν Κύριο! Τόν Κύριό του, ὁ ὁποῖος, ἐνῶ δημιούργησε ὅλα τά κτίσματα, γεννήθηκε ἀνάμεσά τους σάν ἕνα ἀπό αὐτά! Τόν...

Περισσότερα

Ὁ παράξενος ἔμπορος

Ὁ παράξενος ἔμπορος

Σάν τόν καλό τεχνίτη πού ἀνακάλυψε πολύτιμο ὑλικό κι ἔσπευσε νά κατασκευάσει τό πιό ὡραῖο σκεῦος, ἔτσι καί ὁ Χριστός, μόλις βρῆκε τῆς Παρθένου τό...

Περισσότερα

Ἡ "ζημία" καί ὁ …

Ἡ "ζημία" καί ὁ "θησαυρός" τοῦ χριστιανοῦ

 Αὐτό εἶναι ἡ ζωή μας, αὐτό ὑγεία καί πλοῦτος μας, αὐτό τό ὕψιστο τῶν ἀγαθῶν: ἡ προσευχή μέ καθαρή καί ἁγνή ψυχή. Ὅ,τι εἶναι γιά...

Περισσότερα

Θά μᾶς σώσεις, Κύριε!

Θά μᾶς σώσεις, Κύριε!

  Κανένα ἄλλο γεγονός δέν ἀποδίδει τόσο ἐκφραστικά, ζωηρά καί περίλαμπρα τό μεγαλεῖο καί τή δόξα τοῦ λυτρωμένου ἀνθρώπου, ὅσο τό γεγονός τῆς Ἀναλήψεως τοῦ...

Περισσότερα

Ὑψωθήκαμε μαζί Του!

Ὑψωθήκαμε μαζί Του!

  Τούς τό εἶχε ὑποσχεθεῖ· «ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου ... πορεύομαι ἑτοιμάσαι τόπον ὑμῖν» (Ἰω 14,2). Καί νά! μπροστά στά μάτια τους τώρα...

Περισσότερα

Ζητεῖται ἀπάντηση

Ζητεῖται ἀπάντηση

Γύρισε καί κοίταξε παντοῦ. Ἡ ἥσυχη χειμωνιάτικη νύχτα, πού ἄλλοτε ἔδινε στήν Πόλη τοῦ Κωνσταντίνου ἕναν ξεχωριστό τόνο γαλήνης, δέν ἦταν πιά ἐκεῖ. Εἶχε πάρει...

Περισσότερα

Ἡ κάθε μέρα γιορτή

«Ξύπνα νωρίς· μήν τεμπελιάσεις σήμερα· πρόσεξε ποιόν πρῶτα θά δεῖς καί πῶς θά περάσεις τήν Πρωτοχρονιά, γιατί ἔτσι θά σοῦ πάει ὅλη ἡ χρονιά!».῾Η ἀντίληψη...

Περισσότερα

Δόξα στἀ μεγαλεῖα σου, Κύριε!

Πῶς καί πῦρ ὑπάρχεις βλύζων;Πῶς καί ὕδωρ εἶ δροσίζων;Πῶς καί καίεις, καί γλυκαίνεις;Πῶς φθοράν ἐξαφανίζεις;Πῶς θεούς ποιεῖς ἀνθρώπους;Πῶς τό σκότος φῶς ἐργάζῃ;Πῶς ἀνάγεις ἐκ τοῦ...

Περισσότερα

Νουθεσίες Μεγάλου Βασιλείου

᾿Εάν θέλεις νά ἁρπάξεις τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, γίνε βιαστής. Βάλε τόν αὐχένα σου στό ζυγό τῆς ὑπηρεσίας τοῦ Χριστοῦ... ᾿Ελάφρυνέ τον μέ τόν κόπο...

Περισσότερα

Συμβουλές σέ μιά μητέρα ἀπό τό…

Συμβουλές σέ μιά μητέρα ἀπό τόν ἅγιο ᾿Ιωάννη Χρυσόστομο

* Αὐτή εἶναι πραγματικά φιλοστοργία μητέρας, τό νά εἶναι ἕτοιμη νά ὑπομένει τά πάντα χάριν τοῦ παιδιοῦ της. * Αὐτό θά πεῖ μητέρα γεμάτη στοργή καί...

Περισσότερα

Χριστός πάσχων

   ῞Ενα δράμα σέ μορφή κέντρωνα μέ τόν τίτλο «Χριστός Πάσχων» ἀνήκει στήν ποιητική δημιουργία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. ῾Ο ποιητής - πατέρας τῆς...

Περισσότερα

Προσκυνητές στόν ἅγιο Τάφο

   ῾Ο ναός αὐτός εἶναι ὁμοίωμα ἐκείνου τοῦ τάφου· μᾶλλον ἀνώτερος ἀπό ὁμοίωμα, εἶναι σχεδόν ἐκεῖνος ὁ ἴδιος τάφος. Διότι φιλοξενεῖ τό σῶμα τοῦ Δεσπότου...

Περισσότερα

Μαθήματα ἀπό τούς δύο κορυφαίο…

Μαθήματα ἀπό τούς δύο κορυφαίους

    Ἄν τοῦ κάθε ἁγίου τή μνήμη τήν ἐπιτελοῦμε μέ ὕμνους καί μέ τά ἀνάλογα ἐγκώμια, πόσο περισσότερο τή μνήμη τῶν ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου...

Περισσότερα

Γιά μιά καλή χρονιά

  Θά σοῦ πάει καλά ὅλη ἡ χρονιά, ὄχι ἄν μεθᾶς τήν πρώτη τοῦ μηνός, ἀλλά ἄν καί τήν πρώτη τοῦ μηνός καί κάθε μέρα κάνεις...

Περισσότερα

Πρότυπο οἱ ἀπόστολοι

  Πῶς θά μπορούσαμε νά θεωρηθοῦμε ἄξιοι μαθητές τῶν ἀποστόλων ὅταν, ἐνῶ μᾶς δίνουν ἐκεῖνοι παράδειγμα θυσίας καί σταθερότητας, ἐμεῖς καί σέ καιρό εἰρήνης ἐμφανιζόμαστε...

Περισσότερα

Κόσμε ἄκοσμε!...

Κόσμε ἄκοσμε!...

Σήμερα γεννήθηκε ἀνάμεσά μας ἡ Ἀλήθεια. Γεννήθηκε ἀπό τή γῆ, ἀπό τό χῶμα, ἀπό ἕναν ἄνθρωπο. Κι ὅμως, μέ τή γέννησή Της μᾶς ἔφερε τή...

Περισσότερα