Ἑρμηνεία ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων Κυριακῶν

  • Πεντηκοσταρίου

Πάσχα

Θωμᾶ

Μυροφόρων

Παραλύτου

Σαμαρείτιδος

Τυφλοῦ

Πατέρων Α΄ Οἰκ. Συνόδου

Πεντηκοστῆς

 

  • Κυριακῶν
Α΄ Ζ΄ ΙΓ΄
Β΄ Η΄ ΙΔ΄
 Γ΄ Θ΄ ΙΕ΄
 Δ΄  Ι΄  ΙΣΤ΄
 Ε΄  ΙΑ΄ ΙΖ΄
ΣΤ΄ ΙΒ΄  

 

 

  • Κυριακῶν
ΙΗ΄ ΚΓ΄ ΚΗ΄
ΙΘ΄ ΚΔ΄ ΚΘ΄
Κ΄ ΚΕ΄ Λ΄
ΚΑ΄  ΚΣΤ΄  ΛΑ΄
ΚΒ΄  ΚΖ΄  ΛΒ΄

 

 

  • Τριωδίου

Τελώνου καί Φαρισαίου

Ἀσώτου

Ἀπόκρεω

Τυρινῆς

Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας)

Β΄ Νηστειῶν (Γρηγορίου Παλαμᾶ)

Γ΄ Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)

Δ΄ Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)

Ε΄ Νηστειῶν (Μαρίας Αἰγυπτίας)

Βαΐων