Ἡ "γλῶσσα" τῆς Βεργίνας

   glvssa-berginas Μανόλης Ἀνδρόνικος, ὁ ἐθνικός μας ἀρχαιολόγος (1919-1992), πῆρε μέρος στίς ἀνασκαφές τοῦ ἀνακτόρου τῆς Βεργίνας, κοντά στή Βέροια, ὅταν ἦταν ἀκόμη φοιτητής. Ἐπί ἀρκετά χρόνια μετά συνέχισε τίς ἔρευνές του. Το 1976 ξεκίνησε τίς ἀνασκαφές στή λεγόμενη «Μεγάλη Τούμπα», ὅπου ὑπῆρχαν ἐνδείξεις ὅτι βρίσκονταν οἱ Αἰγές, ἡ ἀρχαία πρωτεύουσα τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας. Σ᾿ αὐτό τό χῶρο στίς 15 Νοεμβρίου 1977 ἀνακάλυψε τούς δύο πρώτους βασιλικούς τάφους μέ πλῆθος εὑρημάτων: τοιχογραφίες, χάλκινα καί ἀσημένια σκεύη, χρυσά κοσμήματα, ἕνα χρυσοπόρφυρο ὕφασμα καί ὁλόκληρο τόν ὁπλισμό τοῦ νεκροῦ βασιλιᾶ Φιλίππου Β΄ τῆς Μακεδονίας, πατέρα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.
   Ἴδιος ὁ καθηγητής τό Δεκέμβριο τοῦ 1991 δημοσίευσε ἕνα σχετικό κείμενο, ἀπό τό ὁποῖο ἀναδημοσιεύουμε κάποια ἀποσπάσματα:
   «...Τά ἔργα πού μᾶς χάρισαν οἱ ἀνασκαφές τῆς μακεδονικῆς γῆς, μέ πρῶτα καί καλύτερα τά ἀριστουργήματα τῆς Βεργίνας, μιλοῦν μέ μιά γλώσσα πού καί ὡς γραμματική καί ὡς σύνταξη ὁδηγοῦν σέ μιά μακρόχρονη ἑλληνική παράδοση... Θά χρειαζόταν σελίδες ὁλόκληρες γιά νά δώσει κανείς μιά ἀμυδρή εἰκόνα τῶν εὑρημάτων τῆς Βεργίνας... Θά ἔφτανε ὅμως μιά ματιά σέ ὅλες αὐτές τίς δημιουργίες πού συνόδευαν τούς μακεδόνες βασιλεῖς στούς τάφους τους, γιά νά βεβαιωθοῦμε πώς βρισκόμαστε μπροστά στά πιό λαμπρά ἔργα ἑνός πολιτισμοῦ πού ἔχει τίς ρίζες του στή μακρόχρονη καλλιτεχνική παράδοση τοῦ ἑλληνικοῦ κόσμου, καί πού ἑτοιμάζεται νά ἁπλώσει τά κλαδιά του φορτωμένα μέ τούς καρπούς τῆς ἑλληνιστικῆς τέχνης καί τοῦ οἰκουμενικοῦ στοχασμοῦ».

Κρής