Ὁ θάνατος ἑνός γκουρού

gourou Ἀνήμερα τοῦ Πάσχα τοῦ 2011 ἄφησε τήν τελευταία του πνοή ὁ ἰνδός γκουρού Σάτυα Σάι Μπάμπα, σέ ἡλικία 85 ἐτῶν, ἄν καί προέβλεπε ὅτι θά πεθάνει στά 96 του. Ὁ ἴδιος γιά τή γέννησή του καί τήν ἀνάδειξή του διέσπειρε μυστηριώδεις θρύλους.
 Πίστευε ὅτι ἀποτελοῦσε ἐνσάρκωση παλαιῶν θεοτήτων. «Εἶµαι Θεός», ἔλεγε σέ ἐκείνους πού πήγαιναν νά τόν ἀκούσουν. «Κι ἐσύ εἶσαι Θεός. Ἡ µόνη διαφορά ἀνάµεσα σέ σένα καί σέ µένα εἶναι πώς, ἐνῶ ἐγώ τό γνωρίζω, ἐσύ δέν ἔχεις ἰδέα». Τόνιζε ἀκόμη: «Ὁ Χριστός, ὁ Βούδας, ὁ Μωάμεθ καί ἄλλοι, δέν ἦταν ἄβαταρς. Εἶχαν κάποια θεϊκή δύναμη... Ἡ δική μου δύναμη εἶναι ἄπειρη». Ἔτσι, ἡ βλάσφημη τοποθέτησή του ἀπέναντι στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου μᾶς θυμίζει αὐτό πού ὁ θεόπνευστος ἀπόστολος Πέτρος διακηρύττει γιά τούς Νικολαΐτες τῆς ἐποχῆς του ἀλλά καί γιά κάθε ψευδοπροφήτη καί ψευδοδιδάσκαλο μέσα στήν πορεία τῶν αἰώνων: «τόν ἀγοράσαντα αὐτούς δεσπότην ἀρνούμενοι» (Β΄ Πέ 2,1). Τό κίνημα τοῦ Σάι Μπάμπα προσανατολισμένο πρός τίς ἀρχές τοῦ ἰνδουισμοῦ ἔχει δεχτεῖ πολλά στοιχεῖα καί ἀπό ἄλλες θρησκεῖες. Ἡ ὅλη δομή καί λειτουργία του προσιδιάζει σέ πολλές σέκτες- αἱρέσεις.
 Γιά τά πολυδιαφημιζόμενα θαύματά του ἔλεγε: «Εἶναι πέρα ἀπό σᾶς τό νά μάθετε πῶς καί γιατί δημιουργῶ τά ἀντικείμενα... Τά ἀντικείμενα πού δημιουργῶ, τά δημιουργῶ μέ τή δική μου θέληση, μέ τόν ἴδιο τρόπο πού δημιούργησα καί τό Σύμπαν!». Τή δεκαετία τοῦ ’70 ἐπιτροπή ἀπό τό Πανεπιστήμιο τοῦ Bangalore ἐρεύνησε τά θαύματα καί διαπίστωσε ὅτι ἦταν ἀπάτες. Ὁ Piet Vroon ἐργαζόμενος γιά λογαριασμό ὀλλανδικῆς ἐφημερίδας ἀνέφερε ὅτι αὐτός καί ὁ συνεργάτης του εἶδαν τόν Σάι Μπάμπα νά παίρνει δαχτυλίδια, μενταγιόν καί ρολόγια κρυμμένα πίσω ἀπό ἀνθοδοχεῖα καί μαξιλάρια καί στή συνέχεια νά τά ἐμφανίζει. Ἐπιπλέον τό ποινικό του μητρῶο δέν φαντάζει καί τόσο καθαρό, καθότι σκάνδαλα ποικίλης ὕλης ταλανίζουν τόν οἶκο του. Ἐπρόκειτο, δηλαδή, γιά κλασική περίπτωση πλανωμένου καί πλανῶντος.
 Χαρακτηρίστηκε «μαγνητική προσωπικότητα» καί συγκέντρωνε κοντά του στάρ, ἀθλητές, πολιτικούς, ἀνθρώπους τοῦ χρήματος. Ἡ γενέτειρά του εἶχε μετατραπεῖ σέ τεράστιο σύμπλεγμα ξενοδοχείων, καταλυμάτων καί Πανεπιστημίων γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν ὀπαδῶν του, οἱ ὁποῖοι ὑπολογίζονται ἀπό 10 ὥς 36 ἑκατοµµύρια σέ ὅλο τόν κόσμο. Τό κίνημά του ἔχει ἱδρύσει «ἀσράµ» σέ περισσότερες ἀπό 126 χῶρες, ἀλλά καί στήν πατρίδα μας. Ἐπώνυμοι συμπατριῶτες μας, ἀπό τόν καλλιτεχνικό καί ἀθλητικό κόσμο ὑπῆρξαν ἔνθερμοι θαυμαστές του καί μαθητές του. Ἴσως δέν εἶναι τόσο ἄστοχη ἡ διαπίστωση ὅτι «ὁ Σάι Μπάμπα εἶναι ὁ γκουρού τῆς καλλιτεχνικῆς, πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς ἐλίτ στόν τόπο μας» (βλ. ἐφημ. «Τά Νέα»,13-8-1997: «Ὁ γκουρού τῶν ἀθλητῶν»).
 Ὁ ὀργανισµός τῶν πιστῶν τοῦ Σάι Μπάμπα δραστηριοποιεῖται ἐπίσηµα στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 2001 καί ἀριθμεῖ ἑκατό ἐνεργά µέλη. Ὁ Ρόμπερτ Νάτζεμυ, ἐπικεφαλῆς τῆς παραφυάδας «Ἁρμονική Ζωή» στήν πατρίδα μας, ἔχει ὀπαδούς, μέ τούς ὁποίους πραγματοποιοῦσαν προσκυνηματικά ταξίδια στό Σάι Μπάμπα, ἐνῶ ὁ ἴδιος διδάσκει ὅ,τι καί ὁ πνευματικός του ὁδηγός. Ὀπαδοί του μάλιστα ζήτησαν νά ἱδρύσουν σχολεῖο, καθώς καί ἕνα ἵδρυμα φιλανθρωπικοῦ χαρακτήρα στήν πατρίδα μας μέ βάση τίς ἀρχές τοῦ «Σάι». Προφανῶς καλύφθηκαν ὅλες οἱ ἀνάγκες στήν Ἰνδία καί τώρα οἱ γκουρού βρῆκαν στήν Ἑλλάδα ἁλώνι, νά ἁλωνίσουν.
 Ἰσχυρά τά πλοκάμια τῆς Νέας Ἐποχῆς «ἐν πλεονεξίᾳ πλαστοῖς λόγοις ἐμπορεύονται», ἀναζητώντας θηράματα. Σέκτες, παραθρησκεῖες, (διαλογισμός, γιόγκα, ἐναλλακτικές θεραπεῖες, ἀποκρυφισμός, κ.ἄ) αἱρέσεις διαγκωνίζονται μέ λυσσαλέες προσπάθειες νά δελεάσουν ἀστήρικτες ψυχές, «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανεν». Καί καθώς τό κενό τοῦ Θεοῦ πιέζει, ἀφοῦ ἡ ψυχή δέν χορταίνει μέ Χριστό, γεμίζει ἀναγκαστικά μέ ὑποκατάστατα καί σκουπίδια, τά ὁποῖα ἐξασφαλίζουν «ταχινήν ἀπώλειαν» (Α΄ Πέ 2,1). Ἀλλά ὁ Χριστός εἶναι ἡ μόνη ὁδός καί ἡ ζωή καί ἡ ἀλήθεια «καί οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί ἡ σωτηρία» (Πρξ 4,12).

Εὐδοξία Αὐγουστίνου

Φιλόλογος-Θεολόγος