Ἀγαπῆστε τό παιδί!

   Θά φανεῖ παράδοξη, ἴσως καί ἀνεδαφική ἡ προτροπή «ἀγαπῆστε τό παιδί». Σήμερα ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται ὅτι εἶναι κυριαρχική ἡ ἀγάπη γιά τό παιδί, πού πολλές φορές τό ἀνάγουμε σέ ἀφέντη καί μονάρχη μέσα στήν οἰκογένεια, ἄν ὄχι σέ εἴδωλο λατρείας. Κατά κανόνα οἱ γονεῖς καταβάλλουν πολύ κόπο καί ὑποβάλλονται σέ μεγάλες θυσίες προκειμένου νά προσφέρουν στό παιδί τους τά ...πάντα. Κι ὅμως, αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού βλάπτει τά παιδιά καί τά ὁδηγεῖ σέ πνευματική ἀναπηρία.
   Ἄν εἶναι κακό καί ὀλέθριο γιά ἕνα παιδί νά μεγαλώνει φυλακισμένο στήν ἀγκαλιά τῶν γονιῶν του, μέ ἀποτέλεσμα νά μή μάθει ποτέ νά χρησιμοποιεῖ τά δικά του πόδια, δέν εἶναι λιγότερο ὀλέθριο νά τοῦ δημιουργήσουμε τήν ψευδῆ ἐντύπωση ὅτι ὅλα στήν ζωή του θά εἶναι ρόδινα. Ὀφείλουμε νά τό καθοδηγήσουμε νά γνωρίσει τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς, πού ἀναπόφευκτα παρουσιάζει καί δυσκολίες. Νά τό γυμνάσουμε νά ἀντιμετωπίζει καί νά ξεπερνᾶ αὐτές τίς δυσκολίες· νά τίς ἀξιοποιεῖ καί νά τίς μετασχηματίζει σέ πηγή δυνάμεως.
 Agios Stylianos  Δέν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Δέν θά σηκώσουμε ὅμως μόνοι τό βάρος τῆς ἀγωγῆς. Βοηθός καί συμπαραστάτης παντοδύναμος στό δύσκολο αὐτό ἔργο εἶναι ὁ Μεγάλος Παιδαγωγός, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. «Κατέχουμε τά παιδιά μας, ὅταν τά παραδίδουμε μέ ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, διότι ἐκεῖνος θά τά προστατεύσει πολύ περισσότερο ἀπό ἐμᾶς», ἀποφαίνεται ὁ φωτισμένος καί ἔμπειρος δάσκαλος, ὁ ἅγιος Χρυσόστομος (13/11). Ἕνας ἄλλος ἅγιος, ὁ ἅγιος Στυλιανός, τοῦ ὁποίου τήν μνήμη ἐπίσης τιμοῦμε τόν μήνα αὐτό (26/11), μᾶς δίνει τό παράδειγμα. Κρατᾶ στοργικά στήν ἀγκαλιά του ἕνα βρέφος. Κι ἐπειδή ὁ ἅγιος ἀνήκει στόν Θεό, σ᾿ Ἐκεῖνον ἀποθέτει καί τό παιδί μαζί μέ τόν ἑαυτό του. Ἔτσι καί ἡ ἁγία Ἄννα, ἡ μητέρα τῆς Παναγίας μας, προσφέρει στόν Θεό τόν πολύτιμο θησαυρό τῶν σπλάγχνων της πού τελικά θά γίνει ἡ μητέρα τοῦ Θεοῦ. Τί θαύματα κρύβει ἡ πίστη μας!

  Πολλοί γονεῖς ἐπικαλοῦνται τόν ἅγιο Στυλιανό ὡς προστάτη τῶν παιδιῶν τους. Πόσοι ὅμως τόν μιμοῦνται; Πόσοι ἀποθέτουν μέ ἐμπιστοσύνη τά παιδιά τους στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ; Κι εἶναι αὐτή ἡ ἀγκαλιά πολύ συγκεκριμένη. Εἶναι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Πόσοι ἀνατρέφουν τά παιδιά τους «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφ 6,4); Πόσοι τά ἀσκοῦν στήν προσευχή, στήν νηστεία, στήν χριστιανική ζωή; Πόσοι ἀξιοποιοῦν τήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, πού μέ ἰδιαίτερη στοργή μεριμνᾶ γιά τά παιδιά; Κατηχητικά σχολεῖα γιά ὅλες τίς βαθμίδες λειτουργοῦν στίς περισσότερες ἐνορίες τῆς πατρίδος μας. Ἐκεῖ νά ἐμπιστευθοῦμε τά παιδιά μας. Καί σύμβουλο στήν ἀγωγή νά ἔχουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Αὐτό ὑπαγορεύει ἡ ἀληθινή ἀγάπη γιά τό παιδί.

Στέργιος Ν. Σάκκος
Μηνύματα ζωῆς Α΄, 106-108.