Οἱ τρεῖς ἅγιοι δάσκαλοι γιά τόν δάσκαλο

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 •  Προτιμότερο στή διδασκαλία τό λίγο καί ἀσφαλές ἀπό τό πολύ καί ἐπισφαλές.
 •  Νά μή μοιάζουμε μέ τή ραγδαία βροχή ἀλλά μέ τήν ἤρεμη. Ἡ πρώτη παρασύρει τό ἔδαφος, ἡ δεύτερη μπαίνει βαθιά στή γῆ καί τή γονιμοποιεῖ.
 •  Ὁ παιδαγωγός ἐγκαίρως βλέπει τίς ἰδιαίτερες κλίσεις τῶν παιδιῶν καί τούς ὑποδεικνύει τούς κλάδους καί τά ἐπαγγέλματα πού πρέπει νά ἀκολουθήσουν. Ὅ,τι γίνεται σύμφωνα μέ τή φύση τοῦ ἀτόμου πετυχαίνει, ἐνῶ ὅ,τι εἶναι ἀντίθετο ἀποτυχαίνει.
 • Πρῶτα κανείς νά παιδεύει τόν ἑαυτό του καί μετά τούς ἄλλους.
 • Διδάσκαλοι νά γίνονται οἱ ἱκανοί καί ὄχι οἱ τυχόντες.
 • Δίδασκε μέ τό παράδειγμα ἤ σταμάτα νά διδάσκεις.
 • Τό νά διδάσκει κανείς θεωρητικά μόνο εἶναι ὑποκρισία.
 • Ὁ μαθητής εὐαισθητοποιεῖται, ὅταν ὁ παιδαγωγός τόν πλησιάζει καί δέν τόν παραθεωρεῖ.
  Ἡ διδασκαλία εἶναι ἄριστη, ὅταν βγάζει ἄριστους μαθητές.


ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 • Ἡ προσθήκη τῶν καινούργιων γνώσεων νά γίνεται σιγά-σιγά καί συμμετρικά.
 • Ὁ διδάσκαλος νά προχωρεῖ ἀπό τά ἁπλούστερα πρός τά δυσκολότερα.
 • Ταυτόχρονα ὁ διδάσκαλος δέν μιλάει γιά πολλά πράγματα, γιατί ἀλλιότικα ὁ μαθητής θά κάνει ὅ,τι καί τό στομάχι: θά τά ἀποβάλλει.
 • Ὁ διδάσκαλος νά ἐπαναλαμβάνει τά διδασκόμενα, ἀφοῦ ἔτσι γίνονται ἀσφαλέστερα.
 • Ἡ διδασκαλία νά γίνεται μέ τέρψη καί χάρη.
 • Σοφός εἶναι ὁ δάσκαλος πού διδάσκει εὐχάριστα καί ὠφέλιμα.
Ὠφέλιμο εἶναι νά ὁρίζει καί βραβεῖα γιά τούς ἄριστους.
Ὁ διδάσκαλος δέν ἀγανακτεῖ καί δέν ὀργίζεται, ἐφόσον ἡ ὀργή δέν χαρίζει τίπο
τε.


ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

 • Ὁ μαθητής πρῶτα χωνεύει τά διδαχθέντα μαθήματα καί ἔπειτα δέχεται καινούργια.
 • Ὁ διδάσκαλος δέν πρέπει νά ἐπιθέτει πολλά φορτία στούς μαθητές.
 • Ὁ διδάσκαλος δέν διδάσκει γενικά καί ἀφηρημένα, ἀλλά μέ παραδείγματα διασαφηνίζει τά διδασκόμενα.
 • Νά διδάσκει ἐποπτικά. Τά πράγματα εἶναι ἰσχυρότερα ἀπό τά ὀνόματα. Ἀπό τά πράγματα βρέθηκαν τά ὀνόματα.
 • Ὁ διδάσκαλος νά διδάσκει ὄχι ὅσο αὐτός θέλει, ἀλλά ὅσα σηκώνει ἡ θέληση, ἡ δύναμη καί ἡ ἀντίληψη τῶν μαθητῶν.
 • Ὁ διδάσκαλος δέν πρέπει νά διατάζει, ὅταν εἶναι ἀνάγκη νά συμβουλεύει.
 • Ἀπό μικρή ἡλικία τά καλά διδάγματα τυπώνονται στήν προσωπικότητα τοῦ παιδιοῦ. Στήν ἡλικία αὐτή ἡ ψυχή τοῦ παιδιοῦ μοιάζει μέ μαλακό κερί.
 • Ἡ μόνη χαρά καί ἱκανοποίηση τῶν διδασκάλων εἶναι ἡ πρόοδος τῶν μαθητῶν.
  Ὁ καλύτερος μισθός τοῦ δασκάλου εἶναι ὁ μαθητής.