Ἐμφάνιση ἁγίου Πνεύματος

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

pentikostiΓιά ποιό λόγο ἐμφανίσθηκε ὁ Πα­ρά­κλη­τος μέ τό σχῆμα τῶν γλωσ­σῶν;

Γιά νά φανερώσει τήν ὑποστατική του ἕνωση μέ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ· δέν ὑπάρχει στενότερη συγγένεια ἀπ᾿ αὐτή πού συνδέει τή γλώσσα μέ τό λόγο.

Ἐπίσης, γιά νά προβάλει τή χάρη τοῦ κηρύγματος· ὁ κατά Χριστόν δι­δάσκαλος εἶναι ἀνάγκη νά ἔχει γλώσσα ἁγιασμένη ἀπό τή θεία χάρη.

Γιατί ὅμως μέ πύρινες γλῶσσες;

Διότι τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ὁμο­ού­σιο μέ τόν Πατέρα καί τόν Υἱό. Κι εἶναι πραγματικά ὁ Θεός μας φω­τιά, «πῦρ κα­τα­ναλίσκον» (Δε 4,24).

Ἀλλά καί ἐξαιτίας τῆς δι­πλῆς ἐνέργειας τοῦ ἀ­πο­στολικοῦ κη­­ρύγμα­τος· μπο­ρεῖ νά εὐ­ερ­γε­τεῖ καί συ­ν­ά­μα νά τι­μω­ρεῖ. Ὅ­­πως ἡ φω­τιά ἔχει τήν ἰ­διό­τη­τα καί νά φω­τί­ζει καί νά κα­­τα­φλέ­γει, ἔ­τσι καί ὁ λόγος τῆς κα­τά Χρι­στόν δι­δασκα­λί­ας φω­τί­ζει αὐ­τούς πού ὑ­πα­­­κοῦν, ἐνῶ πα­­­ρα­δίδει σέ φω­τιά καί αἰ­ώ­νια κό­λα­ση ὅ­σους ἀ­πει­θοῦν.

Δέν εἶπε βέ­βαια «γλῶσ­σαι πυ­ρός» ἀλλ᾿ «ὡσεί πυρός».

Δέν πρέπει νά θεωρηθεῖ ἡ φωτιά ἐκείνη αἰσθητή καί ὑλική, ἀλλά ὡς ἔν­δει­ξη τῆς φανέρωσης τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος.

Γιά ποιό λόγο, τέλος, φάνηκαν οἱ γλῶσσες νά μοιράζονται σ᾿ αὐτούς;

Ἐπειδή μόνο στόν Χριστό, πού ἦλθε κι αὐτός ἀπό τόν οὐρανό, δόθηκε δίχως μέτρο τό Πνεῦμα ἀπό τόν Πατέρα. Πραγματικά, Ἐκεῖνος καί με­­τά τήν ἐνανθρώπηση εἶχε ὁλόκληρη τή θεία δύναμη καί ἐνέργεια. Σέ κα­νέ­ναν ἄλλο δέν μπο­ρεῖ νά χωρέσει ὅλη ἡ χάρη τοῦ Πνεύ­μα­τος. Δια­φο­ρετι­κά χα­ρί­σματα μοι­­ρά­ζο­ν­ται στόν κα­θένα, γιά νά μή θε­ω­ρή­σει κα­νείς ὡς φύ­ση τή χάρη πού δίνεται ἀ­πό τό ἅ­γιο Πνεῦ­μα στούς ἁγίους.

Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Εἰς τό ἅγιον Πνεῦμα 24· ΕΠΕ 10,106-10­8­.

Μετάφραση Βασ. Τάτση