Ώρα ευθύνης

  oikogeneiaΚλῆρος καί λαός στή συμπρωτεύ­ουσα Θεσσαλονίκη τήν Κυριακή 11 Φεβρουαρίου σύσσωμος ἐξέφρασε τήν ἀ­­­ντίθεσή του στό ὑπό ψήφισιν νομο­σχέ­διο ὑπέρ τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυ­λο­φί­λων. Ἡ συγκέντρωση στήριξης τῆς οἰκογένειας στό κατάμεστο Βελλίδειο Συ­νεδριακό Κέντρο, τήν ὁποία διορ­γά­νω­σαν τά 22 χριστιανικά σωματεῖα τῆς πό­λης μέ τήν αἰγίδα τῶν τριῶν μητρο­πό­λεων τοῦ οἰ­κιστικοῦ συγκροτήματος τῆς Θεσσα­λο­νίκης, ὑπῆρξε ἄψογη σέ ὀργάνωση, με­­- γα­λειώδης σέ ὄγκο καί ἐντυπωσιακή στή σύνθεση: ὀκτώ ἐπί­σκοποι, πλειάδα ἱε­ρέ­ων, πού συνόδευαν τό πλήρωμα τῆς ἐ­νορίας τους, πλῆθος μονα­χῶν καί μο­να­- ζουσῶν, καί ἐκπρόσωποι ἱερῶν μονῶν τοῦ Ἁ­γίου Ὄρους. Δυναμική καί ἡ πα­ρουσία τῆς νεολαίας. Ἑ­κα­τοντάδες νέ­οι καί νέ­ες ἐπί δύο ὧ­ρες πε­ρίπου παρα­κο­λού­θησαν ὄρθιοι τίς ἐν­δι­αφέρουσες εἰ­ση­­γήσεις.
  Τά ἐπιχειρήματα καί οἱ ἀποκαλύψεις τῶν τριῶν ὁμιλητῶν -π. Νικολάου Χα­μαμτζόγλου, κ. Μαγδαληνῆς Τσολάκη καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Λαρίσης κ. Ἱερω­νύμου- ἦταν καταλυτικά: κατευθυνό­με­νες ἔρευνες, ἰδεοληψίες, ἄκρατοι δι­κα­ι­ωματισμοί καί ἀπάνθρωπα σκάνδαλα κρύβονται πίσω ἀπό τήν πρωτοφανῆ βια­σύνη καί τήν αὐταρχική πίεση τοῦ πρωθυπουργοῦ νά ψηφιστεῖ αὐτός ὁ ἐπαίσχυντος νόμος καί μάλιστα τώρα!
  Κοινή συνισταμένη ὅλων τῶν ὁμιλη­τῶν, ὅπως ὑπογράμμισε στήν καταλη­κτήρια ὁμιλία του ὁ Παναγιώτατος μη­τροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φι­λό­θε­ος, ἦταν ἡ παρότρυνση γιά μετάνοια καί ἔμπρακτη ἐπιστροφή στήν πίστη καί στίς ἐπιταγές τοῦ Εὐαγγελίου. Μία με­τάνοια πού ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι, ἄρχο­ντες καί ἀρχόμενοι, ἐφόσον κατενώπιον τοῦ Θεοῦ «πταίομεν ἅπαντες»!
  Βλέποντας αὐτή τή μετάνοια ὁ Θε­ός ἴσως σπλαχνιστεῖ τήν πατρίδα καί τό μέλ­λον τῶν παιδιῶν μας καί ἐπέμβει μέ τούς τρόπους πού μόνον Ἐκεῖνος ξέρει.

vellidio2


*   *   *


  Τήν ἴδια μέρα, Κυ­ριακή 11/2, καί γιά τό ἴδιο θέμα πρα­γμα­το­ποιήθηκαν πολυ­πλη­θεῖς συ­γκε­ντρώσεις καί σέ ἄλ­λες πό­λεις τῆς Ἑλ­λά­δας. Ἐνδεικτικά ἀναφέ­ρουμε:
  Στήν Ἀθήνα, ἡ πλατεία Συντάγματος πλημ­μύρισε ἀπό πλή­θη λαοῦ, κλη­ρι­κούς καί λαϊκούς, καί πολ­λούς νέους πού ἔ­δω­­σαν παλμό καί ἐν­θουσιασμό στή συ­γκέ­­ντρωση. Κε­ντρι­κός ὁμιλητής ἦταν ὁ γνωστός γιά τήν ἀ­ντί­θεσή του στό νομο­σχέδιο ἠθοποιός  κ. Νίκος Ἀνα­διώ­της.
  Στήν Πάτρα ἀσφυκτικά γέμισε ὁ μητροπολιτικός ναός τοῦ Ἁγίου Ἀποστό­λου Ἀν­δρέα καί ὁ αὔλειος χῶρος ἀ­πό τόν λαό πού συγκεντρώθηκε, γιά νά ἀ­κούσει τήν ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου μητροπο­λί­τη Πατρῶν κ. Χρυσο­στό­μου σχετικά μέ τό νομοσχέδιο.
  Στό Αἰγίνιο Κατερίνης συγκε­ντρώ­θηκε ὁ λαός τῆς Βό­ρειας Πιερίας στό κά­­λεσμα τοῦ μη­τρο­­­πο­λίτη Κί­τρους, Κα­τε­ρί­νης καί Πλα­τα­μῶνος κ. Γεωρ­γί­ου, ὁ ὁποῖ­ος στήν ὁμιλία του τό­νισε πώς οἱ θέσεις τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας εἶ­ναι στα­­θερές: «Ἡ πο­λιτεία ἄς νο­μο­θε­τήσει ὅ,τι θέλει. Ἐ­μεῖς εἴμαστε στα­θε­­ροί. Ἡ ἁμαρ­τία εἶ­ναι ἁμαρτία, δέν ἀμνη­στεύ­εται μέ νο­μο­σχέδια καί νό­μους. Ἄλ­λο ἄν ἡ Ἐκ­κλησία συγχωρεῖ αὐτόν πού μετανοεῖ γιά τήν ἁμαρτία του».

patra

"Ἀπολύτρωσις", Μάρ. 2024