Ἐλεύθερη πτώση

  xeirotoniaΚαιρό τώρα σείεται ἡ ἐπικαιρότητα. Συνταρακτικές εἰδήσεις. Δυστυχήματα, διαρρήξεις, δολοφονίες, δικαστικές διαμάχες… Δέν τολμᾶ κανείς νά ἀνοίξει σελίδα εἰδησεογραφικοῦ ἱστότοπου. Ἡ θλί­ψη καί ἡ ἀπελπισία ἀπειλοῦν νά πλημμυρίσουν τήν καρδιά.
  Μέσα σ᾽ αὐτήν τήν παραζάλη, ἐγώ! Ἐ­γώ καί ἡ ζωή μου. Τό σπίτι μου, ἡ οἰ­κο­γένειά μου μέ τά ποικίλα θέματα, ἡ ἐρ­γα­σία μου. Μοιράζομαι σέ 450 μαθητές στό σχολεῖο μου καί σέ 50 συναδέλφους. Ζῶ ἀνάμεσα σέ τόσους ἀν­θρώ­πους καί προσπαθῶ νά δείχνω τόν Σταυ­ρό τοῦ Χρι­στοῦ. Προσπαθῶ μέ τή ζωή μου περισ­- σότερο, παρά μέ τά λό­για. Ἀνα­ζητῶ τή δική Του βοήθεια. «Ἔ­λα, Κύριε! Εὐλόγησέ με, γιατί εἶμαι λί­­γη. Ἔλα!». Ἀδύναμος ὁ ἄνθρωπος μό­νος του.
  Ἔχει ὁ Κύριος τόν δικό του τρόπο γιά νά ἔρχεται. Καί πάντα μοῦ τονίζει: «Ἐδῶ εἶμαι! Δίπλα σου!». Ἔχει τόν δικό του τρό­πο, γιά νά μοῦ δίνει τό στίγμα του.
  Ἔτσι ἔνιωσα, ὅταν μοῦ τηλεφώνησε ἡ κουμπάρα μου. Ἤθελε νά μοῦ ἀνα­κοι­νώσει τήν ἡμερομηνία. Ὁ Σεβασμιώτατος καθόρισε τήν ἡμερομηνία τῆς χειροτονίας τοῦ συζύγου της. Ξαφνιάστηκα. Πῶς; Χειροτονία; Ὁ Ἀλέξανδρος;
  Τί νά θαυμάσω πρῶτα; Πολύτεκνος! Ἑπτά χαριτωμένα παιδιά τούς χάρισε ὁ Θεός. Ἡ ἐπιχείρησή του πολύ καλά στημένη ἀπό χρόνια. Μόνιμη πελατεία. Ὅλοι τόν γνωρίζουν στήν πόλη τους. Εἶναι δεξιοτέχνης στή δουλειά του. Ὅλα τακτοποιημένα στήν καθημερινότητά τους. Καί τώ­ρα; Τί ἅλμα στό κενό εἶναι αὐτό! Ἐ­λεύθερη πτώση, μᾶλ­λον θά πῶ. Πῶς ἑλ­κύεις, Κύ­ριε, πῶς καλεῖς τίς ψυχές! Πῶς ἀναθέτεις, ἔτσι ἁ­πλά!
  Στή σκέψη μου ἦρθε ἡ κλήση τοῦ Δα­βίδ. Γιά νά ἀναλάβει βασιλιάς στό Ἰ­σραήλ, ἔτσι ἁπλά, ἔστειλε ὁ Θεός τόν προφήτη Σαμου­ήλ νά ψάξει τό μικρότερο παιδί τοῦ Ἰεσσαί, τό βοσκόπουλο. Ἔτσι ἔ­κα­νε καί μέ τούς ψαράδες στήν ἀκτή τῆς Γαλιλαί­ας. Ἁπλά. Σέ μία ἁπλή καθημερινή στιγμή.
  «Ἔλα, σέ χρειάζομαι. Ποιός θά ἱε­ρουργεῖ στό θυσιαστήριο; Ἔλα, ἀφοῦ τό ξέρω, μέ ἀγαπᾶς! Ἔλα, νά βοηθήσεις νά μοιράζεται τό Σῶμα μου καί τό Αἷμα μου. Πῶς θά ζήσουν οἱ χριστιανοί χωρίς τά χέρια σου; Πῶς θά ζήσουν χωρίς Ἐ­μένα; Ἔλα!».
  Κι ὁ Ἀλέξανδρος πῆγε. Ὥριμος ἄν­δρας, ψημένος στή ζωή. Οἰκογενειάρχης. Πῆγε. Τόλμησε. Τόλμησε καί ἐμπι­στεύτηκε! Αὐτός πού καλεῖ, Αὐτός καί θά ἀναλάβει. Ἔκανε τό βῆμα καί ἀφέθηκε στό κενό. Ἐλεύθερη πτώ­ση! Ὄχι στό κενό, λάθος ἔκφραση. Ἐλεύθερη πτώση στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τόν θαύμασα τόν Ἀλέξανδρο. Θαύμασα τήν καλή του σύζυγο. Μέ στοργή δίπλα του. Καμάρωσα καί τά παιδιά του. Ὅλα εἶ­χαν ἄποψη γιά τήν ἀπόφαση τοῦ μπα­μπᾶ. Μέ θαυμασμό τοῦ μίλησαν. Κα­μάρωσα καί γιά τόν ὀκτάχρονο Βαγγέλη. Τοῦ εἶπε μέ σιγουριά:
-Μπαμπά, μή φοβᾶσαι τίποτα! Ἐγώ θά εἶμαι μαζί σου στό ἱερό. Ντύνομαι παπαδάκι κάθε Κυριακή. Ξέρω. Ἐ­γώ θά σέ βοηθάω!
  Μεγαλεῖο ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ! Τό­σοι ζοῦν γύρω μας, τόσοι ἄν­θρωποι ζοῦν ἄτσαλα, κι ὁ Θεός ἐπιλέγει καί ἑλ­κύει· ἀθόρυβα, ἁπλά! Πόση ἐλ­πί­δα μοῦ δίνει, γιά νά συνεχίσω γιά τή δική Του ἀ­γάπη. Ποιός σεισμός νά μέ σαλέψει; Ποιά ἀναστάτωση στό σπίτι μου νά μέ ταράξει; Ποιό βλέμμα συναδέλφου ἤ ἄρνηση διευθυντοῦ γιά τό ἕνα ἤ τό ἄλλο νά μέ ἀναστατώσει;
  Αὐτός ὁ Θεός πού κάλεσε τό δικό του παιδί στό θυσιαστήριο, ζεῖ καί βλέπει κι ἐμένα. Δέν θά μέ ἀφήσει! Σέ αὐ­τήν τήν ἀλλοπρόσαλλη ἐποχή, εἶναι ὁ Ἴδιος πού κάλεσε τόν Δαβίδ καί τούς ψαράδες τῆς Γαλιλαίας. Εἶναι ὁ Ἴδιος πού ἑλκύει τό παλληκάρι στό θυσιαστήριο, ἐ­κείνη τή νέα στήν ἄσκηση τῆς ἱε­ραποστολικῆς ζωῆς, τόν νέο πτυχιοῦχο στόν μοναχικό βίο, τή νεαρή πολύτεκνη μητέρα καί τόν νεαρό πατέρα στή διακονία τῆς οἰκογένειας, τόν ἀγαπητό μου Ἀλέξανδρο στήν ἱεροσύνη καί τήν καλή μου κουμπάρα στή θέση τῆς πρεσβυτέρας.
  Μόνο Ἐσύ, Κύριε, μπορεῖς. Ἔλα, μέ τόν δικό σου μοναδικό τρόπο καί χάρισέ μας ἐλπίδα! Χάρισέ μας τήν παρουσία σου στά δικά μας ἅλματα! Ἅπλωσε τό σωτήριο δίχτυ τῆς ἀγάπης σου, γιά νά μᾶς παραλάβει στή δική μας ἐλεύθερη πτώση!

Χ.Μ.-Δ.

"Άπολύτρωσις", Μάρ. 2024