Δικαίωμα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ

  asotosΣυχνά ἐμφανίζονται δημοσίως κάποιοι συνάνθρωποί μας νά διεκδικοῦν ἐριστι­κά καί δικαιωματικά τήν ἀναγνώριση ὅτι ἔχουν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία. Γιά νά τό ἀποδείξουν, ἐπικαλοῦνται γνωριμίες μέ πρόσωπα ἤ τήν παρουσία τους στούς χώρους καί τά δρώμενά της. Τό κυριότερο «θεολογικό» ἐπιχείρημα πού χρησιμοποι­εῖται εἶναι ὅτι ὁ Θεός ὡς ἀγάπη δέχεται ὅλους τούς ἀνθρώπους χωρίς διακρίσεις καί ἀνεξαρτήτως τῶν προσωπικῶν ἐπιλογῶν τῆς ζωῆς τους· ὅλοι δικαιοῦνται νά οἰκειοποιοῦνται τήν ἀγάπη Του. Εἶναι ὅμως ἔτσι;
  Πρόκειται γιά ἀπατηλό ἐπιχείρημα λόγῳ μιᾶς σημαντικῆς ἀπόκρυψης, ἡ ὁποία τό ἀκυρώνει ἐξ ὁλοκλήρου. Ὄχι ὡς πρός τό πρῶτο σκέλος του, πού ἀφορᾶ στόν Θεό, ἀλλά ὡς πρός τό δεύτερο, πού ἀφορᾶ στόν ἄνθρωπο.
  Ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη τό γνωρίζουμε ἤδη ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, ἀφοῦ εἶ­ναι «ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κα­κίαις» (Ἰλ 2,13), διότι ἔχει ἀγαπήσει τόν ἄνθρωπο μέ «ἀγάπησιν αἰώνιον» (Ἰε 38,3). Στήν Καινή Διαθήκη ἀποκαλύπτει τήν ἀγάπη του σέ ὅλο της τό εὖρος ὡς Θεός πού τόσο ἀγάπησε τόν κόσμο «ὥ­στε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπό­ληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον» (Ἰω 3,16). Αὐτοσυστήνεται στούς ἀνθρώπους ὡς σπλαχνικός πατέρας καί ὡς καρδιακός φίλος, ἀπό τόν ὁ­ποῖο «μείζονα ταύτης ἀ­γάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ἰω 15,13). Ἐπιπλέον δηλώνει ὅτι «οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κό­σμον» (Ἰω 12,47) διά τῆς θυσίας τοῦ σταυροῦ.
  Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως στόν ἄνθρωπο καί στίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις πού συντρέχουν γιά μετοχή στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύριος εἶναι ἐπίσης ξεκάθαρος. Ἀρκεῖ νά μνημονεύσουμε μόνο τή περίφημη παραβολή τοῦ Ἀσώτου (βλ. Λκ 15,11-32), γιά τήν ὁποία πολλοί εἶπαν ὅτι θά ἦταν ἀρκετή νά ἐκφράσει τό εὐαγγέλιο, ἀκόμη καί ἄν χανόταν ὅλη ἡ Καινή Διαθήκη. Ὁ Κύριος, σύμφωνα μέ τήν παραβολή, ὡς σπλαχνι­κός πατέρας παρέχει ἀπόλυτη ἐλευθερία στά παιδιά του νά ζήσουν τή ζωή τους ὅπως ἐπιθυμοῦν, ἀκόμη καί μακριά του. Στόν νεότερο γιό δίνει τήν περιουσία πού τοῦ ἀνήκει, ἐνῶ διαβεβαιώνει τόν πρεσβύτερο ὅτι «σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν». Παρα­δόξως, ὅμως, ὁ δεύτερος ποτέ δέν τόν ἔνιωσε πατέρα ἀλλά ἀφεντικό, ἐνῶ ὁ πρῶ­τος πο­τέ δέν ἔπαυσε νά τόν αἰσθάνεται πατέρα, ἀκό­μη καί μετά τό ἀλόγιστο σκόρπισμα τῆς περιουσίας του μακριά ἀπό τό πατρικό σπίτι. Γι’ αὐτό καί, ὅταν συνειδητοποίησε τήν ἐξαθλίωσή του, ἐπέστρεψε ἐκλιπαρώντας τόν πατέρα του: «Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου. Οὐ­κέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου· ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου». Μέ αὐτά τά λόγια ἄνοιξε τήν πα­τρι­κή ἀγκαλιά καί ἀποκαταστάθηκε στήν προηγούμενη θέση του, ἀκόμη καί ἐνάντια στίς ἐνστάσεις τοῦ πρεσβύτερου ἀδελφοῦ. Ἔτσι θέτει τά πράγματα ὁ Κύριος. Ἁπλά καί καθαρά.
  Ἡ σύγχρονη ἰδεολογία τοῦ δικαιωματισμοῦ ἀκόμη καί στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν ἀποδέχεται αὐτή τήν ἐκδοχή. Προτιμᾶ ἄλλες. Γιά παράδειγμα: «Πατέρα, γύρισα ταλαιπωρημένος. Τελείωσαν ὅλα τά χρήματα πού μοῦ ἔδωσες. Ἐσύ ὅμως φταῖς. Ἀφοῦ τό ἤξερες, γιατί δέν τά ἀσφάλισες νά μήν τελειώσουν; Καί γιατί δέν ἔλαβες μέτρα νά μέ προστατεύσεις, γιά νά μήν ὑποφέρω; Ἔπειτα, μόνο χρήματα ξόδεψα. Ἔχω ἀκόμη δικαιώματα στό παλάτι. Εἶσαι ὑποχρεωμένος νά μέ ἀποζημιώσεις. Δῶσε μου ἀμέσως πίσω τή θέση πού εἶχα!». Μία δεύτερη πιό δημοφιλής εἶναι:
« - Πατέρα, γύρισα. Περνάω ὡραῖα, ἀλλά μοῦ τελείωσαν τά χρήματα!
- Καλῶς ἦρθες, γιέ μου. Χάλια εἶσαι. Λούσου καί πάρε καθαρά ροῦχα.
- Ὄχι! Αἰσθάνομαι ὡραῖα ὅπως εἶμαι. Δέν θέλω! Δέν μπορεῖς νά μέ ἀναγκάσεις νά ἀλλάξω.
- Μά εἶναι βρόμικα· τό παλάτι εἶναι πεντακάθαρο!
- Εἶσαι ἐχθρικός καί φοβικός. Ὡς πατέρας μου ὀφείλεις νά μέ δεχτεῖς ὅπως εἶμαι! Δέν ἀλλά­ζω».
  Τό δικαίωμα τῆς μετοχῆς στή θεία ἀγάπη τό ὁρίζει μόνον ὁ ἴδιος ὁ Κύριος. Καί μπορεῖ κάθε ἄνθρωπος νά ἔχει ἀποκλειστικά τόν δικό του δρόμο γιά νά φθάσει ἐκεῖ, ἀλλά ὅλοι περνοῦν ἀπό μία καί μοναδική πύλη, πού λέγεται Μετάνοια: ἀπό­λυ­τη μετάνοια χωρίς ὅρους, μέ συντριβή, δάκρυα καί ἐκζήτηση τοῦ θείου ἐλέους. Ὅταν βέβαια συνειδητοποιήσει καθένας ὅτι εἶναι ἄρρωστος ἀπό τήν ἁμαρτία, ὁ­ποιαδήποτε ἁμαρτία, καί χρειάζεται θεραπεία· «πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες» (Ἰα 3,2)! Χωρίς καμία ἐξαίρεση!

Ἀθανάσιος Παπαρνάκης

"Ἀπολύτρωσις", Μάρτιος 2024