ΚΟΙΝΩΝΟΙ

koinonoi Στίς ἀρχές τοῦ Σεπτεμβρίου πού πέ­ρασε, εἴδαμε τίς ἀπίστευτες εἰκόνες τῆς βιβλικῆς καταστροφῆς ἀπό τήν κακο­και­ρία Daniel πού ἔπληξε τή Θεσ­σαλία. Ἀ­κού­σαμε τίς ἱστορίες ἀπό­γνω­σης τῶν κα­τοίκων στά χωριά της. Ἐν­δεχομένως παρατηρήσαμε ἀνατιμήσεις τροφίμων, κα­θώς ὁ θεσσαλικός κάμπος, ὁ σιτο­βο­λώ­νας τῆς Ἑλλάδας, ὅπως χα­ρακτη­ρί­ζεται, παράγει τό 30% τῶν γε­ωργικῶν προϊό­ντων τῆς χώρας μας.
 Γίναμε θεατές στό γαϊτανάκι μετάθε­σης εὐθυνῶν, κατηγορήσαμε τήν πολι­τεία γιά τήν ὀλιγωρία της, ἀναθεματίσαμε ἴσως τίς μεγάλες πολυεθνικές ἑ­ται­ρεῖ­ες ὡς ὑπεύθυνες γιά τήν κλιματική ἀλλα­γή καί πήγαμε στό ἑπόμενο θέμα…
 Ὡστόσο, τό ἑπόμενο θέμα εἶναι ἡ ἑ­πόμενη μέρα τῶν πλημμυροπαθῶν. Καί δέν εἶναι μόνο θέμα δικό τους. Εἶναι θέ­μα ὅλων μας. Μέ στενά καταναλωτικά κρι­τήρια, ἡ καταστροφή τῆς πρωτογε­νοῦς παραγωγῆς θά ἐπηρεάσει καί τό δικό μας τραπέζι. Μέ μία κοινωνική προ­σέγγιση, ὁ συλλογικός πόνος πού βιώ­νουν οἱ κάτοικοι τοῦ θεσσαλικοῦ κά­­μπου ἀπαιτεῖ συλλογική ἀντιμε­τώ­πι­ση. Καί ἀπό ἀνθρωπι­στι­κή σκοπιά, σή­μερα ἔχουν πληγεῖ αὐτοί ἀπό μία φο­νική κα­κοκαιρία, γιατί ὄχι ἐμεῖς αὔριο;
 Πολύ περισσότερο ὅμως, ὅσοι κοι­νω­νοῦν στήν κυριακάτικη θεία Λει­τουρ­γία Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, ὅσοι ἀ­κού­σαμε τήν πρώτη Κυριακή τοῦ Ὀκτω­βρίου τόν εὐαγγελικό λόγο «ἀγαθο­ποιεῖτε καὶ δα­νεί­ζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες» (Λκ 6,35), ἔχουμε ὄχι ἁπλῶς ἕνα καθῆκον ἀλλά ἱε­ρό χρέος νά κοινωνήσουμε στίς ἀνά­γκες τῶν ἀδελφῶν.
 Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δέν μένει στίς εὐθύνες καί τά λάθη. Ἀθόρυβα, πα­ρακλητικά, πίσω ἀπό τίς κάμερες, ἐ­φαρ­μόζει αὐτό πού αἰῶνες γνωρίζει: τήν παύ­λεια λογία γιά τά ἀναγκεμένα παιδιά της. Οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι γιά ὅλους. «Ὅ,τι ἂν εὐοδῶται ἕκαστος» (Α´ Κο 16,2) θά μᾶς ξαναπροέτρεπε ὁ ἀπό­στο­λος Παῦ­λος, ὅπως ἔκανε στούς πιστούς τῆς Κο­ρίν­θου· μέ τήν εὑρηματικότητα τῆς ἀγά­­πης, χωρίς προχειρότητα, στά πλαίσια μίας ὀργανωμένης προσπά­θει­ας (σύλ­λογοι, δῆμοι, ἐνορίες, ἀδελφό­τητες).
 Ὅσο οἱ πλημμυροπαθεῖς ἀδελφοί μας θά προσπαθοῦν νά ξελασπώσουν τά σπίτια τους, ἄς τούς πλημμυρίσουμε μέ μία ἄλλη μορφή πλημμύρας: αὐτή τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας.

Εὔφημη Μπούτσικου-Ρίζου

"Ἀπολύτρωσις", Νοέμβρ. 2023