ΠΥΡΙΝΗ ΒΡΟΧΗ

pentikosti page C  «Ἡ τοῦ Πνεύματος πηγή, ἐπιδημοῦσα τοῖς ἐν γῇ,
  εἰς πυρφόρους ποταμούς, μεριζομένη νοητῶς,
  τοὺς Ἀποστόλους ἐδρόσιζε φωταγωγοῦσα, καὶ γέγονεν αὐτοῖς,
  νέφος δροσῶδες τὸ πῦρ, φωτίζουσα αὐτούς,
  καὶ ὑετίζουσα φλόξ, δι᾽ ὧν ἡμεῖς ἐλάβομεν τὴν χάριν, διὰ πυρός τε καὶ ὕδατος.
  Τὸ φῶς ἐπέστη, τοῦ Παρακλήτου, καὶ τὸν κόσμον ἐφώτισε».
  Ἡ ψυχή μου, ξερή καί διψασμένη, ζη­τᾶ μία στάλα δροσιᾶς. Νά δροσίσει τήν κάψα τῆς ἁμαρτίας, νά διώξει μακριά τόν λίβα τῶν παθῶν μου… Διψᾶ γιά μιά φωτιά, γιά νά κάψει τή βρομιά πού κουβαλῶ, νά φωτίσει τό μέσα μου, νά θερμάνει τήν ὕπαρ­ξή μου. Μιά βροχή ἀπό φλόγες ζητῶ, μιά πυρκαγιά, ὅπως τότε, στό ὑπερῶο. Ἀναμένω μαζί μέ τούς δώδεκα... Ἀναμένω μέ γλυκιά προσμονή τή δική Σου παρουσία, Παράκλη­τε. Νά ᾽ρθεῖς Σύ, σάν ποτάμι καί σάν πυρκαγιά, σάν ἄνεμος, σάν «νέφος δρο­σῶδες, ὑε­τίζουσα φλόξ». Σταγόνες φω­­τός καί γλῶσ­σες φωτιᾶς πάνω στούς μαθητές καί στή δική μου καρδιά νά σταλάξεις.
  Κι ἔγινε τότε νέφος τό πῦρ, νέφος πού δρόσισε τίς ψυχές τους καί φωτιά πού φώτισε τά σκοτάδια τους. Τούς ἔκα­νε κι ἐκείνους πυρφόρα ποτάμια, φλό­γες δροσιᾶς. Καί ξεχύθηκαν μέ τή δική Σου χάρη σέ ὅλη τήν οἰκουμένη. Ἔ­τρεξαν νά δώσουν στόν κόσμο τό ὕ­δωρ τό ζῶν. Μέ τή δική Σου φωνή, φωνή «ὡς ὑδάτων πολ­λῶν», ἀνάψαν πυρκαγιές, ἀρδεῦσαν ψυ­χές. «Δι᾽ ὧν ἡμεῖς ἐλάβομεν τὴν χάριν διὰ πυρός τε καὶ ὕδατος». Διψῶ, ζητιανεύω κι ἐγώ γιά λίγες στάλες χάριτος. Βροχή φωτιᾶς καί πλημμύρα φλόγας παρακλήσεως περιμένω. Σάν ἄλλοτε οἱ Τρεῖς Παῖδες ἐπιθυμῶ σέ δροσερό καμίνι Πνεύματος ἁγίου νά βαπτιστῶ, νά ξεπλυθῶ, νά φωτιστῶ…
  Γιά νά σκηνώσει ἐντός μου ὁ Παράκλητος, νά ἀνάψει ἡ φτωχή τῆς πίστης μου θρυαλλίδα, νά πλημμυρίσει ἡ καρδιά ἀπό θεῖα βιώματα, νά κινηθεῖ πρός τόν Παράκλητο, γιά νά τρέξει ὁ Παράκλητος σιμά της, γιά νά νοτίσει τῆς ψυ­χῆς τά ξερά χώματα καί νά ἀρδεύσει τοῦ νοῦ μου τά σκληρά ἀναχώματα…
  Φωτιά καί ὕδωρ ζη­τῶ τούτη τή μέ­ρα,  τόν ἴδιο τόν Παράκλητο. Φω­­­­τιά καί ὕδωρ, «ὑετίζουσα φλόξ, νέ­φος δρο­­σῶ­δες». Ἐλ­θέ, Παρά­κλη­τε ἀγαθέ..., «ἐλ­θὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν». Ἀμήν.

Μ. Δανιήλ

"Ἀπολύτρωσις", Ἰούν.-Ἰούλ. 2023