Ματωμένο Μουντιάλ 2022

Qatar2022Εἶναι ἤδη βέβαιο ὅτι τό Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 πού πραγματοποιήθηκε στό Κατάρ εἶναι τό πιό ἀκριβό πού ἔχει διεξαχθεῖ ἀπό τό 1930. Ἐ­κτι­μᾶται μάλιστα ὅτι ἡ διοργάνωσή του κόστισε πε­ρισ­­σότερο ἀπό ὅλα μαζί τά προηγού­μενα 21 Πα­γκόσμια Κύπελλα ἀθροιστικά. Ἡ ἀμερικανική ἑταιρεία συμβούλων ἀθλητικῶν οἰκονομικῶν Front Office Sports ἔχει ὑπολογίσει τό κόστος στά 220 δισεκατομμύρια δολάρια.
Τό οἰκονομικό ὅμως ζήτημα ἐπισκιάζεται ἀ­πό τήν τύχη τῶν μεταναστῶν ἐργατῶν πού βρίσκο­νται στό Κατάρ τήν τελευταία δεκαετία. Ὁ πληθυσμός τους ἀνέρχεται σέ 250.000 Καταριανούς καί 2.750.000 μετανάστες ἐργάτες. Τό 80% δηλαδή τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἀλλοδαποί. Ἔπρε­πε νά χτιστοῦν γήπεδα ποδοσφαίρου σέ μιά χώρα ὅπου κανείς δέν ἔπαιζε ποδόσφαιρο. Ὁ ἀρχικός σχεδια­σμός περιλάμβανε 12 γήπεδα. Κατασκευάστηκαν 8, τό ἕνα ἀφαιρούμενο, τό ὁποῖο θά «δωρίσουν» σέ κάποια χώρα, ὅπου παίζεται ποδό­σφαι­ρο. Τό θέ­­μα ἦ­ταν ὅτι, γιά νά κατασκευάσουν τά 8 γήπεδα, ξενοδοχεῖα, ἀεροδρόμιο, αὐτοκι­νητόδρομους, ἐ­μπο­ρικό κέντρο, χρειάζον­ταν πολύ φθηνά ἐργατικά χέρια. Ἔτσι προσέλαβαν μετανάστες.
Μέσα ἀπό ἕνα σύστημα δουλείας, πού λέγεται «Καφάλα» καί τό ὁποῖο δί­νει πλήρη ἐξουσία σέ κάποιον διαχειριστή (μαῦρο), προσλαμβάνονται με­τανά­στες, τούς ὁποίους ἐκμεταλλεύονται μέ τήν παρακράτηση τῶν διαβατηρίων τους. Οἱ ἐργάτες ἐργάζονται ἕως 18 ὧρες τήν ἡμέρα, μέ μηδενικά ἐργατικά δικαιώματα, χωρίς δικαίωμα ἀλλαγῆς ἐρ­γασίας. Ἡ κατασκευή τῶν ἔργων στό Κα­τάρ, χωρίς αὐτό τό διεστραμμένο σύστη­μα, μέ θερμοκρασίες πού κυμαίνονται ἀπό 30° ἕως 50° ὑπό σκιά, θά ἦταν ἀδύ­να­τη.
Τό 2016, ἡ Διεθνής Ἀμνηστία κατηγόρησε τό Κατάρ ὅτι χρησιμοποιεῖ κατανα­γκαστική ἐργασία. Ὑπάρχουν μά­λιστα κι ἀναφορές ὅτι χιλιάδες μετανάστες ἐργάτες ἔχουν πεθάνει στό Κατάρ ἀπό τό 2010. Τόν Φεβρουάριο τοῦ 2021, ἡ ἐφημερίδα «The Guardian» ἀνέφερε ὅτι 6.500 μετανάστες ἐργάτες ἀπό τήν Ἰνδία, τό Πακιστάν, τό Νεπάλ, τό Μπαγκλαντές καί τή Σρί Λάνκα πέθαναν στή χώρα αὐτή μεταξύ 2010 καί 2020. Εἰδικοί σέ θέματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ὅτι ἕνας τεράστιος ἀριθμός ἀπό αὐτούς πού ἔχασαν τή ζωή τους βρισκόταν στή χώρα εἰ­δικά λόγῳ τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ἀ­πό τό 2010 κατά μέσο ὅρο πέθαιναν 12 ἐρ­γαζόμενοι τήν ἑβδομάδα ἐν ὥρᾳ ἐργασίας. Συνολικά 6.751 μετανάστες ἐργάτες θυσιάστηκαν, γιά νά ζητωκραυγάσουν οἱ ποδοσφαιρόφιλοι «ζήτω» στήν ὁμάδα τους.
Ἐπιπλέον, πρόσφατα στό Ἰράν, ἡ 22άχρονη Mahsa Amini σκοτώθηκε στά χέρια τῆς ἀστυνομίας, ἐπειδή φοροῦσε «λάθος τή μαντίλα». Τό γεγονός αὐτό προ­­κάλεσε κύμα διαμαρτυρίας σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἀλλά τό ὅτι τό Παγκόσμιο Κύπελ­λο 2022 πραγματοποιήθηκε σέ μιά χώρα ὅπου, μεταξύ ἄλ­λων, ἀπαγορεύεται στίς γυναῖκες νά ἀθλη­θοῦν, δέν ἐνόχλησε κανέναν.
Ἕνα μήνα κράτησε τό Παγκόσμιο Κύπελλο 2022· τριάντα ἡμέρες τά ἐργο­στά­σια τοῦ Κατάρ λειτουργοῦσαν ἀ­στα­μά­τητα γιά τή συντήρηση τοῦ κλι­ματισμοῦ σέ 8 γήπεδα, ξενοδοχεῖα, τουριστικά καί ἐμπορικά κέντρα. Ἄφησαν καυσαέ­ρια, τά ὁποῖα ἰσοδυναμοῦν μέ αὐτά πού ἐκτοξεύουν 10.000 αὐτοκίνητα ἀνά ὥρα. Ὅλα παραβλέπονται καί ὅλα ἐπιτρέπο­νται, γιά νά διεξαχθεῖ τό ποδοσφαιρικό πάρ­τι, ἐ­πειδή ὁ ἀθλητισμός εἶναι... ὑγεία.
Στήν Εὐρώπη τό Μουντιάλ τοῦ Κα­τάρ ὀνομάστηκε «Παγκόσμιο Κύπελλο τῆς Ντρο­πῆς». Ἦταν μιά μορφή διαμαρτυρί­ας γιά ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο ποδο­σφαί­ρου, πού ἀφαίρεσε τίς ζωές καί τά ὄνειρα χιλιάδων μεταναστῶν ἐρ­γαζομέ­νων, γιά τούς ὁποίους κανείς δέν νοιά­στη­κε. Θυσιάστηκαν γιά 8 γήπεδα, πού γιά τρι­άντα μέρες ἦταν γεμάτα ὀ­παδούς καί στό ἑξῆς -γιά πάντα- θά εἶναι ἄδεια, σέ ἕναν κόσμο πού στροβιλίζεται στή δίνη πολυποίκιλης κρίσης, μέ ἑκατομμύρια ἐ­κτοπισμένους ἀπό τήν πείνα.
Ζήτω τό ποδόσφαιρο!
Ἰσχυροί τῆς γῆς, ταΐστε τόν λαό ἄρ­τους καί θεάματα!

Εὐδοξία Αὐγουστίνου