Ὁ ἄγνωστος σωτήρας τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

asa jenning  Ὁ ἀμερικανός Asa Jennings (Ἔιζα Τζέν­ιν­γκς) ἔφτασε στή Σμύρνη τόν Ἰού­λιο τοῦ 1922 ὡς ἀπεσταλμένος τῆς Χρι­στιανικῆς Ἕνωσης Νέων (YMCA), γιά νά ἐργαστεῖ ὡς γραμματέας στό το­πικό της παράρτημα. Ἐξωτερικά δέν προ­­κα­λοῦ­σε καμία ἐντύπωση, καθώς ὁ 44χρο­νος τότε Τζένινγκς ἦταν καμ­πούρης, λόγῳ τῆς φυμα­τί­ωσης, καί δέν ξεπερ­νοῦσε τό 1,60μ. ὕψος. Λίγες μέ­ρες μετά τήν ἄφι­ξή του ἀκολούθησε ἡ κατάρ­ρευση τοῦ ἑλληνικοῦ μετώπου στή Μι­κρά Ἀσία καί ἡ ἄτακτη ὑπο­χώ­ρηση τοῦ ἑλληνικοῦ στρα­τοῦ μέ χιλιά­δες πρόσ­φυγες. Στίς 26 Αὐγούστου οἱ ἑλληνικές ἀρχές ἐγκατέ­λειψαν τή Σμύρ­νη καί ὁ χριστια­νι­κός πληθυσμός της (Ἕλ­ληνες κι Ἀρ­μέ­νιοι), κα­θώς καί οἱ πρό­­σφυγες πού βρίσκον­ταν στήν πόλη βρέ­θηκαν στό ἔ­λεος τῶν τσετῶν, τῶν ἀ­τάκτων τοῦ Μου­στα­φᾶ Κεμάλ, καί τῶν ντόπιων Τούρκων, πού ἐπιδόθηκαν σ᾽ ἕνα ὄργιο σφαγῆς καί λεηλασίας. Ἀ­κο­λούθησε ἡ πυρπόληση τῆς πόλης, καθώς οἱ Τοῦρκοι θεωροῦσαν ὅτι μόνον ἔτσι θά ἀναγκάζονταν οἱ Ἕλληνες νά φύγουν καί νά πάψει νά εἶναι «ἄπι­στη» ἡ  Σμύρνη.
  Ἡ φωτιά μαινόταν γιά 4 μέρες κι ἀνά­γκασε τούς Χριστιανούς νά κατα­φύγουν στήν προκυ­μαία, ἐλπίζοντας στήν προ­στασία τῶν πολεμικῶν πλοίων τῶν Με­γάλων Δυνάμεων πού βρί­σκο­νταν στό λιμάνι τῆς πόλης. Δυστυχῶς, τά πλη­ρώ­ματα τῶν πλοίων αὐτῶν εἶχαν ἐντολές νά μή δεχτοῦν ὅσους δέν ἦταν πολίτες τῶν κρατῶν τους κι ἔ­διωχναν ὅσους πλη­σίαζαν μέ βάρκες. Μόνον ἕ­νας ἰάπωνας πλοίαρχος ἄδεια­σε τό φορτίο του στή θά­λασσα γιά νά σώσει ὅσους μποροῦσε. Ἐπίσης, δέν ὑπῆρχαν ἑλλη­νικά πλοῖα, καθώς ὑ­πῆρ­χε ἐ­ντολή ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά μήν ἐ­πι­τραπεῖ ἡ φυγή τῶν Ἑλλήνων τῆς Μι­κρᾶς Ἀσίας. «Καλύτερα νά μεί­νουν ἐδῶ νά τούς σφάξει ὁ Κεμάλ, γιατί ἄν πᾶνε στήν Ἀ­θήνα θά ἀνατρέψουν τά πάντα», ἀνα­φέρεται ὅτι εἶπε ὁ Ὕπα­τος Ἁρμο­στής Ἀριστείδης Στεργιάδης στόν νεα­ρό τότε Γεώργιο Παπανδρέου.
  Μέσα σ᾽ αὐτήν τήν ἀθλιότητα ὁ Τζέ­νινγκς ὄρθωσε τό ἀνάστημά του. Ἤδη μέχρι τότε, μαζί μέ ἐλάχιστους φι­λάν­θρωπους Ἀμερικανούς προσέ­φερε ἀν­θρω­πιστική βοήθεια κι ἔσωζε ὅσους μποροῦσε. Βλέποντας ὅμως ὅτι ὁ κό­σμος πού ἦταν στήν παραλία πέθαινε ἀπό τήν πεί­να καί τή δίψα καί μαθαί­νο­ντας ὅτι οἱ Τοῦρκοι θά τούς ἐκτόπιζαν στό ἐσωτε­ρικό γιά νά τούς ἐξοντώσουν, συ­ναντή­θηκε μέ τόν Κεμάλ καί τοῦ ζή­τησε νά ἐπιτρέψει στούς Χριστιανούς νά φύ­γουν. Οἱ Τοῦρκοι τοῦ ἔδωσαν 7 μέ­ρες διορία γιά νά φυγαδέψει τόν κόσμο, μέ ἐξαίρε­ση τούς ἄνδρες 17-45 ἐτῶν, πού ὄφει­λαν νά ἀποκαταστήσουν τίς κατα­στρο­φές τοῦ πολέμου. Ἕνας γάλ­λος πλοί­­αρ­χος, πού βρισκόταν μέ τό πλοῖο του στή Σμύρ­νη, ἀρνήθηκε νά με­τα­φέ­ρει πρό­σφυγες, ἐνῶ ἕνας ἰταλός δέ­χτηκε νά παραλάβει 2.000 ἄτομα καί νά τούς με­τα­φέρει στή Μυτιλήνη μέ τό ἀντί­στοιχο ἀντίτιμο. Μαζί του πῆγε κι ὁ Τζέν­ιν­γκς, πού βρῆκε στό νησί πολλά ἐ­μπορικά πλοῖα ἀγκυροβολημένα. Ἔ­χοντας τήν ἐγγύηση τῶν Τούρκων καί σέ συνεργασία μέ τόν ἀμερικανό πλω­τάρχη Πάουελ, πού θά παρεῖχε προ­στα­σία στά ἑλληνικά πλοῖα, ζήτησε ἐ­πα­­νειλημμένα ἀπό τόν στρατηγό Φράγκου νά τοῦ δια­θέσει τά πλοῖα γιά τήν ἀπο­μάκρυνση τῶν προ­σφύγων ἀπό τή Σμύρ­νη. Ὁ στρα­τηγός ὅμως ἦταν ἐπι­φυλακτικός.
  Τό ἄλλο πρωί ὁ Τζένινγκς ἐπιβι­βά­στηκε στό θωρηκτό «Κιλκίς», τοῦ ὁ­ποίου ὁ κυβερνήτης, Ἰωάννης Θεο­φανίδης, ἦ­ταν πρόθυμος νά βοηθήσει στέλ­νοντας κωδικοποιημένα μηνύματα μέ­σῳ τοῦ ἀ­σύρματου τοῦ πλοίου στόν ἕλληνα πρω­θυπουργό. Ἀρχικά ὁ πρω­θυπουργός κοι­μόταν. Ὅταν ὁ Τζέ­νινγκς ζήτησε νά τόν ξυπνήσουν, ὁ πρωθυ­πουρ­γός ζήτησε νά γίνει συνε­δρίαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμ­βου­λίου. Ἡ κυβέρ­νηση κωλυσιερ­γοῦ­σε καί τότε ὁ Τζέ­νινγκς, μετά ἀπό συμ­βουλή τοῦ Θε­οφανίδη, ἀναγκάστηκε νά προχω­ρήσει στό ἔσχατο μέσο πού διέ­θετε, τόν ἐκ­βια­σμό. Ἄν δέν τοῦ ἔδιναν τά πλοῖα γιά τή διάσωση τῶν Ἑλλήνων, τό ἑπό­με­νο μή­νυμα ἀπό τόν ἀσύρματο θά στελ­νόταν ἀνοιχτά χωρίς κωδικό καί ὅλος ὁ κό­σμος θά μάθαινε ὅτι ἡ ἑλ­λη­νική κυ­βέρ­νηση θά ἄφηνε στά χέρια τῶν Τούρ­κων ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες τῆς Μι­κρᾶς Ἀσίας. Ὁ ἐκβια­σμός λει­τούρ­γη­σε κι ὅλα τά πλοῖα στήν περιοχή τέθηκαν ὑπό τόν ἔλεγχο τοῦ Τζένινγκς, καθι­στώ­ντας τον προσωπικά ὑπεύθυνο γιά κάθε πλοῖο πού θά χα­νό­ταν.
  Ἡ ἐπιχείρηση ξεκίνησε μέ τόν Τζέ­νιν­γκς νά βρίσκεται στό πρῶτο πλοῖο, «ναύ­αρχος» ἑνός ἀσυνήθιστου στόλου 26 συνολικά πλοίων. Οἱ Τοῦρκοι τελικά πα­ρέτειναν κατά τέσσερις μέρες τήν προ­θεσμία καί ταυτόχρονα ἡ ἑλληνική κυ- βέρνηση κατόρθωσε νά αὐξήσει τόν ἀ­ριθμό τῶν πλοίων σέ 55. Ἔτσι ἔγινε δυ­νατό νά διασωθοῦν ἀπό τό λιμάνι τῆς Σμύρνης πάνω ἀπό 350.000 ἄτο­μα. Στή συνέχεια οἱ Τοῦρκοι ἐπέτρεψαν στόν Τζέν­ιν­γκς νά παραλάβει Χριστια­νούς κι ἀπό ἄλλα λιμάνια, ἀπό τόν Εὔξεινο Πό­ντο ὥς τή Συρία. Τούς ἑπόμενους μῆ­νες ὁ Τζένινγκς συντόνισε σέ συνερ­γα­σία μέ τίς κυβερνήσεις τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Η.Π.Α. ἕνα πραγματικά τιτάνιο ἔργο δι­ά­σωσης χιλιάδων Χριστιανῶν τῆς Τουρ­κίας.
  Γιά τίς ὑπηρεσίες του ὁ Τζένινγκς τι­μήθηκε ἀπό τήν Ἑλλάδα μέ τίς ὑψη­λό­τερες στρατιωτικές καί πολιτικές δια­κρί­- σεις ταυτόχρονα. Πέθανε τό 1933 καί δυ­στυχῶς λίγοι σήμερα θυμοῦνται τό ὄνο­μά του. Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ εὐ­γενοῦς αὐτοῦ ἀνθρώπου, ἑνός πρα­γμα­τικοῦ εὐεργέτη τοῦ Ἑλλη­νι­σμοῦ!

Π. Μητσόπουλος