Ἀπό τή μητρική στή γεροντική ἀγκαλιά τοῦ Συμεών!

Ypapantic  Ὁ ἅγιος Γεράσιμος Παλλαδᾶς, Πα­τριάρχης Ἀλεξανδρείας (1633 -1714), ὑ­πῆρξε, κατά τόν μοναχό Καισάριο Δαπόντε τόν Ξηρο­πο­ταμηνό, «ἀνήρ σοφώ­τατος καί ἁγιώτατος, θεολόγος, φι­λό­σο­φος, ἀνιχνευτής τοῦ βάθους τῶν θείων Γραφῶν». Ἁγιοκα­τατά­χτηκε ἀπό τό Πατρι­αρχεῖο Ἀλεξανδρείας τό 2002 καί ἡ μνή­μη του τιμᾶται στίς 15 Ἰανου­αρί­ου. Συ­νέ­γραψε ἔργα θεολογικά, ὑμνο­γρα­φι­κά, φιλο­σο­φικά καί φιλολογικά. Μεταξύ τῶν θεολογι­κῶν του ἔργων συγκατα­λέ­γεται καί ἕνας λόγος στήν Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου*.

  Ὁ ἅγιος Γερά­σιμος σχετικά μέ τήν προέλευση τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς ἐπισημαίνει ὅτι ἀνάγεται στή φοβερό­τερη ἀπό τίς πληγές τοῦ Φαραώ, σέ ἐ­κείνη τῆς θα­νάτωσης τῶν πρωτοτόκων τῶν Αἰγυ­πτί­ων. Ἀπό τότε ὁ Θεός ζήτησε ἀπό τούς Ἰουδαίους νά φέρουν ὅλα τά ἀρσενικά στόν ναό, ὡς ἐκδήλωση εὐ­γνω­μοσύνης γιά τή σωτή­ρια ἐκείνη πα­ρέμ­βασή του (Βλ. Ἔξ 13,1-2.12). Ἡ πα­ρέ­λευση τῆς περιόδου τῶν σαράντα ἡ­μερῶν ἀπό τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ μέ­χρι τήν ἀφιέρωσή του στόν ναό ἦταν ἀ­να­γκαία, προκειμένου ἡ μητέρα καί τό βρέ­φος νά «καθα­ρι­σθοῦν» ἀπό τίς συ­νέ­πειες τοῦ τοκετοῦ. Βέβαια ὁ Θεός Λόγος δέν ἦταν ἀνάγκη νά ὑποστεῖ αὐ­τή τή διαδικασία, τήν ὑ­πέστη ὅμως γιά δύο λόγους, ὅπως ἑρμηνεύει ὁ ἅγιος Γεράσιμος ἀκο­λου­­θώ­ντας τήν ἑρμη­νευ­τική γραμμή τῶν ἁγίων Πατέρων: «ἕνα μέν διά νά μήν γρά­ψουσιν εὐθύς οἱ Ἑ­βραῖοι πώς δέν ὑπο­τάσ­σεται εἰς τόν νό­μο, ἄλλο, διά νά μήν σκεφτοῦν καί ποῦν ὅτι δέν εἶναι ἀληθής ἄνθρωπος».
  Στό γεγονός τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυ­ρίου κεντρικό ρόλο διαδραματίζει ὁ «δί­καιος καὶ εὐλαβὴς» Συ­με­ών (βλ. Λκ 2,25). Στό κείμενο τῆς Γραφῆς ὁ Συ­με­ών ὀ­νομάζεται λιτά «ἄνθρωπος ἐν Ἰε­ρου­σα­λήμ». Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ ἁγιο­­ρείτης συνέλεξε ἀπόψεις τῶν διαφόρων ἑρμη­νευτῶν γιά τό τί ἀκριβῶς ὑπῆρξε ὁ Συ­μεών. Καταλήγει ὅμως ἀρκούμενος στό Εὐ­αγγέλιο νά γεραί­ρει τόν Συμεών «ὡς ἄν­δρα ἁπλῶς πνευματοκίνητον» (βλ. Λκ 2,25-26).
  Ὁ Κύριος, λοιπόν, σύμφωνα μέ τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ, ἀπό τή μητρική ἀ­γκαλιά τῆς εὐλογημένης μητέρας Του βρίσκεται στή γεροντική ἀγκαλιά τοῦ πνευματέμ­φορου Συμε­ών (βλ. Λκ 2,26), ση­μειώνει ὁ ἅγιος Γερά­σιμος. Καλοτυ­χίζει μάλιστα τόν γέροντα ὁ Ἅγιος, διότι παρά τά γεράματά του τολμᾶ καί πη­γαί­νει στόν ναό καί «ὑπαντάνει», ὑποδέχεται, «τὸ σω­­τήριον τοῦ Θεοῦ», σηκώνει μέ τά γε­ρο­ντικά του χέρια «τό παιδί αὐ­τό πού εἶναι βαρύ ὅσο βαρύς εἶναι ὁ κό­σμος ὅλος». «Ἰσχύσατε χεῖρες Συμεὼν τῷ γή­ρᾳ ἀνει­μέ­ναι», ψάλ­λει ἡ Ἐκκλησία αἰῶ­νες μετά τήν προ­φη­τεία τοῦ Ἠσαΐα (35, 3). Ἰσχύ­σατε, διότι τοῦ παιδιοῦ αὐ­τοῦ ἡ κεφαλή φθά­νει μέχρι τόν οὐ­ρανό, ὑπογραμμίζει ὁ ἅγιος Γεράσιμος, τά πό­δια Του βρίσκον­ται στή γῆ καί στή θά­λασσα, τό ἄνοιγμα τῶν χε­ριῶν Του φθά­νει στά πέ­ρατα τοῦ κό­σμου (βλ. Ἠσ 66,1).
  «Γέροντα Συμεών», «ἅγιε πρεσβύ­τα», ἀναφωνεῖ ὁ ἅγιος Γεράσιμος, αὐτό τό παιδί εἶναι ἀπέραντο ὅσο ἀπέραντος εἶναι ὁ ὠκεανός, «δέν φοβᾶσαι μή κατα­ποντιστεῖς;»· αὐτό τό παιδί κατοι­κεῖ ὑ­ψηλά, δέν φοβᾶσαι μή λειώσουν «τά κέ­ρινα φτερά» τῶν λογισμῶν σου; αὐτό τό παιδί εἶναι φωτιά· πρόσεξε, μήν κάψει τό πρόσωπό σου! Μπροστά σ’ αὐτό τό θέ­αμα, ἐσύ πρεσβύτα, «τῶν ἀποῤῥήτων μύστα», ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκ­κλησία μας, λέγε μόνον τό «νῦν ἀπο­λύ­εις»...
  Διατρέχει ὁ Ἅγιος τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, ἐπισημαίνοντας ὅτι τό βρέφος αὐτό εἶναι Αὐτός πού δημι­ούρ­γησε τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, τόν οὐ­ρανό καί τή γῆ, πού φώτισε τούς προφῆτες, πού θά νικήσει τόν θάνατο μέ τήν ἀνά­στασή Του καί θά ξαναέλθει ἐ­πάνω στίς νεφέλες τοῦ οὐρανοῦ. Καί ρω­τᾶ ὁ Ἅ­γι­ος: «Εἷναι ἀρκετός, τρισμα­κά­ριε Συ­με­ών, ὁ πολύς καί ἀμέτρητος ἁ­γιασμός πού ἔλαβες;».
  Φέτος, στή δεσποτικοθεομη­τορι­κή ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, ἄς ἀναλογιστεῖ ὁ κάθε πιστός τή δική του ὑπα­παντή, τό δικό του συναπάντημα μέ τόν Κύριο καί ἄς θεωρήσει τήν προτροπή τοῦ ἁγίου Γερασίμου στόν «τρισμακά­ριο» Συμεών προτροπή πρός τήν ἴδια του τήν ὕ­παρ­ξη: «Σκύψε κατά γῆς, προσ­κύνησε» τό ἅγιο παιδί καί τή μη­τέ­ρα, καί «ἑ­τοιμάσου γιά τήν ἔξοδό σου, ἄν ἔχεις πόθο νά τόν βλέπεις πα­ντοτινά».

Δ. Καλογεράκη

  * Βλ. ἁγ. Γερασίμου Παλλαδᾶ, Ἅ­πα­ντα,  τ. Β΄, ἐκδ. Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου, 2018, σσ. 177-192.