Χειραγωγός τῆς νεότητας

  Μία σεβάσμια, ταλαντούχα καί σε­μνή ἐκκλησιαστική μορφή ἔφυγε γιά τόν οὐρανό μέσα στό καλοκαίρι πού πέρασε, ὁ ἀρχιμανδρίτης  π. Δι­ονύσιος Μπέκος (1939-2021). Γό­νος τῆς εὔανδρης Καλαμάτας, σπού­δασε τήν ἱερή ἐπιστήμη τῆς Θεολογίας καί ἀπό τό 1976 εἰσῆλθε στίς τάξεις τοῦ κλήρου. Διετέλεσε γιά ἕνα διάστημα ἀρχιερατικός ἐπίτροπος καί ἱεροκήρυκας τῆς Κε­ντρώας Ἀφρικῆς καί ἀπό τίς ἀρ­χές τῆς δεκαετίας τοῦ ’80 ἀφοσιώθηκε στή διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀ­πό τή θέση τοῦ ἱεροκήρυκα καί τοῦ πνευματικοῦ τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Μο­νεμβασίας καί Σπάρτης. Ἰδιαίτε­ρη ἡ ἀ­γάπη καί ἡ μέριμνά του γιά τίς νεανικές ψυχές τόν ἀνέδειξαν ἕ­ναν ὄντως χειραγωγό τῆς νεότητας εἰς Χριστόν. Μέ ζῆλο καί αὐ­­τα­πάρ­νηση ὑπηρέτησε ὡς κατηχητής καί ὑπεύθυνος τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου καί τῶν νεανικῶν κατα­σκη­νώσεων τῆς Μητροπόλεως Σπάρ­­­της. Καί ὅταν ἡ ἀσθένεια τόν περιόρισε στό Ἵδρυ­μα «Ἅγιος Παντε­λεήμων», ὅπου ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σπάρτης περιθάλπει τούς χρονίως πάσχοντες, δέν ἔ­παυ­σε νά ἐνδιαφέρεται, νά ἀγωνιᾶ καί νά προ­σεύχεται γιά τίς ψυ­χές μέ τίς ὁποῖες συνδέθηκε στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὥ­ριμοι ἄνδρες καί γυναῖκες τά πα­λιά του κατηχητόπουλα ἀπολάμβα­ναν τή συμβουλή καί συν­δρο­μή του στό ἔργο τους μέσα στήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνία γενικότε­ρα.
  Πολύτιμη ὑπῆρξε ἡ συμβολή τοῦ μακαριστοῦ π. Διονυσίου στήν κατάρτι­ση καί καθοδήγηση τῶν γονέων, ἐκπαι­δευτικῶν καί ὅλων ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τόν εὐαίσθητο καί εὐπαθῆ τομέα τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν. Ἔχει συγγράψει μία σειρά σχε­τικῶν βιβλίων, ὅπου ἀξιοποιεῖ θαυ­­­- μά­σια τά πορίσματα με­γάλων παι­δαγωγῶν καί ψυχολόγων Ἑλ­λήνων καί ξέ­νων. Ἡ «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ» πολλές φορές ἔχει προβάλει καί συ­στή­σει τά βιβλία αὐτά, τά ὁποῖα ἐπα­­­νεκ­δίδονται σέ κομψούς καί καλαίσθητους τόμους ἀπό τίς ἐκδόσεις «Χριστιανική Ἐλπίς».
Ἄς ἀνταποδώσει ὁ Κύριος στούς κόπους τοῦ ἐκλιπόντος καί ἄς εἰσα­κού­ει τή δέησή του ἐκεῖ στό ὑπε­ρου­ράνιο καί νοερό θυσιαστήριο, ὅπου τώρα ἱερουργεῖ!

5

3