Σημεῖα τῶν καιρῶν

mother c  «Μεσαιωνική» καί «ἀντιφεμινιστική» χαρακτήρισαν τήν προσπάθεια γιά τή διεξαγωγή τοῦ 1oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου Γονιμότητας καί Ἀναπαραγωγι­κῆς Αὐτονομίας, πού θά γινόταν στίς ἀρχές Ἰουλίου στά Ἰωάννινα. Θά πραγματευόταν τό μεῖζον ἐθνικό πρόβλη­μα, τό δη­μογραφι­κό, καί τήν ἀξία τῆς ἐνημέρω­σης γιά θέ­μα­τα γονιμότητας καί ὑπογονιμότητας. Ἐπρόκειτο νά γί­νει μία σοβα­ρή ἐπιστημο­νική προσπάθεια γιά τό ἱε­ρότατο δῶρο τῆς τεκνο­γονίας καί … ἀ­κυρώθηκε.
  Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς ποῦ φθάσα­με! Μία ἐκδήλωση πού στόχευε στή στήριξη τῆς μητέρας, τή γέννηση τῆς ζωῆς καί τήν προστασία της κατακεραυνώθηκε ἀ­πό τούς -δῆ­θεν- ὑπερασπιστές τῶν δι­και­ωμάτων!
  Γιατί ἄραγε; Ἐνοχλήθηκαν, ἐπειδή στό συνέδριο εἶχαν προσκληθεῖ νά μιλήσουν μητροπολίτες καί κληρικοί; Μά αὐ­τοί κυρίως στηρίζουν τήν οἰκογένεια καί τῆς συμπαραστέκονται ὑλικά καί πνευματικά. Χάρη στίς προσπάθειες τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας γεννήθηκαν τόσα παιδιά. Καί σέ τε­λευταία ἀνάλυση τί εἴδους δημοκρατία ἔχουμε, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει ἐπιλεκτικά τήν ἐλεύθερη ἔκφραση;
  Ἐνόχλησε -εἶπαν- τό διαφημιστι­κό μή­νυμα. Προφανῶς, παρεξηγήθηκε φοβερά τό συγκεκριμένο σπότ, τό ὁ­ποῖο ἐκφράζει τήν ἀληθινή προσωπική ἐμπειρία μιᾶς δημοσιογράφου.
  Τελικά, γιατί ματαιώθηκε ἡ ἐκδήλω­ση; Μήπως δέν χρειάζεται νά ἐνημερωθοῦν οἱ νέοι ὑπεύθυνα καί ἔγκυρα ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες γιά θέματα γονιμότητας καί ἀναπαραγωγικῆς ὑγείας; Μή­πως δέν πρέπει νά εὐαισθητοποιηθοῦν γιά τόν δημογραφικό κατήφορο, ὥστε νά ἀναχαιτισθεῖ ἡ ἐρήμωση τῶν πόλεων καί τῆς ὑπαίθρου καί νά ἐπιτευχθεῖ ὁμαλά -καί ὄχι μέ τήν ἀντικατάστασή του- ἡ ἀ­νανέωση τοῦ πλη­θυσμοῦ; Ἤ μήπως φα­ντά­ζει τόσο ἀπεχθής ἔννοια ἡ μητρότητα;
  Πότε, ἐπιτέλους, ἡ πολιτεία θά σκύψει στό φλέγον αὐτό θέμα καί θά τό ἀντιμετωπίσει μέ τή δέουσα σημασία καί προ­σ­οχή; Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές, στά ἑ­πόμενα 30 χρόνια οἱ Ἕλληνες θά συρρικνωθοῦμε κατά 2,5 ἑκατομμύρια, ἐνῶ οἱ γεννήσεις θά μειωθοῦν κατά 600.000, δηλαδή κατά 38%. Ἔρευνα μάλιστα τῆς Νορβηγικῆς Ἀκαδημίας ὑ­ποστηρίζει ὅτι, ἄν συνεχίσουμε μέ αὐ­τόν τόν ρυθμό, τό 2100 οἱ Ἕλληνες κιν­δυ­νεύουμε νά ἀφανισθοῦμε, καθώς θά ἔ­χου­με ἀπομείνει 2,5 ἑκατομμύρια μόνον, χωρίς νά ἔχουν καταμετρηθεῖ οἱ συνέπειες τῆς πανδημίας!
  Εἶναι γνωστό, ἐπίσης, ὅτι οἱ συνέπει­ες τοῦ δημογραφικοῦ ἐπιβαρύνουν τήν ἄμυνα, τό συνταξιοδοτικό καί γενικά τήν εὐρυθμία τῆς κοινωνίας. Γι’ αὐ­τό ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἀκόμη ὁ Περικλῆς στόν Ἐπιτάφιό του, πού μᾶς διασώζει ὁ Θουκυδίδης, προτρέπει τούς γονεῖς τῶν πε­σό­- ­ντων νά ἀποκτήσουν καί ἄλλα παιδιά. Παρόλα αὐτά ἐμεῖς ἐπιδεικνύουμε ἀδιαφορία.
  Τελικά εἴμαστε μιά γενιά πού μικρύναμε τήν Ἑλλάδα. Πῶς τά κατάφερναν οἱ πρόγονοί μας καί δημιουργοῦσαν οἰκογένειες μέ ἕξι καί ἑπτά παιδιά σέ συνθῆκες φτώχιας τοῦ Ἔθνους μας; Φαίνεται νά ἐνοχλεῖ σοβαρά τόν σύγχρονο ἄνθρωπο ἡ γέννηση παιδιῶν. Τίς τελευταῖες δεκαετίες παρατηρεῖται μία πρωτοφανής ἀ­πέ­χθεια γιά τή γέννηση παιδιῶν καί τήν οἰ­κογένεια, τουλάχιστον στόν δυτικό κό­σμο ἀλλά καί στήν πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ δουλικά τά δυτικά πρότυπα. Βρίσκεται σέ ἐξέλιξη μία ἀσύλληπτη ἐκ­­- στρατεία κα­τά τῶν γεννήσεων καί ὑπέρ τῶν ἐκτρώσεων, μέ τό πρόσχημα τῆς δῆ­θεν ὑ­περάσπισης τῶν «δικαιωμάτων τῶν γυναικῶν»!
  Τό πρόβλημα σίγουρα ἐπιδεινώνεται ἀπό τήν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, σημεῖο καί τοῦτο τῶν καιρῶν μας. Στήν ἐκστρατεία τῆς προβολῆς της ἐπιστρατεύθηκαν ἀκόμη καί αὐτά τά ΕΛΤΑ μέ μία σειρά γραμματοσήμων, ἡ κυκλοφορία τῶν ὁποίων προδίδει βαθειά πολιτισμική σήψη. Καθώς οἱ ἐπιστολές μας ταξιδεύ­ουν, διακινοῦνται -στά 200 μάλιστα χρόνια ἀπό τήν ἐ­θνική μας παλιγγενεσία- ἀλ­- λότρια πρός τόν θεῖο νόμο καί καταλυτικά γιά τό δημογραφικό μηνύματα μέ­σῳ τῶν γραμματοσήμων, τά ὁποῖα κά­ποτε ἀντικα­τόπτριζαν τήν ἱστορία καί πρόβαλλαν τήν παράδοσή μας. Κι ὅταν βλέπεις τήν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας νά προ­σκαλεῖ τούς ΛΟΑΤΚΙ στή γιορτή τῆς Δημοκρατίας, δέν εἶναι δυνατόν νά μήν ἀ­να­­- φωνήσεις: «o tempora! o mo­res!».
  Κοντά σέ ὅλα τά ἀνησυχητικά τεκταινόμενα προστίθεται καί ἡ εἰσαγωγή τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στό Νηπιαγωγεῖο, Δημοτικό, Γυμνάσιο καί Λύκειο, ὡς ὑποχρεωτικό μά­- θημα! Σύμφωνα μέ πληροφορίες, τό πρόγραμμα πού προωθεῖται, τό ἐπιμελήθηκε μιά ἀκτιβιστική ὀργάνωση μέ τήν ὀνομασία «Πολύχρωμο Σχολεῖ­ο». Ἡ συγκεκρι­μέ­νη ὀργάνωση, πού δημιουργήθηκε τό 2009 μέ τό ἀρ­χικό ὄ­νομα «Ὁμοφοβία καί Τρανσφοβία στήν Ἐκπαίδευση», ἔχει σκο­­πό της τήν ἐξάλειψη τῶν διακρίσεων στόν σεξουαλικό προσανατολισμό, στήν ταυτότητα, στήν ἔκφραση καί στά χα­ρα­κτη­ριστικά φύ­λου· πρόκειται, δηλαδή, γιά ὠμή προπαγάνδα πανσεξουαλισμοῦ στίς ἀ­θῶες παιδικές ψυχές ἀπό τό Ὑ­πουρ­γεῖο Παιδείας στά σχολεῖα.
  Ἐπίκεντρο τῆς διαπαιδαγώγησης, σύμ­- φωνα μέ τό πρόγραμμα, θά εἶναι ἡ προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤΚΙ μαθητῶν καί μαθητριῶν καί ἄλλα θέματα γιά τή σεξουαλική ποικιλομορφία. Στήν ἱστοσελίδα τοῦ ΙΕΠ, γιά τό σχετικό πρόγραμμα διαβάζουμε ὅτι σκο­πός του εἶναι «νά προάγει τόν ἀλ­ληλοσεβασμό, τή διασφάλιση τῆς ἀξιοπρέπειας κάθε ἀτόμου, τήν ἐλευθερία ἀπό κάθε μορφῆς διάκρι­ση, τήν ἐλευθερία σκέψης καί ἔκφρασης, μέ ἔμ­φα­ση στήν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤΚΙ μαθητρι­ῶν/-τῶν, ἀλ­λά καί μαθητριῶν/-τῶν τῶν ὁποίων τά ἐξωτερικά χαρακτηριστικά ἤ/καί ἡ συμπεριφορά δέν ἐναρμονίζονται μέ τά ἔμ­φυλα στερεότυπα, μέ ἀποτέλεσμα νά ὑφίστανται ὁμοφοβικό σχολικό ἐκφοβισμό καί κοινωνικό ἀπο­- κλεισμό». Ἀκόμη, τά παιδιά θά μάθουν ὅτι ὑπάρχει βιολογικό φύλο καί «κοι­­νωνικό»(!) φύλο· θά γνωρίσουν τή «φυλακή τοῦ φύ­λου», τά «ἀρνητικά ἔμφυλα στερεότυπα», τό λεξιλόγιο γιά τή «σεξουαλική ποικιλομορφία».
  Ἀναρωτιόμαστε γιατί τό Ὑπουργεῖο ἐ­φαρμόζει ἐκπαιδευτικά προγράμματα πού παραβιάζουν τήν ἱερότητα καί τήν ἁγνότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας καί φορ­τώνουν τά ἄ­δολα μυαλά τους μέ πληροφορίες πού δέν μποροῦν νά διαχει­ριστοῦν, ἀλλά καί δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά διαχειριστοῦν! Βέβαια, ἡ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εἶναι ἕνα εὐαίσθητο θέμα, τό ὁποῖο θά πρέπει νά μελετᾶται σέ ὅλες του τίς πτυχές καί ὄχι μονόπλευρα καί στοχευμένα. Ἡ ἐ­νη­μέρωση αὐ­τή εἶναι θέμα τῶν γονιῶν. Γιατί τό Ὑ­πουργεῖο τούς ὑποσκελίζει καί τούς ὑποκαθιστᾶ; Ἐκεῖνοι γνω­ρί­ζουν τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ κάθε παιδιοῦ τους καί ξέρουν πότε καί πῶς θά μιλήσουν στά παιδιά τους γιά τά τόσο εὐαίσθητα θέματα. Ποιός θά ἀ­σφα­λίσει τήν ἀθωότητα στίς παιδικές ψυχές τους;
  Ζοῦμε ὄντως μία παράνοια: Ἡ χώ­ρα πού γέννησε τή δημοκρατία, ἕνα συνέδριο γιά τά θέματα τῆς μητρότητας, τῆς γονιμότητας καί τοῦ δημογραφικοῦ δέν τό ἄντεχε. Ἀποφασίζει, ὅ­μως, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά προχωρήσει σέ μία ὀργανωμένη ἐκστρατεία πανσεξου­αλικῆς προπαγάνδας σέ ὅλες τίς σχολικές βαθμίδες, ἀπό τήν ἑπόμε­νη χρο­νιά. Τί ἄλλο πρέπει νά περιμέ­νου­με; Ἄς μήν ἐφησυχάζουμε! Χρει­­άζεται ἐπαγρύπνηση καί προσοχή!

Εὐδοξία Αὐγουστίνου

Φιλόλογος - Θεολόγος

«Ἀπολύτρωσις», Αὐγ.-Σεπτ. 2021