Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821

Γ΄. Γεγονότα τοῦ 1822
dervenakia cΤό 1822 εἶναι ἐξίσου πλούσιο σέ γεγονότα, ὅσο καί τό πρῶτο ἔτος τῆς Ἐ­πανάστασης. Τή χρονιά αὐτή παγιώ­νε­ται ἡ εἰκόνα πού εἶχε ἀρχίσει νά διαμορφώνεται κατά τούς πρώτους μῆνες. Ἡ Ἐπανάσταση, δηλαδή, ἑδραιώνεται μέν στή Νότια Ἑλλάδα (Πελοπόννησο καί Στερεά Ἑλλάδα), ἀλλά καταπνίγεται ὁριστικά σέ ἄλλες περιοχές (Μακεδονία, Ἤπειρο, Κρήτη).
Ἀρχικά, στά τέλη Ἰανουαρίου ἔ­χου­με μία ἀρνητική ἐξέλιξη, τήν κατάπνιξη τῆς ἀνταρσίας τοῦ Ἀλῆ πασᾶ, ἡ ὁποία -γιά τούς ἐπαναστατημένους Ἕλληνες- ἀ­πο­τελοῦσε πολύτιμο ἀντιπερισπασμό. Ἔ­τσι, τά ἑνωμένα τουρκικά καί τουρ­καλβανικά στρατεύματα μέ ἀρχηγό τόν Χουρσίτ πασά ἀπειλοῦν τό Σούλι καί τή Δυτική Στερεά. Σύντομα οἱ Σουλιῶτες πολιορκοῦνται καί παρά τή σθεναρή τους ἀντίσταση, ἡ ἔλλειψη τροφίμων τούς φέρνει σέ πολύ δύσκολη θέση. Τότε ὁ Μαυρο­κορ­δάτος, γιά νά τούς βοηθήσει, πρα­γματοποιεῖ ἐκστρατεία στήν Ἤπειρο, μέ τή συμμετοχή τῶν πρώτων τακτικῶν σωμάτων, ὅπου συμμετεῖχαν πολλοί φιλέλληνες κι Ἑπτανήσιοι. Μετά τίς πρῶτες συ­γκρούσεις, ἡ καθοριστική μάχη δίνεται στίς 4 Ἰουλίου στό Πέτα, κοντά στήν Ἄρ­τα. Οἱ Ἕλληνες ὑφίστανται πανωλεθρία καί οἱ περισσότεροι τακτικοί φιλέλληνες ἐξον­τώνονται. Ἔτσι, οἱ Σουλιῶτες ἀναγκάζονται νά συνθηκολογήσουν καί ἀποχωροῦν μέ τίς οἰκογένειές τους στά Ἑ­­πτάνησα, ἀπ’ ὅπου στή συνέχεια καταφεύγουν στό Μεσολόγγι.
Στίς ἀρχές τοῦ 1822 εἴχαμε ἐκ νέου ἐπανάσταση στή Μακεδονία καί πιό συγκεκριμένα στόν Ὄλυμπο καί στό Βέρμιο. Ἀρχικά, ἡ ἀσυντόνιστη δράση τῶν ἀρματολῶν τοῦ Ὀλύμπου δέν εἶχε ἐπιτυχία καί τό κίνημα καταπνίγηκε σύντομα. Ὅσοι ἐ­παναστάτες γλύτωσαν κατέφυγαν στίς Βόρειες Σποράδες. Στό Βέρμιο, μετά τήν ἀποτυχία κατάληψης τῆς Βέροιας ἀπό τούς Ἕλ­ληνες, ἀκολούθησε ἡ περίλα­μ­πρη νίκη στή μάχη τῆς μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ. Οἱ ἰσχυρές τουρκικές δυνάμεις (20.000) ὅμως πού ἔρχονται ἀπό τή Θεσσαλονίκη ἀ­ναγκάζουν τούς ἐπαναστά­τες νά ὀχυρωθοῦν στή Νάουσα. Στίς 13 Ἀπριλίου ἡ πόλη πέφτει στά χέρια τῶν Τούρκων κι ἀκολουθεῖ ὁλοκληρωτική σφα­γή τῶν κατοίκων, τό γνωστό Ὁ­λο­καύτωμα τῆς Νάουσας. Πολλοί μακεδόνες πολεμιστές τότε κατέφυγαν μέ ἀρ­χηγούς τούς Γά­τσο καί Καρατάσο στή Νότια Ἑλλάδα, γιά νά συνεχίσουν ἐκεῖ τόν ἀγώνα.
Στήν Κρήτη ἡ Ἐπανάσταση συνεχιζόταν, παρά τίς ἀποτυχίες τοῦ πρώτου ἔ­τους. Δέν ὑπάρχει ὅμως ὁ κατάλληλος συντονισμός οὔτε κάποιο κάστρο πού νά ἀποτελεῖ ὁρμητήριο τῶν ἐπαναστατῶν· ἡ προσπάθεια πού γίνεται γιά κατάληψη τοῦ Ρεθύμνου ἀποτυγχάνει. Ἔτσι, ἡ ἀποβίβαση 10.000 Αἰγυπτί­ων ἀναγκάζει τούς ἐπαναστάτες νά καταφύγουν στά βουνά καί ἡ Ἐπανάσταση οὐσιαστικά σβήνει.
Στή Στερεά Ἑλλάδα, παρά τίς ἐνισχύσεις ἀπό τήν Πελοπόννησο, τά πράγματα δέν ἐξελίσσονται καλά. Τόν Ἰανουάριο ἀποτυγχάνει ἡ ἐκστρατεία στήν Κάρυστο τῆς Εὔβοιας, ὅπου καί σκοτώνεται ὁ Ἠλίας Μαυρομιχάλης. Ἐπίσης, οἱ ἐπιχειρήσεις τόν Ἀπρίλιο ἐναντίον τῆς Ἁγίας Μαρίνας, τῆς Στυλίδας καί τῆς Ὑπάτης μέ τή συμμετοχή τοῦ Ἀνδρούτσου, τοῦ Δ. Ὑψηλάντη καί τοῦ Νικηταρᾶ ἀποτυγχάνουν καί συγχρόνως ὀξύνονται οἱ ἀντιθέσεις στρατιωτικῶν καί πολιτικῶν. Στά τέ­λη Ὀκτωβρίου οἱ Τοῦρκοι φτάνουν ἔ­ξω ἀπό τό Μεσολόγγι καί τό πολιορκοῦν. Μέσα στήν πόλη βρίσκονται μόλις 360 ἄν­δρες καί ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης ξεκινᾶ διαπραγματεύσεις γιά νά κερδίσει χρό­νο. Λίγες μέρες μετά, ὑδραίικα πλοῖα ἀποβιβάζουν 700 Πελοποννήσιους. Οἱ διαπρα­γματεύσεις σταματοῦν καί ἡ πολιορ­κία ξεκινᾶ. Τελικά, οἱ Τοῦρκοι ἐπιτίθενται ἀνήμερα τά Χριστούγεννα· οἱ Ἕλληνες ὅμως εἰδοποιημένοι ἀπό τόν Γιάννη Γούναρη, πού ἦταν στήν ὑπηρεσία (κυνηγός) τοῦ Ὀμέρ Βρυώνη, τούς περίμεναν καί πετυχαίνουν μεγάλη νίκη. Ἔτσι, λί­γο ἀρ­γό­τερα ἡ πολιορκία διαλύεται.
Στήν Πελοπόννησο τόν Ἰανουάριο οἱ Τοῦρκοι παραδίδουν στούς Ἕλληνες τό σημαντικό κάστρο τοῦ Ἀκροκορίνθου, ἀλ­λά ἡ πολιορκία τῆς Πάτρας ἀ­πο­τυγ­χάνει. Κι ἐνῶ οἱ διαφωνίες τῶν Ἑλλήνων ὀξύνονται, τόν Ἰούνιο ξεκινᾶ ἀπό τή Λάρισα ἡ μεγάλη ἐκστρατεία τοῦ Μαχμούτ πασᾶ Δράμαλη, πού μέ 30.000 περίπου ἄνδρες σαρώνει τή Στερεά Ἑλλάδα χω­ρίς ἀντίσταση. Μό­λις φτάνει στήν Πελοπόννησο, τό κάστρο τοῦ Ἀκροκορίνθου παραδίδεται ἀμαχητί κι ἐπικρατεῖ μεγάλος πανικός· ἡ κυβέρνηση πού ἦταν στό Ἄργος μπαίνει σέ δύο πλοῖα νά γλυτώσει, ἐνῶ οἱ κάτοικοι πανικόβλητοι καταφεύγουν στά βουνά. Ὀρθώνουν τότε τό ἀ­νάστη­μά τους ὁ Θ. Κολοκοτρώνης κι ὁ Δ. Ὑ­ψηλάντης. Ὁ Ὑψηλάντης κλείνεται στό κάστρο τοῦ Ἄργους μέ λίγους ψυχωμένους ἄνδρες γιά νά καθυστερήσει τούς Τούρκους, ἐνῶ ὁ Κολοκοτρώνης μα­ζεύ­ει στρατό κι ἀκολουθεῖ τήν τακτική τῆς καμμένης γῆς. Τό σχέδιο ἔχει ἐπιτυχία, καθώς οἱ δυσκολίες στόν ἀνεφοδιασμό τοῦ μεγάλου στρατοῦ τῶν Τούρ­κων τούς ἀναγκάζουν νά ὑποχωρήσουν πρός τήν Κόρινθο. Στά στενά τῶν Δερβενακίων ὅμως τούς περιμένει ὁ Κολοκοτρώνης πού μαζί μέ τόν Παπαφλέσσα, τόν Νικηταρᾶ καί τόν Ὑψηλάντη τούς χτυπᾶ ἀλύπητα γιά τρεῖς ὁλόκληρες μέρες ἀπό τίς 26 ἕως τίς 28 Ἰουλίου. Περισσότεροι ἀπό 5.000 Τοῦρκοι χάνουν τή ζωή τους, ἐνῶ ὁ Δράμαλης λίγους μῆνες μετά πεθαίνει στήν Κόρινθο. Πρόκειται γιά τή μεγαλύτερη νίκη τῶν Ἑλλήνων, ἡ ὁποία ἑ­δραι­ώνει τήν κυριαρχία τους στήν Πε­λο­πόννησο· λίγο ἀργότερα παραδίδεται καί τό Ναύπλιο.
Μέ τά γεγονότα πού ἐξελίχτηκαν στό ναυτικό πεδίο, ἀλλά καί τίς διπλωματικές ἐξελίξεις θά ἀσχοληθοῦμε στό ἑπόμενο ἄρθρο.

Παναγιώτης Μητσόπουλος