Ἕνας ἄδολος φιλέλληνας

MAYER c  Δέν γεννήθηκαν σέ χώματα ἑλλη­νι­κά. Γνώ­ρι­σαν ὅμως καί θαύμασαν βα­θιά τόν ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό. Συγ­κι­νήθηκαν καί ἐνθουσιάστηκαν μέ τόν με­γάλο ξεσηκωμό. Τούς συνεπῆρε ἡ ἀγά­πη στήν ἐλευθερία, ὁ γενναῖος καί ἀκά­ματος ἀγώνας μέ σύνθημα «Ἐ­λευθερία ἤ θάνατος!». Ἀκούμπησαν ἴσως ἐκεῖ καί τή δική τους διαμαρτυρία ἐνάντια στίς ἀπολυταρχικές κυβερ­νή­σεις τους· βρῆ­καν τήν εὐκαιρία νά ἐκ­φράσουν τούς πόνους καί τούς πό­θους τῆς δικῆς τους ψυχῆς.
  Ἔτσι ρίχτηκαν στόν Ἀγώνα οἱ φι­λέλληνες. Ἄλλοι στά πεδία τῆς μάχης κι ἄλλοι στά φιλελληνικά κομιτάτα, πού ὀργάνωναν ἀποστολές μέ πολεμο­φό­δια, χρήματα, τρόφιμα... Ἄλλοι πάλι προσ­παθοῦσαν νά εὐαισθητοποιήσουν τήν κοινή γνώμη μέ διάφορες ἐκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστά­σεις, ἐκθέσεις μέ ζωγραφικούς πί­νακες, ἐκτυπώσεις λιθογραφιῶν... Ἀκόμη καί πάνω σέ ἀντικείμενα καθη­μερινῆς χρήσης (π.χ. πιάτα, σαπούνια, ἀρώ­μα­τα) ἀπεικόνιζαν πρόσωπα καί γεγονότα ἀπό τή μαχόμενη Ἑλλάδα!
  Τόν Μάιο τοῦ 1822 συστήθηκε ἐ­πί­σημα τό Τάγμα τῶν Φιλελλήνων, κυ­ρί­ως ἀπό Γάλλους, Ἰταλούς, Γερμανούς καί Πολωνούς. Στίς 4 Ἰουλίου ὅ­μως τῆς ἴ­διας χρονιᾶς, στή μάχη τοῦ Πέτα, τό τάγμα αὐτό ὑπέστη ὁλοσχερῆ κα­τα­στροφή. «Τά χάσαμε ὅλα, πλήν τῆς τι­μῆς», εἶπε στήν ἀναφορά του πρός τόν ἀρχηγό τῆς ἐκστρατείας Μαυρο­κορ­δά­το ὁ διασωθείς στρατηγός Νόρ­μαν.
  Ὅσοι ἐπέζησαν ὁδηγήθηκαν στό Μεσολόγγι. Ἐκεῖ τούς περιέθαλψε ὁ ἐλ­βετός γιατρός Ἰωάννης Ἰάκωβος Μά­γερ, ἕνας διακεκριμένος φιλέλ­λη­νας.
  Εἶχε μάθει τήν ἑλ­ληνική γλώσσα καί εἶχε ἤδη μελετήσει τήν ἀρχαία ἑλληνική φι­λο­λο­γία, ὅταν ἦρθε στό Μεσο­λόγγι, ὅπου βα­πτί­στηκε ὀρθόδο­ξος καί πῆρε γιά σύζυγό του τή μεσο­λογγίτισσα ἀρ­χον­­τοπούλα Ἀλτάνη Ἰγ­γλέζου. Στό μεγάλο τους ἀρχοντικό -στόν πάνω ὄ­ροφο- ἐγκατέ­στη­σε τό νοσοκο­μεῖο του, ὅπου ὁ ἴδιος πρόσφερε τίς ὑ­πη­ρε­σίες του, ὅ­πως καί στό φαρμα­κεῖο του. Τό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ του μετέ­βα­λε σέ τυπογραφεῖο. Δραστήριος καί ἀεικίνητος, μέ ξέ­χειλη τήν καρδιά του ἀπό τήν ἀ­γάπη του γιά τήν Ἑλ­λάδα ἐπιδό­θηκε καί σέ τοῦτο τό με­γάλο ἔργο.  Μέ πρω­τόγονα μέ­­σα, μέ ἐλάχιστα τυπο­γρα­φικά στοι­χεῖα, μέ προσωπικό σχεδόν ἀνύ­παρ­κτο, μέσα σέ ἀν­τίξοες συν­θῆ­κες, ἀλλά μέ ὅλες τίς δυ­νάμεις καί τά ταλέντα του, δού­λεψε γιά τήν ἔκδοση ἐφη­μερί­δας· μέσα ἀπό τίς σε­λί­δες της μετέφερε τόν παλμό τοῦ πολι­ορ­­κ­η­μένου Με­σο­­λογ­γίου. Στό τυ­πο­­γρα­φεῖο του ἐκδόθηκε καί ὁ «Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευ­θε­ρίαν» τοῦ Διονύσιου Σολω­μοῦ.
  Ἡ ἔκδοση τῆς ἐφημερίδας του -μέ τίτλο «Ἑλληνικά Χρονι­κά»- ἄρχισε τήν Πρωτοχρονιά τοῦ 1824 καί σταμάτησε στίς 20 Φεβρουαρίου 1826, ὅταν τό τυ­πογραφεῖο του καταστράφηκε ἀπό τουρκική βόμβα. Στό προ­τε­λευ­ταῖο φύλλο, μέ ἡμερο­μη­νία 3 Φεβρουαρίου 1826, δια­βάζουμε: «Ἔφοδοι συνεχεῖς καί μάχαι ἀπό ξηρᾶς καί θαλάσσης ἀλλεπάλληλοι δέν μᾶς ἄφηναν νά λά­βωμεν καθόλου τήν ἀνα­πνοήν μας, ἐνῶ ἀφ᾿ ἑτέρου 1.500 ἀδελφοί μας κατέ­βη­σαν εἰς τούς τάφους. Καθ᾿ ὅλον δέ τό μέγα καί τρομερόν τοῦτο στάδιον, ἡ Εὐρώπη ἐστάθη ἀτά­ραχος καί ἴσως ἐχύθη ὑπέρ ἡμῶν κάποιο κρυ­φόν δάκρυον, ἀλλ᾿ αἱ ἄκαμπται καρδίαι τινῶν διπλωματικῶν τῆς Εὐρώπης δέν ἐθε­ώ­ρησαν παρ᾿ ὡς ἀπελπι­σμέ­νους ὅλους αὐτούς τούς μεγάλους ἀγῶνας μας. Ἀλλοίμονον ὅμως! Κα­τέστησαν σιδη­ρούς τούς βραχίονάς μας καί ἔδωσαν νέαν καρτερίαν εἰς τάς ψυχάς μας, ὄχι ἡ ἀπελπισία, ἀλλ᾿ ἡ ὑπέρ Πα­τρίδος μας ἀγάπη, ὁ ὑπέρ Χριστοῦ ἔρως καί ἡ σταθερά μας τε­λευ­ταία ἀπόφασις, τοῦ νά ζή­σωμεν Χριστιανοί ἐλεύθεροι εἰ­δεμή νά χαθῶμεν».
  Ὁ Μάγερ ἀκολούθησε τήν ἡρωική Ἔξοδο. Λίγο πρίν, ἔστειλε μιά ἐπιστολή στήν ὁποία γράφει: «Ζῶμεν τάς τελευταίας μας στιγμάς... Ἐμέ καθιστᾶ ὑπερήφανον ἡ σκέψις ὅτι τό αἷμα ἑνός Ἑλβετοῦ, ἑνός ἀπογόνου τοῦ Γουλιέλμου Τέλλου, μέλλει νά συμμιχθῇ μέ τό αἷμα τῶν ἡρώων τῆς Ἑλλάδος». Στίς 10 Ἀπριλίου 1826 σφράγισε τήν ἀγάπη του γιά τήν Ἑλλάδα μέ τό αἷμα τῆς θυσίας του.
  Γνήσιος φιλέλληνας! Ἀγάπησε ἄ­δο­λα τήν Ἑλλάδα μας. Πίστεψε στή δύ­να­μη τοῦ πνεύ­ματός της, στό δίκαιο τοῦ Ἀγώνα της, καί τήν ὑπηρέτησε ξεχνών­τας τόν ἑαυτό του.
  Ζητοῦνται καί σήμερα -ὄχι μα­κριά στά ξένα, ἀλλά στήν ἴδια τήν πα­τρίδα μας- φι­λέλληνες! Ζη­τοῦν­ται Ἕλ­ληνες φιλέλ­λη­νες! Νά ἀ­γαποῦν δίχως ὑ­στε­ρο­βου­λία τήν Ἑλλά­δα! Νά κρα­­τοῦν ψηλά τά με­γάλα ἰδα­νικά της, νά φυ­λάγουν τίς Θερμοπύλες της: τήν πί­στη καί τή λε­βεντιά της!

Β. Ἀντωνίου