Ἄς Τόν προϋπαντήσουμε

ypapanti c«Ὅλη ἡ γῆ ἄς προσκυνήσει... ἄς δοξολο­γήσει παιδί-Θεό, σαρανταήμερο καί προαιώνιο... Βλέπω βρέφος καί ἀναγνωρίζω τὸν Θεό μου• βρέφος πού θηλάζει καί διατρέφει τόν κόσμο... βρέφος πού σπαργανώνεται, καί μέ λυτρώνει ἀπό τά σπάργανα τῆς ἁμαρτίας• βρέφος στήν ἀγκαλιά Μητέρας, μέ πραγματική καί συνεχῆ παρουσία πάνω στή γῆ, καί ταυτόχρονα ὁ Ἴδιος καί στούς κόλπους τοῦ Πατέρα, πραγματικά καί συνεχῶς στούς οὐρανούς... Βλέπω βρέφος πού προσ­φέρει σύμφωνα μέ τόν νόμο στόν ναό θυσία πάνω στή γῆ, ἀλλά καί τό Ἴδιο δέχεται τίς εὐ­σεβεῖς θυσίες ὅλων στούς οὐρανούς. Ἀγκαλοφορεῖται ἀπό τόν γέροντα Συμεών κατ’ οἰκονομίαν, καί Αὐ­τός ὁ ἴδιος κάθεται σέ θρόνους χερουβικούς, ὅπως ταιριάζει σέ Θε­ό... Εἶ­ναι ὁ Ἴδιος ὁ ἀρχιερέας, ἀλ­λά καί τό θυσιαστήριο... Αὐτός εἶ­ναι ὁ νό­μος καί ὁ Ἴδιος τώρα ὑ­πο­τάσσεται στόν νόμο...
Γι᾽ αὐτό, ἐλᾶτε, φιλόχριστοι καί φιλόθεοι, νά προϋπαντήσουμε ὅ­λοι καθαροί καί χαρούμενοι τόν ἐρχομό τοῦ Κυρίου καί Δεσπότη μας... Ὡς υἱοί τοῦ φωτός, ἄς προσ­­φέρουμε τά κεριά μας στό ἀληθι­νό φῶς, τόν Χριστό, διότι φα­νε­ρώ­θηκε στόν κόσμο «ἕνα φῶς, πού θά εἶναι ἀποκάλυψη γιά τά ἔθνη»...  Ἄς Τόν προϋπαντή­σου­με μαζί μέ τή Σιών, ἄς ἁγιασθοῦμε μαζί μέ τόν ναό, ἄς γε­μί­­σουμε ἀγαλλίαση δοξάζοντας μαζί μέ τήν Παρθένο, ἄς προσφέρουμε μαζί μέ τόν Ἰω­σήφ, σάν δύο τρυγόνια, τήν ψυχή καί τό σῶμα μας. Ἄς ἀγκαλιάσου­με μαζί μέ τόν Συμεών τόν Χριστό, καί μαζί μέ τήν Ἄννα ἄς Τόν δοξάζουμε, γιά νά βρεθοῦμε μέσα στά αἰώνια ἀγαθά, μέ τή χάρη καί τήν εὐσπλαγχνία καί τή φιλανθρωπία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτήρα μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, στόν Ὁποῖο ἀνήκει ἡ δό­ξα καί ἡ δύναμη, μαζί μέ τόν Πατέ­ρα καί τό ἅγιο Πνεῦ­μα στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων».

Κυρίλλου Ἰεροσολύμων,
Λόγος εἰς τήν Ὑπαπαντήν τοῦ Κυρίου 4-5. 15-16• PG 33,1192. 1201-4.