Βασιλεῦ Οὐράνιε. . .

tilekpaideysi dimotika nipiagwgeia c  Ἡ νέα τάξη πραγμάτων τήν ἔβγαλε ἀπό τήν πραγματική της τάξη καί τήν ἐγκα­τέστησε στήν ἠλεκτρονική!
  Οἱ ὑπολογιστές ἔγιναν ὁ δίαυλος ἐ­πικοινωνίας μέ τούς μαθητές της. Πρω­τό­­γνωρες συνθῆκες, πού ἔφερε ὁ κορω­νοϊός. Ἐδῶ καί ἕναν μήνα ὅλη ἡ ἐκπαιδευτική διαδικασία γίνεται μέσῳ διαδικτύου. Καί πῶς ἀλλιῶς;
  Στήν ἀρχή δυσκολεύτηκε. Μπροστά σέ μία ὀθόνη νά μιλάει μέ τά παιδιά, χω­ρίς τήν ἄμεση ἐπαφή, δέν ἦταν κάτι πού μποροῦσε νά τό συνηθίσει εὔκο­λα. Οὔτε κἄν τά πρόσωπά τους βλέπει! Ἄν ἀνοίξουν ὅλα τά παιδιά τίς ὀθόνες τους, πέφτει τό σύστημα, καί δέν μπορεῖ νά γίνει ἡ δουλειά. Δέν μπορεῖ νά διδάξει τότε, γιατί σταματάει νά συνεργάζεται τό διαδίκτυο.
  Ἔστω κι ἔτσι, ὅμως, τά κατάφερε νά προχωρήσει τήν ὕλη της στόν μήνα πού πέρασε. Κι ἀπ᾽ ὅ,τι φαίνεται καί στήν ὀλιγόλεπτη γραπτή ἐξέταση πού ἔβαλε τίς προάλλες, κάτι ἔμαθαν τά παιδιά. Ἔχει μεγάλη ἀγωνία γιά τή γνώση πού θά χτίσουν, ἀφοῦ τοῦ χρόνου θά ἔχουν τίς Παν­ελλήνιες. Εἰδικά στό Β4, πού εἶναι τόσο συνεργάσιμα καί φιλότιμα παιδιά, ὁ κό­πος της, ἀλλά καί ἡ ἐργατικότητα τῶν παιδιῶν ἔφερε ἀποτελέσματα.
  Αὐτό, ὅμως, πού τῆς δίνει φτερά εἶ­ναι ἡ ἀπόφαση νά ἀρχίζει τά μαθήματά της μέ προσευχή. «Τί κι ἄν δέν βρισκόμαστε στήν πραγματική μας αἴ­θουσα; Ἡ εἰκο­νι­κή μας τάξη μᾶς φέρ­νει κοντά. Κι ἀφοῦ ζοῦμε σέ τόσο δύσκολες ἡμέρες, θά ζητοῦμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί τόν φωτισμό τοῦ ἁγίου Πνεύματος».
  Δέν εἶναι Θεολόγος. Φυσικός εἶναι. Ἀλλά τά παιδιά τή γνωρίζουν πιά καί τό ζητοῦν: «Κυρία, προσευχή νά κάνουμε!».
 Ὅταν ἄρχισε φέτος ἡ σχολική χρονιά, ἡ ἐντολή ἦταν νά μπαίνουν οἱ μα­θητές ἀμέσως στίς αἴθουσες, χωρίς πρωινή συγκέντρωση. Ἑπομένως, καί χωρίς πρω­ινή προσευχή! Γιά νά ἀποφύγουμε, λέει, τόν συνωστισμό. Ὁ κορωνοϊός εἶναι μεγάλος κίνδυνος, εἶπαν.
  Ἡ κυρία, ὅμως, τῆς Φυσικῆς ἔκανε τήν προσευχή μέσα στήν αἴθουσα μέ τά παιδιά, ὅποια ὥρα καί ἄν εἶχε μάθημα μαζί τους. Ἀκόμα καί τήν 7η. Ἔτσι καί τώρα. Κάθε διδακτική συνάντηση ἀρχίζει μέ τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε...», ὅποια ὥρα κι ἄν ἔχει μαζί τους. Ἀκόμα καί τήν 7η...
  Προχθές, πού ὁ σύζυγός της ἦταν ἀ­δειοῦχος, τήν παρακολουθοῦσε καί ἀ­πολάμβανε!
  «Εἶναι θαυμάσιο νά ἀκούγεται τό “Βασιλεῦ Οὐράνιε...” ὅλη τήν ἡμέρα στό σπίτι μας! Ἔρχεται καί σέ μᾶς λίγη εὐλογία», τῆς εἶπε.
  Σήμερα, ὅμως, δέχθηκε ἕνα ἀναπάντεχο τηλεφώνημα. Ἦταν ὁ πατέρας τοῦ Σπύρου ἀπό τό Β4.
 - Καλημέρα σας. Εἶστε ἡ Φυσικός τοῦ Β4;
 - Ναί, μάλιστα. Μέ ποιόν ὁμιλῶ;
 - Εἶμαι ὁ πατέρας τοῦ Σπύρου. Ἀ­πό τότε πού γίνονται τά μαθήματα μέ­σῳ διαδικτύου, κουβεντιάζω μέ τόν γιό μου τίς ἐντυπώσεις καί τίς ἐμπειρίες τῆς ἡμέρας. Εἶναι καινούργιες συνθῆ­κες, καί ἤθελα νά ἔχω μία ἐπαφή μέ τό παιδί. Θέλω νά ζῶ μαζί του τά καινούργια συναισθήματα. Μέ ἐντυπωσίασε, ὅμως, ὁ θαυμασμός του γιά τό πρόσωπό σας: «... καί νά φαν­τα­σθεῖς, μπαμπά, μέ τήν κυρία τῆς Φυσι­κῆς κάνουμε κάθε φορά προσευχή πρίν ἀρχίσει τό μάθημα. Κάθε φορά! Ἀκόμα καί ἄν εἶναι 7η ὥρα! Εἶναι ὑπέροχο, μπαμπά, νά νιώθουμε ὅ­τι ὁ Θεός στέκει δίπλα μας καί μᾶς εὐλογεῖ!». Νά σᾶς πῶ, σήμερα πού ἔχω ἄ­δεια, κά­θι­σα μαζί του στό μάθημά σας, γιά νά ἀ­κού­σω κι ἐγώ τό «Βασιλεῦ Οὐ­ράνιε...». Καί ἦταν ἡ 7η ὥρα!
  Κυρία μου, ἤθελα νά σᾶς συγχαρῶ γιά τήν τόλμη σας, ἀλλά καί γιά τήν ἀγάπη στό ἔργο σας. Νά σᾶς συγχαρῶ καί νά σᾶς εὐ­χαριστή­σω γιατί στέκεστε μέ φόβο Θεοῦ δί­πλα στά παιδιά μας, καί τούς γίνεστε μία ἔμπνευση»! Μόνον μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γίνονται θαύματα. Γιατί δέν ἀρκεῖ νά γεμίζει ὁ ἄνθρωπος γνώση. Γιά νά γίνει σοφός, πρέπει νά ἀ­ναπτύξει καί τό ἄλλο μέ­λος του, τόν πνευ­ματικό του κόσ­μο, πράγμα πού τόσο παραμελεῖται στίς ἡ­μέρες μας... Σᾶς εὐχαριστῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου!
  Ξαφνιάστηκε ἡ κυρία τῆς Φυσικῆς. Καί συγκινήθηκε. Εὐχαρίστησε τόν Θεό, πού ἐπισκέπτεται τίς ψυχές, πού δημιουργοῦν­ται ἔ­στω καί μέσα ἀπό τίς ὀθόνες προϋποθέσεις γιά νά τίς ἀγγίζει ὁ οὐ­ράνιος Βασιλιάς!

Χ. Μ.-Δ.

"'Απολύτρωσις", Ἰαν.-Φεβρ. 2021