Δεινοί Ἴκαροι τοῦ 1940

mitralexis c   Μένει κανείς πραγματικά ἔκ­θαμ­βος, καθώς μελετᾶ τούς ἄθλους, τούς παρά­τολμους ἄθλους πού πέτυχε ἡ Πο­λεμική μας Ἀεροπορία στό ἔπος τοῦ 1940.
Ἡ Ἰταλία τότε ἦταν μία ἀπό τίς με­γαλύτερες ἀερο­πορικές δυνάμεις τοῦ κόσμου. Μετά τή γερμανική καί τήν ἀγ­γλική, ἡ καλύτερη. Οἱ Ἰταλοί φη­μί­ζονταν γιά τή μεγάλη ἐμπειρία τους στίς ἐνα­έ­ριες ἀποστολές. Μπρο­στά σέ 472 ἰτα­λικά ὑπερσύγχρονα πολεμικά ἀερο­σκά­φη, μέ τούς καλύτερα ἐκπαιδευμένους πιλό­τους, ἡ Ἑλληνική Ἀεροπορία τολμᾶ νά ἀναμετρηθεῖ μέ 77 ἀερο­πλάνα πα­λιᾶς τεχνολογίας καί μέ ἐλάχιστα ἀνταλ­λα­κτι­κά. Ἀπ’ αὐτά μόνο τά 12 εἶναι κά­πως σύγχρονα. Δίχως ὑπερβολή τά πε­ρισσό­τερα εἶναι γιά τό μουσεῖο!
   Πόσα θαυμαστά, ἀπροσδόκητα πε­ριστατικά δέν ση­μειώνονται στή διάρ­κεια τῆς τιτανομαχίας τῆς Ἑλλά­δας μέ τήν Ἰταλία! Κάτω ἀπό δραματικές συν­θῆκες, παρά τή συντριπτική ὑπεροχή τοῦ ἀντιπάλου, οἱ ἕλλη­νες Ἴκα­ροι δεί­χνουν ἀποφασιστικότητα, θάρρος, ἀξιο­σύνη, αὐτα­πάρνηση.
   Στόν ἑξάμηνο ἐναέριο πόλεμο οἱ ἕλ­ληνες πιλότοι πετυχαίνουν 88 κα­ταρ­ρίψεις ἰταλικῶν ἀεροσκαφῶν. Οἱ δι­κές τους ἀπώλειες εἶναι μόλις 14 ἀερο­πλά­να. Ποιός θά ἀφουγκρασθεῖ τούς ἐνα­γώνιους παλμούς τῶν Ἰκά­ρων μας μπρο­­στά στίς δυσχέρειες πού ὀρθώ­νον­ται μπρο­στά τους; Οἱ συχνές βαρύτατες χιονοπτώσεις δυσ­κολεύουν τό ἔργο τους. Μέ μηδέν ὁρατότητα εἶναι ἀναγ­­κασμένοι νά κάνουν «τυφλές» πτήσεις μέσα σέ ἀπότομα βουνά, διατρέχοντας φυσικά τόν κίνδυνο συντριβῆς. Κι ὅμως, ἐκτε­λοῦν πετυχημένα κάπου 800 ἀπο­στολές. Ἀ­να­χαιτίζουν βομβαρδιστικά, ἀναγνωρίζουν τίς ἐχθρικές θέσεις καί βομβαρδίζουν τ’ ἀεροδρόμιά τους. Τά ἰταλικά βομβαρδιστικά ἀναγκάζονται συχνά νά κινηθοῦν σέ μεγάλο ὕψος γιά ν’ ἀπο­φύ­γουν τά ἑλληνικά καταδιω­κτι­κά.
   30 Ὀκτωβρίου 1940. Πέντε ἰταλικά καταδιωκτικά καταρρίπτουν τά πρῶτα δύο ἑλληνικά ἀναγνωριστικά ἀερο­πλά­να. Τρεῖς Ἕλληνες νεκροί.
   1 Νοεμβρίου 1940. Ἡ ἑλληνική ἀε­ροπορία μέ τήν 32η Mοῖρα βομβαρ­δι­σμοῦ χτυπάει τό ἀεροδρόμιο Κορυτσᾶς. Μία βόμβα πέφτει ἀπό τό ἀεροπλάνο τοῦ χειριστῆ-ὑποσμηναγοῦ Κωνσταν­τί­νου Μαρ­γαρίτη καί συντρίβει τόν χῶρο τοῦ Διοικητηρίου, ὅπου συσκέπτονται οἱ ἰταλοί πιλότοι. Τραγικός ὁ ἐπίλογος: σα­ράντα ἰταλοί πιλότοι νεκροί. Σέ μιά στι­γμή οἱ Ἰταλοί ἔχασαν ἐπίλεκτα στε­λέχη τῆς ἀεροπορίας τους.
2 Νοεμβρίου 1940. Ἕνα ἑλληνικό καταδιωκτικό ἐκτελεῖ χαμηλή πτήση πά­νω ἀπό τή Σαμαρίνα Γρεβενῶν. Ὁ ἀν­θυ­ποσμηναγός Δημοσθένης Καρακίτσος πετάει ριψοκίνδυνα ἀνάμεσα στίς κορ­φές τῶν βουνῶν τῆς Πίνδου καί ἐντο­πίζει τήν πανίσχυρη ἰταλική μεραρχία Ἀλπι­νιστῶν «Julia»· τό καμάρι τῶν Ἰτα­λῶν. Τή στιγμή αὐτή προχωρᾶ πολύ ἐ­πικίν­δυνα. Ἔχει εἰσδύσει στήν Πίνδο καί κι­νεῖται πρός κατάληψη τοῦ Μετσόβου. Στοχεύει νά κόψει τήν ἐπαφή τῶν Ἑλ­λήνων τῆς Ἠ­πείρου μέ τή Μακεδονία. Ὁ πιλότος Κα­ρακίτσος κατεβαίνει πολύ χα­μηλά, γιατί πρέπει νά βεβαιωθεῖ ὅτι ὄν­τως εἶναι με­ραρχία ἰταλική. Στέκεται τυ­χερός, για­τί ἡ ἰταλική προπαγάνδα δια­κήρυττε ὅτι δέν ὑπάρχουν ἑλληνικά ἀε­ροπλάνα. Ἔτσι οἱ Ἰταλοί δέν πι­στεύ­ουν ὅτι τό ἀεροπλάνο εἶναι ἑλληνικό καί τοῦ κάνουν σῆμα. Ὁ ἕλληνας πιλότος, βλέ­ποντας τό σῆμα, καταλαβαίνει ὅτι εἶ­ναι Ἰταλοί. Τούς χαι­ρετᾶ. Προσ­γει­ώ­νε­ται με­τά στήν Κοζάνη καί δίνει τήν ἀνα­φορά του. Τό Στρα­τη­γεῖο διατάσσει πάραυτα ἀντεπίθεση. Τά χτυπήματα τοῦ ἑλληνι­κοῦ στρατοῦ δια­λύουν τή μεραρ­χία «Ju­lia». Οἱ πρῶτοι αἰχμάλωτοι πού φτάνουν στήν Ἀθήνα εἶναι τά ὑπο­λείμ­ματα τῆς ξακουστῆς αὐτῆς μεραρ­χίας.
   Ὁ ἐντοπισμός τῆς «Julia» ἀποτελεῖ θρίαμβο γιά τόν ἑλληνικό στρατό. Ἄν δέν ἐντοπιζόταν ἔγκαιρα ἀπό τόν ἀε­ρο­πόρο Καρακίτσο, θά ἔμπαιναν οἱ Ἀλπινι­στές στό Μέτσοβο καί θά κύκλωναν τόν ἑλληνικό στρατό! Τό πλῆγμα θά ἦταν καίριο καί καθοριστικό.
   2 Νοεμβρίου 1940. Συναγερμός ἔχει σημάνει στό ἀεροδρόμιο τῆς Μίκρας. Σμήνη ἰταλικῶν βομβαρδιστικῶν κατευ­θύνονται πρός τή Θεσσαλονίκη. Ἡ ἀντί­δραση τῆς 22ας Μοίρας εἶναι ἄμεση. Σχηματισμός ἀεροπλάνων τῆς Πολεμι­κῆς μας Ἀεροπορίας ἀπογειώνεται, μέ σκοπό νά ἀναχαιτίσει τούς ἐναέριους εἰσβολεῖς. Ἀνάμεσα στούς χειριστές εἶ­ναι κι ὁ νεαρός ὑποσμηναγός Μαρίνος Μητραλέξης ἀπό τή Μεσσηνία. Ρίχνεται μέ λύσσα στήν ἀερομαχία, ἀψηφώντας τά διασταυρούμενα πυρά τῶν ἰταλικῶν βομβαρδιστικῶν. Καταδιώκει ἕνα ἰτα­­λικό βομβαρδιστικό πού πλησιάζει στή Θεσ­σαλονίκη. Ὅταν τε­λειώνουν οἱ σφαῖ­­­­ρες πού ρίχνει πάνω του, κάνει κάτι παρά­τολμο: Κολλᾶ τόν ἕλικα τοῦ ἀε­ρο­πλά­νου του πάνω στήν οὐρά τοῦ βομ­­βαρδιστικοῦ. Μέ μιά κίνηση ἀκρι­βείας στέ­κεται ἀπό πίσω του καί κυρι­ο­λεκτικά «ἀ­λέθει» τήν οὐρά του. Τήν ἀ­ποκολλάει καί τό ἐχθρικό βομβαρ­δι­στι­κό ἀμέσως συν­τρίβεται.
   Ἀπίστευτο ἀεροπορικό κατόρθωμα! Ἀπό τόν περίφημο ἐμβολισμό τοῦ Μη­τραλέξη ὁ ἕνας χειριστής τοῦ ἰταλικοῦ βομβαρδιστικοῦ χάνει τή ζωή του. Οἱ ἄλ­λοι τέσσερις προλαβαίνουν κι ἐγκα­τα­λεί­πουν τό ἀεροπλάνο. Μέ χαλα­σμέ­νο ἕ­λι­κα ὁ Μαρίνος προσγειώνεται κα­νονικά. «Κι ὅσο σκληρός φάνηκε στόν ἀέρα, τό­σο ἱππότης ἀποδείχτηκε στό ἔ­δα­φος», κατά τόν χαρακτηρισμό τῶν συνα­δέλ­φων του. Μέ χαμόγελο πλη­σι­άζει τούς Ἰταλούς πού σώθηκαν, ἁπλώ­νει τό χέρι του καί τούς χαιρετᾶ. Τούς συστή­νεται πώς εἶναι ὁ Μαρίνος Μη­τραλέξης. Ἐνη­μερώνει πώς αὐτός τούς κατέρριψε καί τούς καλωσορίζει στήν Ἑλλάδα. Ὕ­στε­ρα τούς συλλαμβάνει καί τούς πα­ρα­δίδει στίς ἑλληνικές ἀρχές.
   Τό παράτολμο ἐγχείρημά του γίνεται παγκόσμια εἴδηση! Δέν ἔχει ξαναγίνει πο­τέ στά παγκόσμια ἀεροπορικά χρονι­κά. Στά 24 του χρόνια ἡ δόξα τόν στε­φανώνει. Τό ὄνομά του γράφεται μέ χρυσά γράμματα στίς δέλτους τῆς ἱστο­ρίας τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας.
   Ἔλεγε συχνά στή σύζυγό του Ἄννα: «Δέν θέλω νά πεθάνω στό κρεβάτι. Θέ­λω νά πεθάνω στό ἀεροπλάνο».
   Χάνει τή ζωή του στά 32 του χρόνια, ὅταν τό ἀεροσκάφος πού ἐπέβαινε ὡς ἐπιβάτης πέφτει λόγῳ βλάβης σέ θα­λάσσια περιοχή ἀνοιχτά τῆς Τήνου καί βυθίζεται στά αἰγαιοπελαγίτικα νερά. Ὁ γιός του εἶναι 19 μηνῶν κι ἡ κορούλα του μόλις 19 ἡμερῶν.
   Στήν ἐποποιΐα τοῦ 1940 ἡ Ἑλληνική Πολεμική Ἀεροπορία ἀπέδειξε περί­τρα­να πώς τό πνεῦμα νίκησε τήν ὕλη, τήν πανίσχυρη, σιδηρόφραχτη ἰταλική αὐτο­κρατορία.

Ἑλληνίς

"Ἀπολύτρωσις", Ὀκτ. 2020