Βραδυφλεγής βόμβα

bomb c   Ἀναντίλεκτα, τό κρισιμότερο, πρωταρχικό ἐθνικό καί κοινωνικό πρόβλη­μά μας σήμερα εἶναι τό μετανα­στευτικό. Μέ δεδομένο μάλιστα τόν ἐξελισσόμενο δημογραφικό μας «θάνατο», πού σκοπίμως μᾶς τόν παρουσιάζουν ὡς μή ἀναστρέψιμο, ὡς ἔ­θνος ἔχουμε ἐλάχιστα χρονικά περιθώρια γιά τή συνέχιση τῆς κυριαρχίας στήν ἴδια μας τή χώρα. Ἡ ἐπιβίωσή μας, τόσο ὡς ἔ­θνους, ὅσο καί ὡς κράτους ἐξαρτᾶται ἀ­πό τήν ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δύο ἀλληλένδετων ζητημάτων.
   Πρῶτα, ὅμως, θά πρέπει νά δια­σαφηνίσουμε τή διαφορά τοῦ ὅρου «πρόσ­φυγας» ἀπό αὐτόν τοῦ «μετανάστης».
   Μετανάστευση εἶναι ἡ γεωγραφική μετακίνηση ἀνθρώπων εἴτε μεμονωμέ­να εἴτε ὁμαδικά. Διακρίνεται σέ νόμιμη καί παράνομη. Νόμιμοι μετανάστες εἶ­ναι οἱ ὑπήκο­οι τρίτων κρατῶν, οἱ ὁ­ποῖ­οι διαμένουν νόμιμα στή χώρα μας γιά ἐργασία καί σπουδές. Παράνομοι μετανάστες θεω­ροῦν­ται οἱ ὑπήκοοι τρί­των χωρῶν, οἱ ὁ­ποῖ­οι εἰσέρχονται στό ἔδαφος κρα­τῶν-μελῶν τῆς Ε.Ε. μέ πλαστά ταξιδιωτικά ἔγ­­γραφα ἤ καί χωρίς αὐ­τά.
   Πρόσφυγας εἶναι ἐ­κεῖ­νος ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἐκτός τῆς χώρας καταγωγῆς του ἤ τοῦ τόπου κατοικίας του· ἔχει δικαιολογημένο φό­βο δίωξης γιά λόγους φυλῆς, θρησκεί­ας, ἐθνικότητας, συμμετοχῆς σέ ὁρισμένη κοινωνική ὁμάδα ἤ λόγῳ πολιτικῶν πεποιθήσεων· ἀδυνατεῖ ἤ δέν ἐ­πιθυμεῖ νά ἀπολαμβάνει τήν προστασία αὐτῆς τῆς χώρας ἤ τήν ἐπιστροφή σ᾽ αὐτήν ἐξαιτίας τοῦ φόβου δίωξης. Συνεπῶς πρόσφυγας εἶναι ὅποιος προέρχεται ἀπό ἐμπόλεμη ζώνη ἤ ἀπό κρά­τος πού τελεῖ ὑπό πλήρη διάλυση.
   Ἔτσι, οἱ Σύριοι μόνον μποροῦν νά θεωρηθοῦν πρόσφυγες, διότι μόνον ἡ Συρία βρίσκεται σήμερα σέ ἐμπόλεμη κατάστα­ση. Ὅλοι οἱ ἄλλοι (Πακιστανοί, Ἀφγανοί, Κογκολέζοι, Μαροκινοί, Μπα­γ­κλαντεσιανοί κτλ.) εἶναι μετανάστες, πού ἦρθαν στή χώρα μας χωρίς διαβατήριο καί χωρίς τήν ἀπαιτούμενη ἄδεια εἰσόδου καί παραμονῆς. Ὑπολογίζεται ὅτι ἀπό τό 2015 ἕ­ως σήμερα ἦρθαν στήν Ἑλλάδα παρά­νομα περισσότεροι ἀπό 1.300.000 ἄνθρωποι.
   Σέ ἀντίθεση μέ τούς παράνομους μετανάστες, οἱ ὁποῖοι στή συντριπτική τους πλειοψηφία εἶναι νεαροί ἐνήλικες καί εὔ­ρωστοι, οὐσιαστικό πρόβλημα ἔχουν οἱ πρόσφυγες καί ἰδιαίτερα τά γυναικόπαιδα καί οἱ ἄρρωστοι. Ἑπομένως, οἱ μόνοι πού θά ἔπρεπε νά τύχουν φιλοξενίας καί ἀσύλου, μέχρι νά ὁμαλοποιηθεῖ ἡ κατάσταση στήν πατρίδα τους, εἶναι οἱ σύριοι πρόσφυγες. Οἱ ὑ­πόλοιποι θά ἔπρεπε νά ἀπελαύ­νον­ται ἀμέσως, ὄχι μόνο γιατί εἶναι πα­ράνο­μοι, ἀλλά καί γιατί ἡ Ἑλλάδα δέν ἀντέχει, δέν διαθέτει τίς οἰκονομικές δυνα­τό­τητες νά συντηρήσει ἄλλους μετανάστες.
   Στήν πατρίδα μας τό προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα ἔχει πάρει τά τελευταῖα χρόνια -μέ ἀποκορύφωμα τούς τελευταίους μῆνες- ἐφιαλτικές διαστάσεις. Κι αὐτό, ἐπειδή ἡ χώρα μας ἀποτελεῖ τήν πρώτη πύλη εἰσόδου τῶν μεταναστῶν ἀπό τήν Ἀσία καί τή Μέση Ἀνατολή πρός τήν Εὐρώπη. Ἡ κατάσταση στά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου εἶναι ἐκρηκτική καί μή διαχειρίσιμη. Σέ πολλά νησιά μας ὁ ἀριθμός τους ἐξισώνεται μέ τούς ἕλληνες κατοίκους.
   Μία ἄλλη σοβαρή παράμετρος τοῦ θέματος εἶναι ἡ παραβατική συμπεριφορά τους στή χώρα μας. Μουσουλμάνοι οἱ περισσότεροι ἀπό αὐτούς δέν σέ­βονται οὔτε στό ἐλάχιστο τούς νόμους, τίς τοπικές παραδόσεις, τά ἤθη καί τά ἔθιμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἔχοντας διαποτιστεῖ ἀπό τή διδασκαλία τοῦ κορανίου, τό ὁ­ποῖ­ο θεωρεῖ κά­θε μή μουσουλμάνο ὠς «ἐχθρό τοῦ Ἀλλάχ», συμπεριφέρονται ὡς κυρίαρχοι καί κατακτητές. Ἀπαιτοῦν τήν ἀ­φαίρε­ση τοῦ σταυροῦ ἀπό δημόσιους χώρους καί πρόσωπα μέ τά ὁποῖα ἔρ­χονται σέ ἐ­παφή, βιαιοπραγοῦν, βιάζουν, δολοφονοῦν, προξενοῦν φθορές καί καταστροφές στίς ὑποδομές φιλοξενίας τους, ἀλλά καί σέ περιουσίες ἑλ­λήνων πολιτῶν. Δέν εἶναι λίγα τά ἐγκλήματα τά ὁποῖα ἔχουν διαπράξει.
   Ὁ κίνδυνος ἰσλαμοποίησης τῆς χώ­ρας μας εἶναι πλέον ὁρατός, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισμό. Πρόσφατη ἐπιστημονική ἀ­νάλυση ἀναφέρει ὅτι μία πόλη σάν τή Λα­μία χάνεται κάθε χρόνο ἀπό τήν ὑπογεννητικότητα καί τή γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ· καί μία πόλη σάν τήν Πάτρα γεννιέται ἀπό ἀλ­λόθρησκους, κυρίως μου­σουλμάνους, παράνομους μετανάστες!
   Οἱ χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ἀπέδειξαν ὅτι εἶναι ἀνίκανες νά σταματήσουν τίς μεταναστευτικές ρο­ές ἀπό τή γειτονική Τουρκία πρός τήν Ἑλλάδα. Ἐπιπλέον οἱ ἑταῖροι μας δέν φαίνονται πρόθυμοι νά δείξουν ἀλληλεγγύη καί συμπαράσταση πρός τήν Ἑλλάδα. Δέν δέχονται νά ἐπωμιστοῦν τό προσφυγικό βάρος πού τούς ἀναλογεῖ, ἀνάλογα μέ τόν πληθυσμό τους. Φρόντισαν μάλιστα μέ κατάλληλες πολιτικές παρεμβάσεις νά κλείσουν τά βόρεια σύν­ορα τῆς Ἑλλάδος μέ φράχτες σέ καίρια σημεῖα, πού ἀποτελοῦν πύ­λες εἰσόδου πρός τήν Εὐρώπη, ὥσ­τε νά ἐγκλωβιστοῦν ἐδῶ οἱ μετανάστες καί νά μήν μποροῦν νά μετακινηθοῦν πρός τά Βαλ­­κάνια καί τήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Ἔ­τσι ἡ Ἑλλάδα μετατρέπεται σταδια­κά καί προοδευτικά σε «ἀποθήκη» προσφύγων καί μετανα­στῶν, μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες γιά τήν ἐθνική μας ἀ­σφάλεια.
   Εὔστοχα καί ξεκάθαρα 95 προσωπικότητες ἐξέφρασαν μέ ψήφισμά τους τήν ἀ­γωνία τους γιά τό μεταναστευτικό. Ὑπογραμμίζουν στό δημοσίευμά τους τά προβλήματα πού προκαλοῦνται ἀπό τίς ἀνεξέλεγκτες μεταναστευτικές ρο­ές, ἐνῶ ζητοῦν ἀπό τήν κυβέρνηση νά τηρήσει τίς προεκλογικές της δεσμεύσεις. Τονίζουν τόν κίνδυνο δημιουργίας ἐθνικῶν καί θρησκευτικῶν μειονοτήτων καί ἀλλοίωσης τῆς ταυτότητας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ὑποδεικνύουν τήν Τουρ­κία ὡς ὑ­ποκινήτρια τῆς μαζικῆς μετανάστευσης πρός τή χώρα μας, μέ στόχο τή δημιουργία ἰσλαμικῆς μειονότητας πού θά χρησιμοποιηθεῖ ὡς ὅπλο ἀπό αὐ­τήν. Στηλιτεύουν, ἐπίσης, τήν τακτική τῶν ἑκά­­στοτε κυβερνώντων, καθώς ἐπιδοτοῦν τούς μετανάστες καί ἀδιαφοροῦν γιά τούς Ἕλληνες-θύματα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Ἀκόμη, ἐπισημαίνουν: «Οἱ περισσότερες ΜΚΟ πού ἐργάζονται μέ ἀνθρωπιστικό πρόσχημα ἀφήνονται νά δροῦν ἀνεξέλεγκτα καί ὕποπτα». Καί ζητοῦν: «Νά ἀ­ποκλειστεῖ ἡ δράση τῆς FRONTEX στά ἑλληνικά χωρικά ὕδατα καί στόν Ἕ­βρο, καθ᾽ ὅ­σον δέν δρᾶ ἀποτρεπτικά, ἀλλά διεκπεραιωτικά, καί στήν οὐσία ὑποβοηθᾶ τήν εἰσροή παράνομων μεταναστῶν».
  Στό μεταξύ γνωστοί κύκλοι ἐκ­σφενδονίζουν κατηγορίες ὅτι ἀρνούμαστε νά δεχθοῦμε μετανάστες λόγῳ ἔλ­λειψης ἀγάπης καί ἀνθρωπισμοῦ πρός τόν πλησίον καί πρός ἀνθρώπους κατατρεγμένους. Σέ ὅ­λους αὐ­τούς ἀπαντοῦμε ὅτι ἀγαποῦμε τούς δυστυχι­σμένους συνανθρώπους μας στό μέτρο πάντα τῶν δυνάμεών μας· ἀγαποῦμε, ὅμως, καί τήν πατρίδα μας, ἡ ὁποία ἀπειλεῖται στήν παροῦσα χρονική συγκυρία ἀπό μέγιστο ἐθνικό κίνδυνο. Τό χρέος τῆς ἀγάπης μας πρός τήν πατρίδα ἀπορρέει κι ἀπό τήν παρακαταθήκη τοῦ ἀποστόλου Παύλου· «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰ­κείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» (Α´ Τι 5,8). Θά θέλαμε ὅμως καλόπιστα νά τούς ρωτήσουμε: Τί ἔκαναν ὅλοι αὐτοί, γιά νά ἀναχαιτίσουν τίς νέες πρακτικές  γενοκτονίας, πού ἔχουν ἐξαναγκάσει 700.000 νέους καί δυναμικούς Ἕλληνες ἕως σήμερα νά ἐγκαταλείψουν τή χώρα;
   Ὁλοκληρώνοντας ἐκφράζουμε τή θλί­ψη καί τήν ἀνησυχία μας γιά ὅσα συμβαίνουν στή χώρα μας τόν τελευταῖο καιρό. Ἡ ὀρθόδοξη πατρίδα μας καί παράδοσή μας μπῆκαν στό στόχαστρο σκοτεινῶν δυνάμεων. Δυστυχῶς τό τεχνητό μετανα­στευ­τικό πρόβλημα, πού εἶναι σήμερα τό μεῖζον πρόβλημα γιά τήν πατρίδα μας καί τήν Ἐκκλησία μας, βρίσκεται σέ ἀδιέξοδο. Φοβούμαστε ὅτι ἡ κατάσταση εἶναι μή ἀναστρέψιμη, ἐκτός καί ἄν ὁ Θεός μᾶς ἐλεήσει καί στείλει τήν ἐξ ὕψους βοήθειά του. Ἄς ἀναπέμψουμε θερμή προσευχή ὁ πανάγαθος Κύριός μας νά δώσει μετάνοια στίς καρδιές μας καί νά σώσει τήν Ἑλλάδα ἀπό τή νέα αὐτή δεινή δοκιμασία. Ἀμήν.

Εὐδοξία Αὐγουστίνου, φιλόλογος-θεολόγος

"Ἀπολύτρωσις", Ἰαν. 2020