Ὁ διωγμός τῶν Χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή

getdo c  «Δέν πιστεύω σ᾽ αὐτές τίς δυό λέξεις “ἀνθρώπινα δικαιώματα”. Δέν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐδῶ. Στίς χῶρες τῆς Δύσης ὑπάρχουν δικαιώματα γιά τά ζῶα. Στήν Αὐστραλία φροντίζουν τά βα­τράχια... Κοιτάξτε μας ὡς βατράχους, θά τό δεχτοῦμε. Ἁπλῶς προστατέψτε μας, ὥστε νά μείνουμε στή γῆ μας», εἶναι τά δρα­ματικά λόγια, ἡ κραυγή ἀγωνίας ἑνός ὀρθόδοξου ἱερέα στή Μοσούλη. Ἐκφράζει τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στή Μέ­ση Ἀνα­το­λή γιά τούς Χριστιανούς.
   «Ἀλλάξτε πίστη, πληρῶστε ἤ θά πε­θά­νετε», ἦταν ἡ «ἐ­πιλογή» πού ἔδωσε πρίν ἀπό πέντε χρόνια, ἡ τρομοκρατική ὀργάγνωση «Ἰσλαμικό κρά­τος» (ISIS) στούς Χριστιανούς τῆς Μοσούλης. Στή συνέχεια, ὁ ISIS σημάδεψε τά χρι­στιανικά σπίτια μέ ἕνα ἀραβικό γράμμα. Οἱ Χριστιανοί συχνά δέν εἶχαν ἄλλη ἐπι­λογή ἀπό τό νά φύγουν ἀπό τήν πόλη πού εἶχε φιλοξενήσει τούς Χριστια­νούς γιά 1.700 χρόνια.
Δυό χρόνια πρίν (2017), ὁ ISIS νική­θηκε στή Μοσούλη. Πρίν ἀπό τήν εἰσβολή τοῦ ISIS, ὑπῆρχαν πάνω ἀπό 15.000 χρι­στιανοί ἐ­κεῖ. Τόν Ἰούλιο τοῦ 2019 ἀνθρω­πιστικές ὀργανώσεις ἀποκάλυπταν ὅτι μόλις 40 Χρι­στιανοί ἔχουν ἐπιστρέψει. Μό­νο στή Μοσούλη 45 ἐκκλησίες καταστρά­φηκαν ἤ ὑπέστησαν βανδαλισμούς. Καμία δέν ἔ­μει­νε ἀνέ­πα­φη.
   «Ἡ Διεθνής Ἕνωση Προστασίας τῆς φύσης ἔχει ἀρκετές κατηγορίες γιά νά καθορίσει τόν κίνδυνο ἐξαφάνισης πού ἀν­τιμετωπίζουν σήμερα διάφορα εἴδη», γρά­φει ὁ Benedict Kiely, ὁ ὁποῖος βοηθᾶ τούς διωκόμενους Χριστιανούς τῆς Μέσης Ἀνα­τολῆς. «Χρησιμοποιώντας ἕνα ποσο­στό μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ, οἱ κατη­γο­ρίες κυ­μαίνονται ἀπό εὐάλωτα εἴδη (μείωση 30-50%), κρισίμως κινδυνεύοντα (80-90%) καί τελικά ἐξαφανισμένα. Ἄρα οἱ Χριστια­νοί μέ ποσοστό 83% ἀνήκουν στά κρισίμως κινδυνεύοντα εἴδη».

"Ἀπολύτρωσις", Δεκ. 2019