Ἡ προσευχή εἶναι συνομιλία μέ τόν Θεό

agios nektarios cΕὐχή ἀληθινή εἶναι ἡ ἀπερίσπαστη καί ἀ­περιπλάνητη, πού γίνεται μέ προσήλωση, μέ ψυχή πονεμένη καί διάνοια συγκεντρωμένη· ἡ δέηση δέν ἀπευθύνεται μόνο μέ λόγια, ἀλλά κυρίως μέ ἀγαθές προθέσεις. Σέ κάθε δέηση παρευρίσκεται παντοῦ καί πάντοτε ὡς πνευματικό μέσο μεταφορᾶς ἡ ταπεινοφροσύνη. Ἔνδειξη τῆς ταπείνωσης εἶναι ἡ προσευχή· καί τοῦτο γιατί ἔχοντας ἐπίγνωση τῆς ἀδυναμί­ας μας, ἐπικαλούμαστε τή δύναμη τοῦ Θε­οῦ...
Ἡ προσευχή εἶναι ἡ βοήθεια τῆς ζωῆς μας, συνομιλία μέ τόν Θεό, λήθη τῶν γηΐνων, ἄνοδος πρός τόν οὐρανό· μέ τή δέηση, ἀναχωροῦμε πρός τόν Θεό. Προσευχόμενοι, θά μείνουμε μέ ἀπεριπλάνητο νοῦ, ἐφόσον ἀντιληφθοῦμε ὅτι βρισκόμαστε μπροστά στόν Θεό.
Ἡ προσευχή εἶναι ὁ ἥλιος τῶν νοε­ρῶν ὀφθαλμῶν τῆς ψυχῆς· ὅπως εἶναι ὁ ἥλιος φῶς γιά τό σῶμα, ἔτσι εἶναι καί γιά τήν ψυ­χή ἡ προσευχή. Ἡ προσευ­χή πού γίνεται μέ προσοχή εἶναι ἄσβηστο καί ἀδιάκοπο φῶς καί γιά τήν ψυχή καί γιά τή διάνοια. Ἡ θεία προσευχή εἶ­ναι πραγματικά οὐράνια πανοπλία καί μό­νη αὐτή μπορεῖ νά προφυλάσσει μέ ἀ­σφάλεια ὅσους παρέδωσαν τόν ἑαυτό τους στόν Θεό. Ἡ προσευχή εἶναι τό γνωστό γιά ὅλους φάρμακο πού ἀπομακρύνει τά πάθη. Ἡ εὐχή εἶναι χορηγός ζω­ῆς καί ὑπόσχεση γιά ἄνθηση ἐλ­πίδας. Με­γάλο ὅπλο ἡ προσευχή, μεγά­λη ἀ­σφάλεια, μεγάλος θησαυρός, μεγά­λο λιμάνι, ἀπαραβίαστος χῶρος. Ἡ εὐ­χή εἶ­ναι σωτήριο φάρμακο καί ἐμποδιστικό τῶν ἁμαρτημάτων καί ἰατρεῖο πλημμελημάτων. Μεγάλο ὅπλο ἡ προσ­ευχή, θησαυρός ἀκέραιος, πλοῦτος πού ποτέ δέν δαπανᾶται, λιμάνι ἀκύμαντο, προϋπόθεση γαλήνης καί μυρίων ἀγα­θῶν καί μητέρα δυνατότερη εἶναι ἡ προσ­ευχή κι ἀπ᾽ αὐτή τή βασιλεία.
Ἡ προσευχή εἶναι τῶν θλιβομένων λιμάνι, τῶν παραδαρμένων ἄγκυρα, τῶν κλονιζομένων στήριγμα, τῶν φτωχῶν θησαυ­ρός, τῶν πλουτούντων ἀσφάλεια, τῶν νοσημάτων ἀφανισμός, τῆς ὑγείας προστασία, κάθε λύπης φυγαδευτήριο, εὐθυμίας αἰτία, ἀτέλειωτης εὐχαρίστησης ἀφορμή, μητέρα τῆς φιλοσοφίας.

Ἀπό τό ἔργο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου
«Τό γνῶθι σαυτόν»