Στόν πρωτοετῆ φοιτητή

foititis c  Σέ σένα πού πέτυχες στίς Πανελ­λα­δι­κές ἐξετάσεις τοῦ 2023.
  Σέ σένα πού κοπίασες ὅλο τόν χρόνο καί βλέπεις τούτη τήν ὥρα τά ὄνειρά σου κι οἱ προσδοκίες σου νά παίρνουν σάρκα καί ὀστᾶ.
  Σέ σένα πού χαίρεσαι κι ἀναγαλλιά­ζεις, γιατί σέ λίγο θά σύρεις τή βαρκούλα σου γιά τό μεγάλο ταξίδι τῶν σπουδῶν.
  Σέ σένα ἀφιερώνω τοῦτα τά καρδιό­βγαλτα λόγια.
  Χαίρομαι γιά τή χαρά τῆς ἐπιτυχίας σου. Χαίρομαι γιά τήν καρποφορία τῶν ἀ­γώνων σου. Χαίρομαι γιά τή νέα σου πλο­ή­γηση στήν ἐπιστήμη, στήν τέχνη, στήν τε­χνολο­γία.
  Σέ βλέπω κιόλας καθισμένο στά πανε­πιστημιακά ἕδρανα νά ρουφᾶς τή γνώση. Σέ διακρίνω μές στά σπουδαστήρια νά ψά­χνεις τίς κατάλληλες πηγές γιά τίς ἐργα­σίες κι ἔ­ρευνές σου καί σέ καμαρώνω.
  Ἄκουσε ὅμως καί τήν ἀγωνιώδη φωνή τῆς ὕπαρξής μου: Σκέφτομαι ποῦ θά βρε­θεῖς μακριά ἀπό τή θαλπωρή τῶν δικῶν σου. Ποιό ἄραγε θά ᾽ναι τό νέο σου περι­βάλ­λον; Φοβᾶμαι, δέν σοῦ τό κρύβω, μήν ἡ χο­άνη τῆς πόλης, καλύτερα τῆς πανεπιστη­μιού­πο­λης, σέ κα­ταπιεῖ. Μή σέ ξελογιάσουν οἱ «γλυκειές» σειρῆνες της. Καί ὤ, τότε!
  Δέν θέλω νά ξεθωριάσουν οἱ στόχοι σου. Δέν θέλω νά τσαλακωθοῦν τά νεανικά σου φτερά. Δέν θέλω τό λαμπερό σου βλέμ­μα νά σκο­τεινιάσει.
  Ζεῖς σέ ἐποχή σκληρή, σέ καιρούς βί­ας, διαστροφῆς, προκλήσεων καί κατα­πά­τησης τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν. Ἀλλά ἀναθαρρεύω στή σκέψη, προ­τεί­νοντάς σου μιά λύση, δεί­χνοντάς σου μία διέξοδο: Παράλληλα μέ τή φοίτηση στή σχολή σου, ψάξε, ρώτησε ποῦ λειτουργεῖ ἐκείνη ἡ «σχολή», ἐκεῖνο τό «φρον­τιστήριο» πού διδάσκει κάποιες ἄλ­λου εἴδους γνώσεις, διαφορετικῆς ποιότη­τας καί ἀξίας. Ὑ­πάρ­χει. Βρές το. Θά σοῦ προσφέ­ρει ἀντι­σώ­μα­τα πνευματικά, πού θά θω­ρα­κίσουν τήν εὐάλωτη φύση σου, θά χαλυ­βδώσουν τόν ἀτίθασο χαρακτήρα σου.
  Τέτοια λαγαρή πηγή ὅσο ποτέ τήν ἔχει ἀνάγκη ἡ σύγχρονη ἐποχή μας. Ὅσο ποτέ τή χρειάζεται ὁ πεσμένος μας κόσμος. Ὅσο ποτέ τή διψᾶ ἡ ψυχή σου, παιδί μου. Στ᾽ ἀλήθεια, σκέφτεσαι τήν πολύτιμη ἀξία της, σέ ἀπασχολεῖ ἡ σωτηρία της;
  Θερμά σοῦ εὔχομαι ν᾽ ἀνακαλύψεις τού­τη τήν πνευματική ὄαση μές στούς κόλ­πους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, ὅπως πολ­λοί πρίν ἀπό σένα ἀνακάλυψαν. Προσ­πά­θησε νά βιώσεις τά ζωογόνα μη­νύματά της. Πόσο θέλω μαζί μέ τίς σπου­δές σου νά κα­ταφέρεις νά ἐξασφαλίσεις χρόνο καί νά φοι­τήσεις σ᾽ αὐτό τό «πανε­πιστήμιο»! Θά ἀπαντήσει στίς μετα­φυσι­κές σου ἀνησυχίες, θά ἐπαναπροσδιορίσει τούς στόχους σου, θά νοηματοδοτήσει τή ζωή σου καί θά διευ­ρύνει τό βεληνεκές τῆς ὕπαρξής σου.
  Τέτοιου εἴδους «σπουδές» δέν ἀνα­φέ­ρονται βέβαια σέ βιογραφικά σημειώματα. Ἔχουν ὅμως πέραση στήν αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ. Καλοτάξιδος! Ὁ ἀναστημένος Κύ­ρι­ος τιμονιέρης στήν πορεία τῆς ζωῆς σου!

Γ.Μ.