Μέ τήν ὀρχήστρα τῶν… ματιῶν μου

«Μέ τήν ὀρχήστρα τῶν… ματιῶν μου»*
 Stelios Pissis c- Κυρία, ἄς μήν κάνουμε μάθημα σήμερα... πρώτη ὥρα τοῦ 2019… Δέν ἔ­χου­με ὄρεξη γιά μάθημα καί μάλιστα Γλῶσ­σα!
 - Ναί, κυρία… ἄς μιλήσουμε σήμερα! Νά πάει καλά ἡ χρονιά!
 - Ὡραῖα παιδιά, βιάζομαι νά ἀπαντήσω. Κι ἐγώ σκεφτόμουν νά μήν ἀκολουθήσουμε σήμερα τό βιβλίο, γιατί βρῆκα ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον κείμενο!
 - Ἔ, κυρία… ὅλο κάτι βρίσκετε καί πάλι μάθημα κάνετε!
 - Ὄχι, ἐπιμένω, σήμερα θά ἔχουμε ἁπλή κατανόηση κειμένου!
 - Δηλαδή;
 - Ἄν καταλάβετε αὐτά πού λέει τό κείμενο τότε…
 - Τό ἐπίπεδο τῆς γλώσσας μας εἶναι ὑψηλό, ἔ;
 - Ὄχι… δέν πρόκειται γιά ἐπίπεδο γλώσσας. Κάτι ἄλλο θέλω νά βαθμολογήσω σήμερα μέ τό παρόν κείμενο, λέω καί βιάζομαι νά μοιράσω στόν καθένα τό… φύλλο ἐργασίας.
 - Θά δουλέψουμε σέ ὁμάδες;
 - Ὄχι, αὐστηρά ἀτομικά...
 - Μά, κυρία, πετάγεται ὁ Παναγιώτης, τό κείμενο εἶναι γιά μουσικούς! «Μέ τήν ὀρχήστρα τῶν ματιῶν μου!». Τό λέει ξεκάθαρα.
 - Μπράβο, Παναγιώτη, τό κατάλαβες. Μόνο πού δέν εἶναι μόνο γιά μουσικούς! Τό κείμενο τό ὑπογράφει πράγματι ἕνας σπουδαῖος μουσικός. Ξεκίνησε ἀπό πέντε ἐτῶν αὐτοδίδακτος νά παίζει πιάνο. Τήν ἴδια περίοδο οἱ γιατροί διέ­γνω­σαν ὅτι ἔπασχε ἀπό μυϊκή δυστροφία, μία δύσκολη ἀσθένεια πού παραλύει σιγά σιγά ὅλο τό σῶμα. Λόγῳ τῶν κινητικῶν δυσκολιῶν πού προέκυψαν ἄρχισε νά ἀσχολεῖται μέ τά ἠλεκτρονικά μουσικά ὄργανα. Στά δέκα του χρόνια δέν μπορεῖ νά περπατήσει καί χρησιμοποιεῖ ἀναπηρικό καροτσάκι. Ἡ ἀγάπη του γιά τή μου­σική τόν ὁδηγεῖ νά ἀνακαλύψει τήν ἱκανότητά του στό τραγούδι καί στή σύνθεση. Τό 1994 παίρνει τό πρῶτο βραβεῖο σέ παγκύπριο διαγωνισμό σύνθεσης τραγουδιοῦ. Καί ἀκολουθοῦν πλῆθος διακρίσεις. Σήμερα, τό μόνο πού μπορεῖ νά κι­νήσει εἶναι τά... μάτια του, ἀφοῦ ἐδῶ καί χρόνια εἶναι καθηλωμένος στό κρεβάτι, ὑποστηριζόμενος ἀπό ἀναπνευστή­ρα ἐπί εἰκοσιτετραώρου βάσεως. Μέ τήν κίνηση τῶν ματιῶν του συνθέτει καί ἐνορχηστρώνει τή μουσική του καί μέ αἰσιοδοξία καί πίστη δοξάζει τόν Θεό, ἀλλά καί ἐμψυχώνει τούς γύρω του. Ἄς τόν ἀκούσουμε:
  «Πολλές φορές ὀνειρεύτηκα ὅτι εἶ­μαι μέλος μίας ὀρχήστρας ἤ ὅτι διευθύ­νω μία ὀρχήστρα. Πρόλαβα νά ἀγ­γί­­ξω κάποια ὄργανα ἀγαπημένα καί νά παί­ξω, ὅσο μοῦ ἐπέτρεπαν οἱ δυνάμεις μου, πιάνο, συνθεσάιζερ, κιθάρα, κρουστά… Ἐδῶ καί πολλά χρόνια μόνο μέ τά μά­τια “ἀγγίζω” τά πραγματικά μουσικά ὄρ­γανα καί ἀκούγοντας τίς μελωδίες μου μόνο νοερά μπορῶ νά συμ­μετέχω στή ζωντανή ἐκτέλεση τῆς μουσι­κῆς μου. Εὐ­χαριστῶ τόν Θεό πού, πα­ρά τίς τεράστι­ες δυσκολίες, μοῦ δίνει τή δύνα­μη καί τήν ἔμπνευση νά δημιουργῶ καί νά μοιράζομαι μαζί σας τίς μελωδίες πού μέ πλημμυρίζουν…».
 - Κυρία, αὐτό εἶναι θαῦμα! Εἶναι τόσα χρόνια καθηλωμένος στό κρεβάτι καί μπορεῖ νά λέει «εὐχαριστῶ»;
 - Ἔχει μεγάλη δύναμη ψυχῆς! Ἐγώ δέν θά μποροῦσα...
 - Ἐγώ θά εἶχα παραιτηθεῖ πρό πολλοῦ...
 - Κυρία, εἶναι ἐντυπωσιακό, συνεχίστε!
 «Στά 12 - 13 ἄρχισα νά συνειδητοποι­­ῶ καί νά προετοιμάζομαι γιά τό τί θά ἐπακολουθοῦσε. Μέ βοήθησαν πολύ οἱ γονεῖς μου καί ἄλλοι ἄνθρωποι πού ἦταν κον­τά μου, ὅπως τά ἀδέλφια μου καί οἱ φίλοι μου. Εἶχα τήν εὐλογία νά ἔχω τόν χαρακτήρα πού ἔχω, γιατί ὑ­πάρ­χουν γύ­ρω μας ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ὄντας ὑγιεῖς καί χωρίς ἰδιαίτερα προβλήματα δέν ἔ­χουν καθόλου ψυχραιμία καί δέν εἶναι εὐχαριστημένοι. Πρέπει νά μάθουμε νά μήν εἴμαστε κλεισμένοι στά δικά μας, στό ἐγώ μας καί στούς ἐντελῶς στενούς μας ἀνθρώπους, ἀλλά νά βλέπουμε πιό μακρι­ά. Εἶναι σημαντικό νά νιώθουμε εὐγνωμο­σύνη γι᾽ αὐτά πού ἔχουμε, γιατί ἀρκε­τές φορές θέλου­με περισσότερα ἀπ’ ὅσα ἔ­χουμε ἤ ἐπι­θυ­μοῦ­με νά ἔρθουν ὅλα ὅ­πως τά θέλουμε…
  Θέλω νά δώσω ἕνα μήνυμα στούς νέους ἀνθρώπους: Ἡ μουσική ἀνεβάζει κι ἐξευγενίζει τίς ψυχές! Εἶ­ναι ἡ πανέμορφη γλῶσσα πού ἑνώνει τούς ἀνθρώπους σ᾽ ὅλη τή γῆ! Ὁ κό­σμος γύρω μας, ἄν ἀ­φουγκραστοῦμε μέ τήν ψυχή μας, εἶναι μουσική. Ἀρχιμουσικός ὁ Θεός! Ἀπό Κεῖ­νον πηγάζει καθετί καλό. Ἡ ἀ­πόλυτη ὀ­μορφιά, ἡ ἀπόλυτη ἁρμονία! Κάθε ἄν­θρωπος κρύβει μέσα του πολλές δυνάμεις. Καί ἐσεῖς εἴσαστε ἀ­πό τόν Θεό προικισμένοι μέ πολλά χα­ρί­σμα­τα. Ἀξιο­ποιῆστε τα. Μήν ἀφήσετε τίποτε καί κανένα νά σταθεῖ ἐμπόδιο στόν δρό­μο σας καί νά γκρεμίσει τά ὄνει­ρά σας. Μήν παραιτεῖστε μπροστά στίς δυσκολίες. Οἱ δυσκολίες, τά προβλήματα, ὁ πόνος μᾶς κά­νουν πιό δυνα­τούς κι ὅλα μποροῦμε νά τά ἐπιτύχουμε μέ τή θέλη­ση, τή δύναμη τῆς ψυχῆς, μέ τήν πίστη στό Θεό!». Στέλιος Πισῆς, Κύπριος μουσικοσυνθέτης.
Σιωπή στήν τάξη. Τά ἐφηβικά μάτια μένουν ἐκστατικά μπροστά στό θαῦμα τῆς θέλησης ἑνός νέου ἀνθρώπου!
  - Νομίζω πώς ὅ,τι καί νά πῶ θά εἶναι φτωχό μετά ἀπό αὐτά. Ζητῶ ἁπλά κατανόηση κειμένου, πού θά πεῖ νά κατανοή­σου­με ποῦ μπορεῖ νά φτάσει ὁ ἄν­θρωπος, ὅταν, ὅ­πως ὁ Στέλιος, ἔχει ἀποφασιστικότητα, πίστη στόν Θεό καί θέληση γιά ζωή. Ἕνας σύγχρονος μαχη­τής, πού μπορεῖ νά ἀποτελέσει φωτεινό παράδει­γμα καί ὁδοδείκτη γιά ὅλους μας. Ἄν ἤθελα νά σᾶς διαβάσω τό βιογραφικό του, δέν θά μοῦ ἔ­φτανε μία σχολική ὥρα. Εἶναι ἐκ­πληκτικό πόσο πλούσιο εἶναι, ἀφοῦ κατάφερε νά συνεργαστεῖ μέ μεγάλους καλλιτέχνες, ἐνῶ ἀναγνωρίστηκε καί τιμήθηκε πολλάκις... Διαλέ­γω μόνο μία διάκριση: Τόν Ἰούνιο τοῦ 2005 τοῦ ἀπονεμήθηκε τό «Βρα­βεῖ­ο Θέλησης» στό πλαίσιο τῆς διοργάνωσης τῶν βραβείων «Leaders of the Year Awards 2004 (Κύπρου)», θεσμός πού γιά πρώτη φορά διεξήχθη στήν Κύπρο.
  «Βαριέμαι, δέν ἔχω ὄρεξη γιά διάβασμα, δέν μπορῶ...». Πόσο συχνά ἀκούω ἀπό τά χείλη σας αὐτές τίς κουβέντες... Τί κρίμα πού μάθατε τόσο νωρίς νά παραιτεῖσθε ἀπό τήν προσπάθεια, νά ἀ­φήνετε τόν ἀγώνα προτοῦ κἄν ξεκινήσετε. Ὁ Στέλιος πού... «ὄρθωσε» τό ἀνάστημά του στή δυσκολία νομίζω πώς μπορεῖ νά σᾶς βοηθήσει νά ἀλλάξετε ὀπτική... Πόσο θά ἤθελα νά μπο­ροῦ­σα νά ἀπονείμω ἕνα βραβεῖο θέλησης καί δύναμης ψυχῆς σέ ὅλους σας...
  «Θέλω, μπορῶ, προσπα­θῶ καί νικῶ!». Κρα­τῆ­στε το σάν σύνθημα γιά μία καλή καί εὐλογημένη χρονιά μέ θέληση γιά ἀγώνα καί δημι­ουρ- γία... μέ εὐγνωμοσύνη στόν Θεό γιά ὅσα μᾶς χαρίζει...
  «Καλή χρονιά, Στέλιο! Σέ εὐχαριστοῦμε...», φωνάζουν τά μάτια τῶν παιδιῶν πού σκύβουν ξα­νά στό κείμενο γιά νά τό... κατανοήσουν.

Μ.Ε.Χ.

"Ἀπολύτρωσις", Ἰαν. 2019

* Τίτλος τῆς μεγάλης συναυλίας πού πραγμα­το­ποι­ή­θηκε στίς 24 Ὀκτωβρίου 2016 στήν Κύ­προ, «Στέλιος Πι­σῆς – Μέ τήν Ὀρχήστρα τῶν ματιῶν μου», πού μεταφορικά περικλείει τόν τρόπο πού ὁ βραβευμένος συνθέτης Στέλιος Πισῆς ἐργάζεται καί δημιουργεῖ.