Ἰησοῦς τοῦ Ναυή, ὁ διάδοχος τοῦ Μωυσῆ

 Μετά τον Πενταδόχο, ως συνέχεια του Δευτερονίου, ακολουθεί το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο πήρε το όνομά του από τον διάδοχο του Μωυσείου, τον Ἰησογιτον τον άου του Ναυή. Ο συγγραφέας του παραμένει γνωστός. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του γράφει τον ίδιο τον ομώνυμο Ναυή. Είναι, ίσως, πιθανό να γράφτηκε εντελώς αργότερα, από τον προφήτη Σαμουήλ.
 Το βιβλίο διαιρείται σε δύο μέρη: α) κατάκτηση της Χαναάν (κεφάλαιο 1-12) β) διάδοση της τελευταίας σε δώδεκα φυλές του κράτους (κεφάλαιο 13-22). Κλείνει με δύο αφορμή για την εκδήλωση του θανάτου του (κεφάλαιο 23-24).
 Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυή εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες φυσιογνωμίες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, «ὁ παρεστηκὼς Μωυσῇ, ὁ ἐκλεκτός» (Ἀρ 11,28). Τόν βλέπουμε δίπλα στόν Μωυσῆ νά ἀνεβαίνουν μαζί τό ὄρος Σινά γιά νά πάρουν τίς πλάκες τοῦ Νόμου (βλ. Ἔξ 24,13), στόν πόλεμο κατά τῶν Ἀμαληκιτῶν νά εἶναι ὁ ἀρχιστράτηγος (βλ. Ἔξ 17,9-13), νά ὁρίζεται αὐτός ὡς ἐκπρόσωπος τῆς φυλῆς του γιά τήν ἐξερεύνηση τῆς γῆς Χαναάν (βλ. Ἀρ 13,9), νά ἐνθαρρύνει μαζί μέ τόν Χάλεβ τόν λαό τήν στιγμή πού ὅλοι οἱ ἄλλοι κατάσκοποι πανικόβλητοι τόν ἀποθάρρυναν (βλ. Ἀρ 14,6-9). Ἀπό τούς ἐνήλικες Ἰσραηλῖτες πού βγῆκαν ἀπό τήν Αἴγυπτο, αὐτός μό-νο καί ὁ Χάλεβ ἀξιώθηκαν νά μποῦν στήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Τέλος, ο Θεός άκουσε τον Μωυσή για τον διάδοχο του (βλ. Αρθ. 27, 18).
Ὁ νέος γγέτης έδειξε σταθερή και ἀκλόνητη πίστη στον Θεό. Δεν ήταν φοβηθεί, αν και με ανθρώπινη κριτήρια, ήταν τελείως ανενεργός. Πολέμησε με τους πιο σκληρούς αντιπάλους, έχοντας την πεποίθηση ότι ο Θεός, μετά την αποστολή του αποστολή, θα φέρει στο τέλος. Όταν είχε τελειώσει το έργο του, δεν ζήτησε να βασιλεύσει στο Σιγκαπούρη, αλλά αποχώρησε στο κτίριο του με βαθιά ταπεινοφροσύνη.
 Ὁ Ἰ ῦ ῦ ς ς το ῦ ῦ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ ἕ τύ Προφητικά πῆρε τό ὄνομα «Ἰησοῦς» πού σημαίνει «ὁ Θεός σώζει», διότι ὁ Θεός θά τόν χρησιμοποιοῦσε γιά τήν σωτηρία τοῦ λαοῦ του. Ἑρμηνεύοντας μετά ἀπό αἰῶνες τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ἄγγελος Γαβριήλ εἶπε · «αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαόν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν» (Μθ 1,21). Ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός που προσφέρει την κυριότητα. Ὁ Ἰ ῦ ῦ ς ς το το ῦ Να Να υ υ υ υ υ υ δή δή δή δή δή δή δή δή δή δή δή δή Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ὁ Ἰ σο ῦ ῦ ς ς τός τός τός Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ἰ Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυή δέν συνθηκολόγησε ποτέ μέ κανέναν ἐχθρό καί δέν φαίνεται πουθενά στό ἱερό κείμενο νά παραβαίνει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Γίνεται το τύπος του αμαρτητού του Χριστού, το οποίο δεν συνθηκολόγησε ποτέ με την τραγούδι. Ἡ ἀκάμπτη κρίση και αύστηρότητα του Ἰησού του Ναυή,
 Ακολουθούν οι όποιες πρώτες λέξεις από τον προλογο του βιβλίου. Ὁ Θεός ἐνισχύει τόν Ἰησοῦ στήν ἀνάληψη τοῦ δύσκολου ἔργου του ἐπαναλαμβάνοντας τή φράση «ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου», καί τόν προτρέπει θερμά νά ἐφαρμόζει πιστά τόν Νόμο του.


Κείμενο
1. Ο πατέρας του έδωσε το μωυσή του, ο Κύριος του τραγουδιού του Μωυσή λέγων.

2. Μωυσῆς ὁ θεράπων μου τετελεύτηκε · νῦν οὖν ἀναστὰς διάβηθι τὸν Ἰορδάνην, σὺ καὶ πᾶς ὁ λαὸς οὗτος εἰς τὴν γῆν, ἣν ἐγὼ δίδωμι αὐτοῖς.

.................................................. .............
6. Ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου, σὺ γὰρ ἀποδιελεῖς τῷ λαῷ τούτῳ τὴν γῆν, ἣν ὥμοσα τοῖς πατράσιν ὑμῶν δοῦναι αὐτοῖς.
7. Ἴσχυε οὖν καὶ ἀνδρίζου, φυλάσσεσθαι καὶ ποιεῖν καθότι ἐνετείλατό σοι Μωυσῆς ὁ παῖς μου , καὶ οὐκ ἐκκλινεῖς ἀπ αὐτῶν εἰς δεξιὰ οὐδὲ εἰς ἀριστερά , ἵνα συνῇς ἐν πᾶσιν οἷς ἐὰν πράσσῃς.

8. Καὶ οὐκ ἀποστήσεται ἡ βίβλος τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου , καὶ μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός, ἵνα εἰδῇς ποιεῖν πάντα τὰ γεγραμμένα · τότε εὐοδωθήσῃ, καὶ εὐοδώσεις τὰς ὁδούς σου καὶ τότε συνήσεις.
9. Ἰδοὺ ἐντέταλμαί σοι · ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου, μὴ δειλιάσῃς, μηδὲ φοβηθῇς, ὅτι μετά σοῦ Κύριος ὁ Θεός σου εἰς πάντα , οὗ ἐὰν πορεύῃ.

Μετάφραση
1. Μετά το θάνατο του Μωυσή, συνέβη το εξής: Ειπε ο Κύριος στον Ἰησώ, γιος του Ναυή, ο βοηθός του Μωυσείου, τα λόγια αύτα:
2. «Ὁ δόγιλος μου Μωυσῆς έχει πεθάνει. Τώρα, λοιπόν, σηκώ και πέρνα το Ἰορδάνη και όλοι αυτό το λαό, για να πάω το κράτος που τους δίνω.
.................................................. .............
6. Η δύναμη και η ανδρεία, γιατί θα μοιράσει τον λαό της χώρας που έπεσε στον πατέρα σου για να δώσει.

7. Νά ἔχεις, λοιπόν, δύναμη καί ἀν­δρεία. Νά διαφυλάττεις καί νά ἐκτε­λεῖς ὅλα ὅσα σέ διέταξε ὁ Μωυσῆς ὁ δοῦλος μου. Δέν θά παρεκκλίνεις ἀπ᾿ αὐτά οὔτε πρός τά δεξιά οὔτε πρός τά ἀριστερά, γιά νά ἐνεργεῖς πάντοτε μέ σύνεση.

8. Δέν θά ἀπομακρυνθεῖ ποτέ τό βι­βλίο τοῦ νόμου αὐτοῦ ἀπό τό στόμα σου, καί θά τό μελετᾶς μέρα καί νύ­χτα, γιά νά μάθεις νά ἐκτελεῖς ὅλα ὅσα εἶναι γραμμένα. Τότε θά προκό­ψεις καί θά πετύχεις στήν πορεία σου καί τότε θά εἶσαι συνετός.

9. Νά, σοῦ ἐπαναλαμβάνω τήν ἐν­το­λή μου: Νά ἔχεις δύναμη καί ἀν­δρεί­α! Μή δειλιάσεις, μήτε νά φοβηθεῖς, διότι ὁ Κύριος ὁ Θεός σου θά εἶναι μαζί σου σέ ὅλα, ὅπου κι ἄν πορευ­θεῖς!».