Ἀναστάσιμη μαρτυρία -ἀγωνιστική διαμαρτυρία

 vellideio 1 cἘντυπωσιακή καί ἐπιτυχημένη ἦταν ἡ σύναξη πού πραγματοποιήθηκε τό ἀπό­γευμα τῆς Κυριακῆς 7 Μαΐου μέ θέμα τό καίριο ἐρώτημα «Ἑλληνορθόδοξη παι­δεία ἤ ἄθεα γράμματα;».
Χιλιάδες ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας γέ­μισαν τό Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο ἀπαντώντας στό κάλεσμα τῶν διοργα­νω­τῶν τῆς ἡμερίδας: τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λε­ως Θεσσαλονίκης, τῶν Ὀρθοδόξων Χρι­στιανικῶν Σωματείων τῆς πόλεως καί τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.
 Μετά τήν προσλαλιά τοῦ Πανα­γιωτά­του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀν­θίμου, μέ τοῦ ὁποίου τήν εὐλογία καί ἀμέριστη συμπαράσταση διοργανώθηκε ἡ ὅλη προσπάθεια, καί τή μελωδική πα­ρέμβαση τῆς χορωδίας τῶν Ἐκπαι­δευ­τη­ρίων «Ἀπόστολος Παῦλος», ἀκού­σθη­καν τρεῖς ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσες εἰ­σ­ηγήσεις:
 Ὁ μάχιμος ἐκπαιδευτικός καί γενικός γραμματέας τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης τό­νισε ὅτι στήν ἑλληνορθόδοξη Παιδεία, τήν ὁποία ἰδιαίτερα σήμερα ὀφείλει νά προσφέρει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἡ σύνδεση τοῦ σχολείου καί τοῦ μαθητῆ μέ τήν ἐκκλησιαστική κοινότητα καί ζωή θεωρεῖται ἀπαραίτητη. Συμβάλλει στήν πνευματική ὑποδομή τῶν μαθητῶν ἀλλά καί στήν ὑπαρξιακή δομή τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀνάγκη νά διατηρηθεῖ ὡς βασικό συστατικό στοιχεῖο τῆς ταυτότητας καί τῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων.
 Ἡ καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχο­λῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Μαρία Μαν­τουβάλου ἐπισήμανε τήν εὐθύνη ὅλων μας «νά διαφυλάξουμε ἀπό τήν καται­γί­δα πού ξέσπασε τούς θησαυρούς μας, τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα». Ἐξέφρασε δέ τήν αἰσιόδοξη πεποίθηση πώς «σήμε­ρα πού “ἔγιναν ξάφνου τά λεμόνια πικρολέμονα’’, ἐδῶ, ἀπό τή Θεσσαλονίκη, δια­- σαλπίζεται τό σωτήριο “ὁ καθείς καί τά ὅπλα του’’ καί ἡ βεβαιότητα πώς “ὅ,τι σώ­σεις μές στήν ἀστραπή καθαρό στόν αἰώνα θά διαρκέσει’’».
 Τέλος, ὁ Μητροπο­λί­της Σισανίου καί Σιατίστης κ. Παῦλος, ἐπιχειρώντας μία θεώρηση τῆς σημερι­νῆς Παιδείας μέσα ἀπό τό χθές, ὑπογράμμισε ὅτι μέ­τρο ἀ­ξι­ολόγησης τῆς Παι­δείας εἶναι ὁ λόγος τοῦ ἁγί­ου Γρηγορίου τοῦ Θεο­λό­γου: «Ποιή­σατε δικαιο­σύ­νης ὅπλον καὶ μὴ θα­νά­του τὴν παίδευσιν» καί τοῦ Πλά­τωνα «Πᾶσά τε ἐπιστή­μη χωριζομένη δικαι­οσύ­νης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς παν­ουρ­γία, οὐ σοφία φαί­νεται». Ἡ πατρίδα μας σήμερα καταστρά­φηκε ἀπό αὐτούς πού ἔχουν τή γνώση, τήν ἐπιστήμη, ἀλλά δέν ἔχουν ἀρετή. Ὁ ἄνθρωπος χωρίς Θεό εἶναι ἕνα σκουπίδι καί σέ σκουπίδι καταλήγει. Ἀλ­­λά μαζί μέ τόν Θεό γί­νεται κατά χάριν θεός.
 Ἡ ἐκδήλωση ὁλοκλη­ρώ­θηκε μέ τήν ἔγκριση Ψη­φίσματος καί τόν Ἐθνι­κό Ὕ­μνο, πού ἔψαλαν οἱ παριστάμενοι.
 Τέτοιες συνάξεις εἶναι ἀναγκαῖες ὄχι μόνο γιατί προσφέρουν ἐνημέρωση σέ θέματα πού σχεδιάζονται καί ἐφαρμόζονται ἐρήμην τοῦ λαοῦ, ἀλλά καί γιατί ἐκπέμπουν τό μήνυ­μα ὅτι εἴμαστε ἀκόμα ζωντανοί καί μποροῦμε νά ἀντιστεκόμαστε.