Θροῦς γογγυσμῶν

agios porfirios c

- Εἶναι πολύ σημαντικό αὐ­τό πού λέω, ἀποδίδω μεγάλη σημασία σ’ αὐτό. Μέ τόν κακό λογισμό κάνεις κα­κό σ’ αὐτόν γιά τόν ὁ­ποῖο σκέφτεσαι τό κα­κό. Τόν ἐπηρεάζεις. Τό ἴδιο καί μέ τό καλό. Εἶναι ἡ ἴδια δύναμις τῆς ψυχῆς πού μπορεῖ νά στραφεῖ καί ἔτσι καί ἔτσι. Καί στήν Ἀμερική νά εἶναι, θά αἰ­σθανθεῖ τήν ἐ­πίδραση τοῦ καλοῦ ἤ τοῦ κα­κοῦ λογισμοῦ πού τοῦ στέλ­νεις καί θά ἐπηρεασθεῖ ἀνάλογα.

Ὅσιος Πορφύριος
(«Ἀπό τό ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ
ἑνός Ὑποτακτικοῦ».
Ἐκδ. Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2016)