Μήν ἀφήνεις τή θλίψη νά σέ καταβάλει

kyrios c Οἱ πειρασμοί παραχωροῦνται γιά νά φανερωθοῦν τά κρυμμένα πάθη, νά καταπολεμηθοῦν κι ἔτσι νά θεραπευθεῖ ἡ ψυ­χή. Εἶναι καί αὐτοί δεῖ­γμα τοῦ θεί­ου ἐλέους. Γι᾽ αὐτό ἄφη­- σε μέ ἐμπιστοσύνη τόν ἑαυτό σου στά χέρια τοῦ Θε­οῦ καί ζή­τησε τή βο­ήθειά του, ὥστε νά σέ δυ­να­μώσει στόν ἀγώνα σου. Ἡ ἐλ­πίδα στόν Θε­ό δέν ὁδηγεῖ ποτέ στήν ἀ­πελ­πι­σία. Οἱ πειρασμοί φέρνουν τα­πει­­νο­φροσύνη. Ὁ Θεός ξέρει τήν ἀντο­χή τοῦ καθενός μας καί παραχωρεῖ τούς πει­ρα­σμούς κατά τό μέτρο τῶν δυ­νάμε­ών μας. Νά φροντίζουμε ὅμως κι ἐμεῖς νά εἴμαστε ἄγρυπνοι καί προσεκτικοί, γιά νά μή βάλουμε μό­νοι μας τόν ἑαυτό μας σέ πειρασμό.
 Ἐμπιστευθεῖτε στόν Θεό τόν Ἀ­γαθό, τόν Ἰσχυρό, τόν Ζῶντα, καί Αὐτός θά σᾶς ὁδηγήσει στήν ἀνά­παυ­ση. Μετά τίς δοκιμασίες ἀκολουθεῖ ἡ πνευματική χα­ρά. Ὁ Κύριος πα­ρακολουθεῖ ὅσους ὑπομένουν τίς δοκιμασίες καί τίς θλίψεις γιά τή δι­κή του ἀγάπη.   Μή λιποψυχεῖτε λοιπόν καί μή δειλιάζετε!
 Δέν θέλω νά θλίβεστε καί νά συγχύζεστε γιά ὅσα συμβαίνουν ἀντίθετα στή θέλησή σας, ὅσο δίκαιη κι ἄν εἶ­ναι αὐτή. Μία τέτοια θλίψη μαρτυρεῖ τήν ὕπαρξη ἐγωισμοῦ. Προσέχετε τόν ἐγωισμό, πού κρύβεται κάτω ἀπό τή μορφή τοῦ δικαιώματος. Προ­σέχετε καί τήν ἄ­καιρη λύπη, δη­μιουργεῖται ὕστερ᾽ ἀπό ἕναν δίκαιο ἔλεγχο. Ἡ ὑπερβολική θλί­ψη γιά ὅλα αὐτά εἶναι τοῦ πειρασμοῦ. Μία εἶναι ἡ ἀληθινή θλίψη, αὐτή πού δη­μιουργεῖται, ὅταν γνωρίσουμε κα­λά τήν ἄθλια κατάστα­ση τῆς ψυχῆς μας. Ὅλες οἱ ἄλλες θλίψεις δέν ἔ­χουν καμιά σχέση μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.
 Φροντίζετε νά περιφρουρεῖτε στήν καρδιά σας τή χαρά τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος καί νά μήν ἐπιτρέπετε στόν πο­νηρό νά χύνει τό φαρμάκι του. Προσέχετε! Προσέχετε μήπως ὁ παράδεισος, πού ὑπάρχει μέσα σας, μετατραπεῖ σέ κόλαση.

(Ἀπό τίς διδαχές τοῦ ἁγ. Νεκταρίου)