Ἀνάσταση, ὁ ἥλιος τῶν ἀστέρων

 anastasi11 cΣτή μελέτη «Εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυ­­ρίου» ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁ­γι­ο­ρεί­της διδάσκει ὅτι ὁ πιστός ὀφείλει νά με­τάσχει στή χαρά τῆς ἀναστάσεως μέ τρεῖς τρό­πους: Νά χαρεῖ μέ τόν Κύ­ριο, τόν ἀναστάντα Χριστό, νά χαρεῖ μέ τή μητέρα Του καί νά χαρεῖ μέ τό σῶμα του.
 Ὁ πρῶτος λόγος τοῦ Κυρίου μετά τήν ἀνάστασή του ἦταν τό «χαίρετε», διότι τό πέλαγος τῆς χαρᾶς κα­τέκλυσε τόν πρό ὀ­λίγου καταφρο­νεμένο Ἰησοῦ. Καθώς ἡ ἀν­­θρώπινη φύση τοῦ Λόγου τοῦ Θε­οῦ ὑ­πῆρξε τό «μεθόριο» ἀνάμεσα στόν Κτί­στη καί στά κτίσματα, μέ τήν ἀνάστασή του καθιστᾶ τόν ἑαυτό του ἀ­γωγό διά τοῦ ὁποίου διοχετεύει τή δόξα καί τή μα­κα­ρι­ότητα τῆς θεότητας στούς «μα­κα­ρί­ους ἀγγέλους καί στούς ἀν­θρώ­πους». Ὁ Κύ­ριος ἀγάπησε τόν ἄνθρω­πο καί τό ἀ­πέ­δει­ξε μέ τό Πάθος Του. Φυ­σι­κό ἰδί­ωμα τῆς ἀγάπης εἶναι «νά κοινοποιεῖ τά τῶν φίλων». Ἔτσι, καί ἡ χαρά πού κατέκλυσε τήν ἀν­θρώπινη φύση τοῦ Ἰησοῦ κατακλύ­ζει καί ὅσους Τόν ἀγαποῦν. Ἄλλωστε, εἶναι δίκαιο νά μετάσχει κανείς στή χαρά τῆς ἀναστά­σε­ως, ἐφόσον συμμετεῖχε στό Πά­θος, τονίζει ὁ ἅγιος Νικό­δημος.
 Ἡ Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως, «ὁ ἥ­λιος τῶν ἀστέρων», ἡ «βασιλὶς τῶν ἡμε­ρῶν», ἀποτελεῖ πηγή χα­ρᾶς γι᾽ αὐ­τόν πού ἀγα­πᾶ τόν Κύ­ριο. Καί μάλιστα, ὅ­ποιος δέν συγχαίρει μέ τόν Ἰησοῦ τήν ἡ­μέρα αὐτή εἶναι «ξένος» καί «ἀλ­λό­τρι­ος» τοῦ Χρι­στοῦ. Ἡ χαρά τῆς Ἀνά­στασης ἀ­ποδεικνύει τήν πίστη.
 Ὁ πιστός ὀφείλει νά συγχαί­ρει τήν ἡ­μέρα τῆς Ἀνάστασης καί μέ τή μητέρα τοῦ Κυρίου. Ἡ χαρά τῆς Θε­ο­τό­κου εἶναι τόσο με­γάλη ὅσο με­γάλη ὑπῆρξε ἡ θλίψη της στά Πάθη τοῦ Υἱοῦ της. Ὁ μεγά­λος πό­νος της πηγάζει ἀπό τή με­γάλη ἀγάπη γιά τόν μο­νογενῆ της Υἱό, καί ἡ με­γά­λη ἀγάπη γεννᾶ τήν ἄμε­τρη χαρά τήν ἡμέρα τῆς Ἀ­ναστάσεως. Συγχαίρου, λοι­­­πόν, προτρέπει ὁ ἅγιος Νι­κό­δημος τόν πιστό, μέ τή Δέ­σ­ποι­- να τοῦ οὐρα­νοῦ καί τῆς γῆς, πού εἶναι τό δο­χεῖο τῆς χαρᾶς, διό­τι σέ αὐτήν δόθηκε ἡ χαρά πρίν ἀκόμη ἀ­πό τήν Ἀνάσταση, τήν ἡμέρα τοῦ Εὐ­αγγε­λισμοῦ της.
 Ὀφείλει ὅμως νά χαίρει ἐπίσης ὁ πι­­στός τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, δι­ότι μέ τήν ἀνά­σταση τοῦ Κυρίου, τό σῶ­μα του, πού εἶναι «γῆ καὶ σποδός», συνδο­ξά­ζε­ται μέ τό σῶ­μα τοῦ ἀναστάντος Κυρίου. Τό γεγο­νός αὐτό ἀφήνει ἄφωνη κά­θε γλῶσσα καί ἐκ­πλήττει κάθε νοῦ. Ἀκόμη καί ὅταν θλί­βε­σαι νά χαί­ρεσαι, προ­τρέ­πει ὁ ἅγιος πατέ­­ρας, νά πλουτίζεις μέ τή φτώ­χια σου, νά εὐ­φραί- νεσαι μέ τίς ὅ­ποιες δυ­στυχίες σου. Διότι ὅσο μεγα­λύτερες θλί­ψεις γευθεῖς, τό­σο ἐνδο­ξό­τερη ἀνάσταση θά λά­βεις. Πό­σα ἐφηῦρε ἡ ἀγάπη τοῦ γλυκυτάτου Ἰησοῦ προκει­μένου νά εὐεργετήσει τό πλάσμα Του!

Ἀπόδοση Δ. Καλογεράκη

Ἀπολύτρωσις 71 (2016) 134