Ἐπιλέγουμε τρισδιάστατα παιχνίδια

Παιχνίδια κατάλληλα γιά τό παιδί
lego kid c Οἱ σημερινοί γονεῖς βρίσκονται ἀντιμέ­τωποι μέ μία πληθώρα ἐπιλογῶν κάθε φο­ρά πού ἀποφασίζουν νά ἀγοράσουν ἕνα παιχνίδι γιά τά παιδιά τους.  Ἔχουν νά ἐπιλέ­ξουν μεταξύ τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑψηλότερης τεχνολογίας καί τῶν παραδοσι­ακῶν παιχνιδιῶν πού θυμοῦν­ται ὅτι ἔπαιζαν οἱ ἴδιοι ὡς παιδιά. Πρέπει νά ἔ­χουν ὑπ᾽ ὄψιν τους μερικές βασικές ἀρ­χές, ὅταν δι­ερω­τῶνται ποιό παιχνίδι εἶναι καταλληλότερο νά βο­ηθήσει στήν ἀνάπτυ­ξη τοῦ παι­διοῦ τους .

Ἡ ἀλληλεπίδραση εἶναι τό κλειδί
 Δέν ἔχει σημασία μέ τί παιχνίδι παίζει τό παιδί• ὁ καλύτερος τρόπος γιά τήν προώθηση τῆς ἀνάπτυξής του εἶναι νά συμμετέχει ἐνεργά. Τό παιχνίδι δέν πρέπει νά θεωρεῖ­ται σάν ἕνα ἐργαλεῖο μέ τό ὁποῖο ἀσχολεῖται τό παιδί, ὅταν ἔχει μείνει μόνο του. Προσπαθοῦμε νά δώσουμε στά παιδιά παιχνίδια πού ἐν­θαρρύνουν τήν ἀλ­ληλεπίδραση μέ ἄλλα παιδιά ἤ μέ τούς παπ­ποῦδες τους ἀλλά καί γενικότερα μέ τούς ἐνήλικες πού τά φροντίζουν.

Παιχνίδια πού δέν εἶναι πιά στή μόδα εἶναι συχνά καλύτερα
 Τά σύγχρονα παιχνίδια εἶναι συνήθως ἠλεκτρονικά, μέ πολλούς ἤχους καί «καμπανάκια». Ἀφήνουν ἐλάχιστα περιθώρια στή φαντασία τοῦ παιδιοῦ γιά νά δράσει καί μπορεῖ νά τοῦ δημιουργήσουν ὑπερδιέγερση. Ἀντιθέτως, τά παραδοσιακά παιχνίδια (διάφορα τουβλάκια, κοῦκλες, βιβλία κ.ἄ.) ὠθοῦν τό παιδί νά εἶναι πιό δημι­ουρ­γι­κό. Ἐξάλλου, τά ἁπλούστερα αὐτά παιχνίδια δίνουν στά παιδιά τή δυνατότητα νά παίζουν μαζί μέ ἄλλους, ἐνῶ τά ἠλεκτρονικά παιχνίδια συνήθως παίζονται ἀπό ἕνα ἄτομο. Ὑπάρχει ἕνας καλός κανόνας πού δέν πρέπει νά παραθεωρεῖται: τό παιδί θά πρέπει νά συνεισφέρει στό παιχνίδι περισσότερο ἀπό ὅ,τι τό ἴδιο τό παιχνίδι.

Τό παιδί δέν μπορεῖ νά μάθει ἀπό τά «ἐκπαιδευτικά» παιχνίδια
 Οἱ γονεῖς θά πρέπει νά εἶναι δύσπιστοι ὅσον ἀφορᾶ στά παιχνίδια πού πωλοῦν­ται ὡς «ἐκπαιδευτικά». Τό 2007, ἔρευνα τοῦ δρ. Δημήτρη Χριστάκη, καθηγητῆ Παιδιατρικῆς στό Πανεπιστήμιο Οὐάσινγκτον, ἔ­δε­ιξε ὅτι τά παιδιά πού παρακολουθοῦ­σαν παιδικά ἐκ­παιδευτικά προγράμματα γιά τήν ἐκμάθηση τῆς γλώσσας μάθαιναν λιγότερες νέες λέξεις -ἕξι γιά κάθε ὥρα πα­ρα­κολούθησης- σέ σύγκριση μέ τά παιδιά πού δέν τά παρακολούθησαν. Ἡ ἔ­ρευνα ἀκόμη μελέτησε τά παιχνίδια πού ἔχουν ἀποδειχθεῖ ὅτι ὠφελοῦν στήν ἀνάπτυξη ἑνός παιδιοῦ, ὅπως εἶναι τά τουβλάκια.
Ἡ καθηγήτρια τῆς Ψυχολογίας τοῦ Παν­επιστημίου Temple Dr. Kathy Hirsh-Pasek σημειώνει: «Ντεμοντέ, ρετρό παιχνίδια, ὅ­πως κόκκινες μπάλες ἀπό καου­­τσούκ, πη­λός, πλαστελίνη καί μπογιές, πού δέν κο­στίζουν τόσο πολύ καί εἶναι κρυμμένα στά πίσω ράφια, εἶναι πιό κατάλληλα γιά τά παιδιά ἀπ᾽ ὅ,τι τά ἐκπαιδευτικά ἠλεκτρονικά παιχνίδια».
Ἡ Roberta Golimkoff Ph.D, καθηγήτρια τῆς Σχολῆς  Ἐπιστημῶν Ἀγωγῆς στό Πανεπιστήμιο τοῦ Delaware τῶν Η.Π.Α., παρατηρεῖ ὅτι εἶναι εὐρέως διαδεδομένο πώς «τά ἠλεκτρονικά ἐκπαιδευτικά παιχνίδια συντελοῦν στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου. Ἀλλά οἱ ἀναπτυξιακοί ψυχολόγοι γνωρίζουν ὅτι στήν πραγματικότητα δέν λει­τουργοῦν μέ αὐτόν τόν τρόπο. Οἱ κατα­σκευ­αστές τῶν παιχνιδιῶν παίζουν μέ τούς φόβους τῶν γονιῶν ὅτι θά μείνουν τά παιδιά τους πί­σω στήν παγκοσμιοποιημένη ἀγορά». Καί προσ­θέτει: «Τά παιδιά δέν εἶναι ἄδεια δοχεῖα πού πρέπει νά γεμίσουν.  Ἐάν παίζουν μέ παιχνίδια πού τά ἐ­πιτρέπουν νά ἐ­ξε­ρευνοῦν, εἶναι πολύ πιθανόν νά δι­δα­χθοῦν σπουδαῖα μαθήματα γιά τό πῶς νά κυριαρχήσουν στόν κόσμο τους».
 Οἱ διαδραστικές ἐφαρμογές καί τά ψηφιακά παιχνίδια εἶναι προτιμότερα ἀπό τήν τηλεόραση, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς τό πλέ­ον παθητικό παιχνίδι. Ἡ Ἀμερικανική Παιδι­ατρική Ἀκαδημία συνιστᾶ στούς γονεῖς νά ἀποτρέπουν τά παιδιά τους, ἡλικίας κάτω τῶν δύο ἐτῶν, νά παρακολουθοῦν τηλεό­ρα­ση. Ἀλλά καί ἡ Γαλλική Ραδιοτηλεοπτική Ἀρχή ἀπό τό 2008 ἀπαγόρευσε στά γαλλικά κανάλια νά προβάλλουν παιδικές τηλεοπτικές ἐκπομπές πού νά ἀπευθύνονται σέ παιδιά ἡλικίας κάτω τῶν τριῶν ἐτῶν. Γιατί; Διότι «ἡ παρακολούθηση τῆς τηλεόρασης λειτουργεῖ ἐπιζήμια στήν ἀνάπτυξη τῆς παιδικῆς ἡλικίας κάτω τῶν τριῶν ἐτῶν, ἐνῶ παράλληλα ἐγκυμονεῖ μία σει­ρά κινδύνων, καθώς ἐνθαρρύνει τό πνεῦ­μα ἀ­δράνειας, συντελεῖ στήν ἀργή ἐκμάθηση τῆς γλώσσας, στήν ὑπερδιέγερση, στήν ἐμφάνιση διαταραχῶν στόν ὕπνο καί στή συγκέντρω­ση, καθώς καί στήν ἐξάρτηση ἀπό τίς ὀθόνες» (Ἀνώτατο Ὀπτικο­α­κουστι­κό Συμβού­λιο).
 Εἶναι πολύ σημαντικό τά μικρά παιδιά νά ἔχουν ἄφθονα τρισδιάστατα παιχνίδια. Τά τουβλάκια, οἱ μπάλες καί τά κύπελλα διαφόρων μεγεθῶν καί σχημάτων πού μποροῦν νά τοποθετηθοῦν τό ἕνα πάνω στό ἄλλο σχηματίζοντας πυραμίδες καί πύργους, οἱ κρίκοι καί ἄλλα ἀντικείμενα, συντελοῦν στήν κατάκτηση καί ἀνάπτυξη τῶν κινητικῶν δεξιοτήτων τοῦ παιδιοῦ, στή γνωστική του ἀνάπτυξη καί στήν ψυχική του ὑ­γεία. Πιλοτική ἔρευνα πού δημοσιεύτηκε τό 2007 στό περιοδικό τῆς Ἀμερικανικῆς Ἰα­τρικῆς Ἕνωσης διαπίστωσε ὅτι, ὅταν τά παιδιά παίζουν μέ τουβλάκια, τό παιχνίδι μπο­ρεῖ νά ὁδηγήσει σέ βελτίωση τῆς γλωσσικῆς ἀνάπτυξής τους καθώς καί τῆς προσοχῆς τους.

Ἀποφεύγουμε βίαια παιχνίδια
 Ἐνῶ τά βίαια παιχνίδια φαίνεται νά εἶναι πολύ δημοφιλῆ μεταξύ τῶν παιδιῶν, πολλές μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι αὐ­τά μπο­ροῦν νά ἐπηρεάσουν ἀρνητικά τήν ψυ­­χολογική τους ἀνάπτυξη. Οἱ γονεῖς θά πρέπει νά εἶ­ναι ἐπίσης ἰδιαίτερα ἐπιφυλακτικοί σέ παιχνίδια σκοποβολῆς• κανένα ἀπό τά παιχνίδια αὐτῆς τῆς κατη­γορίας δέν ἀξιολογήθηκε ὡς κατάλληλο.
 Τά σημερινά παιδιά «ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων» ἐκτίθενται περισσότερο ἀπό ποτέ σέ ψηφιακά μέσα στήν καθημερινή τους ζωή. Ἡ Ἀμερικανική Παιδιατρική Ἀκαδημία συν­ιστᾶ στούς γονεῖς νά περιορίσουν τόν χρό­νο πού τά παιδιά τους στήνονται μπροστά στήν ὀθόνη. Ἀλλά καί ἡ ἔρευνα τοῦ καθηγητῆ τῆς Παιδιατρικῆς δρ. Δημήτρη Χριστά­κη ἔχει δείξει ὅτι ὅταν τά παιδιά παρα­κολουθοῦν ἕνα DVD, εἶναι λιγότερο ἀφοσιωμένα ἀπό ὅ,τι ὅταν παίζουν μέ τουβλάκια. Καί συστήνει: «Ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἡλικία τῶν παιδιῶν μας, λιγότερα ἠλεκτρονικά παιχνίδια ὄχι μόνο στίς διακοπές ἀλλά καί στή διάρκεια τοῦ ἔτους.».
 «Τό παιδί», θά τονίσει ἡ Kathy Hirsh- Pa­sek, «ἀρχίζει νά χτίζει τή φαντασία του γύ­ρω ἀπό τά ἁπλούστερα παιχνίδια. Τά παιχνίδια δέν ἐπιβάλλουν τί νά κάνει τό παιδί σας ἀλλά τό παιδί σας προστάζει τά παιχνίδια τί πρέπει νά κάνουν». Εἶναι στό χέρι μας νά συντελέσουμε στό χτίσιμο τῆς φαντασίας τοῦ παιδιοῦ, διότι «ἡ φαντασία εἶναι πιό σημαντική ἀπό τή γνώση. Ἡ γνώ­ση περιορίζεται σέ ὅ,τι τώρα γνωρίζουμε καί κατανοοῦμε, ἐνῶ ἡ φαντασία ἀγκαλιάζει τόν κόσμο ὅλο καί πάντα θά ὑπάρχουν ἄλλα γιά νά γνωρίσουμε καί νά κατανο­ή­σου­με» (Albert Einstein).

Ἀθαν. Ἀστ. Γκάτζιος

Ἀπολύτρωσις 71 (2016) 82-83