Μεταναστευτικό τσουνάμι

refugees c Τόν τελευταῖο καιρό πυκνώνουν οἱ εἰδήσεις πού ἀναφέρονται στήν ἀσύμμετρη ἀπειλή τῆς μαζικῆς μετανάστευσης, δημιουργώντας μεγάλη ἀνησυχία καί ἀγωνία. Ἀναντίρρητα, βρισκόμαστε μπροστά σέ μία φοβερή κρίση ἀνθρωπιστική καί ταυτόχρονα πολιτική.

 Δέν εἶναι ὅμως apriori ὅλοι οἱ μετα­νά­στες «ἀθῶα θύματα», «ταλαίπωροι», «φτωχοί» καί κατατρεγμένοι Σύριοι. Με­τα­ξύ τους δυστυχῶς ὑπάρχουν ἐγκληματίες, πιστοί στρατιῶτες τοῦ «προφήτη» μέ «ἀποστολή» καί ἀφιονισμένοι σφαγεῖς τῶν «ἀ­- πίστων», νεαροί, ὑγιεῖς ἄνδρες οἱ ὁποῖοι, ἀντί νά μείνουν νά πολεμήσουν γιά τήν πατρίδα τους, τήν ἐγκαταλείπουν στό «ἔ­λεος» τῶν δημίων. Ὑπάρχουν καί κάποιοι πού σκορποῦν χιλιάδες εὐρώ -τό θα­λάσσιο ταξίδι στοιχίζει ἀπό 3.000 μέχρι 11.000 εὐ­ρώ-, γιά νά φθάσουν στήν Εὐ­ρώπη. Ἐκ­με­ταλλευόμενοι τόν «ἀνθρωπισμό» τῆς Δύ­σης, ἀποδομοῦν κοινωνίες καί παραδόσεις μέ συμπαρομαρτοῦντα τήν αὔ­ξηση τῆς ἐγκληματικότητας, τῆς πορνείας, τῶν βια­σμῶν κτλ.

 Ἀπό αὐτούς 90% εἶναι μουσουλμάνοι καί μοιραῖα ἡ διάδοση τοῦ ἰσλαμισμοῦ καί ὁ ἐξισλαμισμός ὅσο τό δυνατόν περισσότερων εὐρωπαίων πολιτῶν εἶναι στίς προτε­ραιότητές τους. Εὔστοχα ὁ οὖγγρος πρωθυ­πουρ­γός Βίκτορ Ὀρμπάν δήλωσε: «Τό μεταναστευτικό θά ὑπονομεύσει τίς χριστιανικές ρίζες τῆς γηραιᾶς ἠπείρου». Ἄν σκεφθοῦμε, μάλιστα, ὅτι ἀνάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται καί πολλοί τζιχαντιστές, τό μεταναστευτικό ἐξελίσσεται σέ βραδυφλεγῆ βόμβα γιά τή χριστιανική Δύση.

 Βεβαίως εἶναι γνωστό ὅτι ἡ Τουρκία εἶναι ἡ χώρα διακίνησης τῶν λαθρομεταναστῶν. Πρίν ἀπό 20 χρόνια ὁ τότε πρωθυπουργός της Τουρκούτ Ὀζάλ εἶχε πεῖ: «Δέν χρειάζεται νά κάνουμε πόλεμο μέ τήν Ἑλλάδα· ἀρκεῖ νά τούς στείλουμε κάμπο­σα ἑκατομμύρια μετανάστες. Μετά, κάποια μέρα, θά φορέσουμε τά μαγιό μας καί θά πᾶμε νά τούς καταλάβουμε». Κι ἐπειδή ἡ πολιτική τῆς Τουρκίας εἶναι πάγια, ἡ δήλωση τοῦ Ὀζάλ προδίδει τίς προθέσεις τῆς Ἄγκυρας.

 Ὅσον ἀφορᾶ στήν πατρίδα μας, χρόνια τώρα οἱ ἐγχώριοι φωταδιστές ἀσχολοῦνται μέ τό φλέγον αὐτό θέμα καί τό μόνο πού κατόρθωσαν εἶναι νά τό καταστήσουν φλεγμαίνουσα καί πυορροοῦσα πληγή, καθώς ἡ χώρα μας ἀποτελεῖ βασική πύλη εἰσόδου τῶν μεταναστῶν. Τεράστιες οἱ εὐθύνες τῆς πολιτείας καί πρό­χειρη ἡ ἀντιμετώπιση, μέ ἀνυπολόγιστες συνέπειες στόν καθ’ ἡμᾶς ἐν γένει βίο! Μέ τίς συγκρουσιακές διαφωνίες, μάλιστα, οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζουν τόν πολιτικό χῶ­ρο, καί τήν ἀκυβερνησία, πού ταλανίζει τόν τόπο μας, πῶς νά ὁμονοήσουν οἱ ταγοί μας καί νά ἀποφασίσουν σωφρόνως καί ἐθνωφελῶς!

 Ἀναμφισβήτητα ὁ λαός μας, φιλόξενος ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων καί ἔχοντας στραγγίσει τό ποτήρι τῆς ξενιτιᾶς καί τῆς φτώχειας, συμπαραστέκεται συγκινητικά στούς «ξένους» παρά τά προσωπικά του ἀδιέξοδα. Σέ πολλές ὅμως πόλεις ὁ φρενήρης ρυθμός εἰσόδου λαθρομετανα­στῶν ἔχει δημιουργήσει ἀσύλληπτο πρό­βλημα. Σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, τά τελευταῖα ἐννέα χρόνια ἔ­χουν συλληφθεῖ στή χώρα μας 1.065.746 μετανάστες -συγκεκριμένα 156.726 τό πρῶ­το ἑπτάμηνο τοῦ 2015- δίχως νόμιμα ἔγγραφα.

 Ἰδιαίτερα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου βιώνουν μία ἀνείπωτη τραγωδία, καθώς ἡ «ἀ­θρόα μετακίνηση» λαμβάνει ἐκρηκτικές δι­αστάσεις πλέον κι ἔχει προκαλέσει σέ αὐ­τά ἀνήκεστη βλάβη. Ἐπιστολή τοῦ Προ­έ­δρου τοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου ἀποκαλύπτει: «Ὁλοκληρώθηκε σήμερα ἡ ὁ­ριστική κα­τάληψη τοῦ Ἐπιβατικοῦ Λιμα­νιοῦ τῆς Μυ­τιλήνης ἀπό παράνομους πρόσφυγες. Ὁ­λοκληρώθηκε ἡ πλήρης καταστροφή ὅ­λων τῶν λιμενικῶν ἐγκαταστάσεων... Ὅλη ἡ ἔκταση τοῦ λιμανιοῦ ἔχει μετατραπεῖ σέ μία ἀπέραντη χωματερή καί χῶρο ὑπαίθριων ἀφοδευτηρίων. Ὁ κίνδυνος μολύνσεων μετά τή μόνιμη ρύπανση εἶναι ὁ­ρατός» (βλ. lesvosreport.gr).

 Κι ἐπειδή τό μεταναστευτικό ἔχει πολλές παραμέτρους, ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά θίξω κάποιες ἀπό αὐτές:

 Ποιός δέν αἰσθάνεται ντροπή, ἀντικρίζοντας στόν 21ο αἰώνα ἀνθρώπους σέ αὐ­τή τήν κατάντια; Ἡ ἀπόλυτη ἐξαθλίωση καί ὁ εὐτελισμός τοῦ ἀνθρώπινου προσ­ώπου σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο! Πότε ἐπιτέ­λους θά σταματήσουν αὐτά τά σκλαβο­πάζαρα; Πότε οἱ δουλέμποροι τῶν ψυ­χῶν καί τῶν ἐθνῶν θά ἀποδώσουν τήν ὀφειλόμενη ἀξία στήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ; Ποιά κυκλώματα δροῦν ἀνεξέλεγκτα, με­­ταφέ­ροντας τσουβαλιασμένο ἀνθρώπινο φορτίο πού συχνά τό πετοῦν στή θάλασσα ἤ στή στεριά χωρίς καμιά προο­πτι­κή; Ποιά συμφέροντα παίζονται στίς πλάτες αὐτῶν τῶν δυστυχισμένων ὑπάρξεων;

 Ἀλλά καί πόσους μετανάστες μπορεῖ νά ἀντέξει ἡ πολύπαθη πατρίδα μας; Τί θά ἀπογίνουμε, ὅταν ἡ Εὐρώπη κλείσει τήν «καρδιά της» καί τά σύνορά της στούς παράτυπους μετανάστες; Ἐπιπλέον, μελέτες ἐπισημαίνουν ὅτι μετά ἀπό δύο δεκαετίες θά ἀλλάξει ἀπειλητικά ἡ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ μας καί ἡ Ἑλλάδα κινδυνεύει νά ὁδηγηθεῖ μέ μαθηματική ἀκρίβεια στόν μουσουλμανικό κόσμο λόγῳ τῆς αὔ­ξησης τῶν «μεταναστῶν», τῆς συνεχοῦς εἰσόδου τους ἀλλά καί τῶν αὐξημένων γεννήσεων.

 Ἄς μή μᾶς διαφεύγει, ἐπίσης, ὅτι τακτική τοῦ Ἰσλάμ εἶναι νά διεκδικεῖ διά τῆς βίας τόν χῶρο ὑποδοχῆς καί ἀνοχῆς του, ὅταν δημιουργήσει ἐκεῖ μία εὐά­ριθ­μη μά­ζα. Ἔτσι ἡ Ἑλλάδα ἴσως βρίσκεται πολύ κοντά στό φαινόμενο τῆς «ἰσλαμι­κῆς ἔκρηξης» ἤ τῆς «ἰσλαμικῆς ἄνοιξης». Συνεπῶς αὐτοί οἱ «δυστυχισμένοι» λαθρομετανάστες μέ τίς γεμάτες πολλές φορές τσέπες καί τούς φορητούς ὑπολογιστές, τό ἀμέτρητο κομβόι τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ἐξελίσσεται προφανῶς σέ πυριτιδαποθήκη στά θεμέλια τῆς χώρας μας.

 Κι ἐμεῖς τί κάνουμε;

 Παρά τίς δυσοίωνες προβλέψεις, ἄς μή χάσουμε τό θάρρος μας. Χρέος μας νά προσευχόμαστε γιά τήν πατρίδα μας· νά φωτίσει ὁ Κύριος τούς ἄρχοντες νά ἐργασθοῦν ἀνυστερόβουλα γι’ αὐτήν. Ἄς μήν ἐγκαταλείψουμε τό ὅραμά μας καί τίς παραδόσεις μας. Νά ξαναγίνει ἡ πατρίδα μας «τό φῶς τοῦ κόσμου». Ἑνωμένοι, μέ πίστη στόν Χριστό καί στά ἰδανικά μας, θά ὑπερβοῦμε τίς δυσκολίες καί «ὁ Θεός σώ­ζοι (=ἄς σώσει) τήν Ἑλ­λάδα»!

Εὐδοξία Αὐγουστίνου

Φιλόλογος - Θεολόγος

Ἀπολύτρωσις, Ὀκτώβριος 2015