«Οὐκ ἔξεστί σοι...»


Συζητήσεις, διαβουλεύσεις, νομοσχέ­δια, νόμοι, ἀποφάσεις καί πλῆθος προ­παγανδιστικά μέσα, ὅλα στήν ὑπη­ρεσία τοῦ λόμπι τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Ὅλα καί ὅλοι! Ἀνάγκη νά ἀκουστεῖ φωνή δια­μαρ­τυ­ρί­ας! Κάποιος νά φωνάξει «οὐκ ἔξεστί σοι!» σέ δεξιούς καί ἀριστερούς, σέ μπλέ καί πρά­σινους καί κόκκινους, πού ὡστό­σο βα­πτίστηκαν σέ μία ὀρ­θό­δοξη κολυμ­βήθρα, πού φωτογραφίζονται πλάι σέ ἐπισκόπους καί μη­τροπο­λίτες στίς πανηγυρικές δοξολογίες καί στούς ἐπίσημους ἑορ­τα­σμούς. Ἰδι­αί­τε­ρα σέ ὅσους ἅπλω­σαν τήν παλάμη τους πάνω στό Εὐαγγέ­λιο τοῦ Χριστοῦ πρίν ἀναλάβουν τά ἱερά τους καθήκοντα. Κα­θή­κοντα μέσα στά ὁποῖα σί­γου­ρα δέν πε­ριλαμ­βά­νεται ἡ «θωπεία» τῆς ἀ­νω­μα­λίας, ἡ καθιέρωση τοῦ σοδο­μιτι­σμοῦ καί ἡ κατά­φωρη περι­φρό­νηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ.

Ὁμολογία ἀποτυχίας


«Δέν καταφέραμε νά ἐντάξουμε τούς μετανάστες», παραδέχτηκε ἡ σου­ηδή πρωθυπουργός μετά τό κύμα βίας μέ πυρπολήσεις αὐτοκινήτων, βόμβες καί συγκρούσεις μέ τήν ἀστυνομία, πού κατέκλυσε πρόσφατα τή χώ­ρα. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ Σουηδία μέ τή χαλαρή μεταναστευτική της πολιτική ἀπέ­ναντι στούς -κατά κύριο λόγο μουσουλμάνους- Ἀσιάτες καί Ἀφρικανούς ἔχει γίνει πρωταθλήτρια τῶν βια­σμῶν στήν Εὐρώπη, ἐνῶ ἡ ἐγκλη­ματι­κότητα ἔχει χτυπήσει κόκκινο.
Ἄς ἐλπίσουμε τά παθήματα τῆς Εὐ­ρώπης νά τά βλέπουν οἱ κυβερνῶ­ντες μας, πού ἐπί σειρά ἐτῶν ἀνέχθηκαν τήν παράνομη μετανάστευση ἰ­σλαμι­στῶν, ὁ αὐξανόμενος ἀριθμός τῶν ὁποίων ἐλ­λο­χεύει τεράστιους κινδύνους τόσο γιά τήν ἐθνική ἀσφάλεια, ὅσο καί γιά τή φυσιογνωμία τῆς πατρίδας μας.

Γονεῖς, προσοχή!


Μεγάλη ἐπικινδυνότητα γιά τήν ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν κρύβουν οἱ «ἀ­θῶες» ἱστορίες τῆς γνωστῆς σέ ὅλους ἑταιρεί­ας Disney! Καί αὐτό δέν τό λέ­με τυχαῖα. Ἡ ἴδια ἡ Πρόεδρος τῆς Disney Κάρεϊ Μπέργκ ὑποστηρίζει ὅτι πρέπει νά ὑπάρχουν «LGB­TQIA χαρακτῆρες στίς ἱστορίες» τους καί μάλιστα τό 50% τῶν χα­ρακτήρων τῆς Disney νά εἶναι τέτοιοι.
Ἀγαπητοί γονεῖς, χρόνια ἀπό τό περιοδικό αὐτό σᾶς συνιστοῦμε νά προσέχετε τί βλέπουν τά παιδιά σας στίς ὀθόνες. Σήμερα ἕνας λόγος παραπά­νω, διότι «αἱ ἡ­μέραι πονηραί εἰσι».

Ἦταν ἀναμενόμενο


1. Συνέβη τήν Παρασκευή πρίν ἀπό τή Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἀλλοδαπός εἰ­σέβαλε στόν Ἅγιο Παντε­λε­ήμονα Ἀχαρ­νῶν κατά τή διάρκεια ἐκδήλωσης. Μέ θρασύτητα ἅρπαξε τό μι­κρό­φωνο καί οὔρλιαζε ἀκαταλαβήστικα πιθανῶς ἀ­ραβικά. Φυσικά τόν ἅρπαξαν καί τόν ἔ­βγαλαν ἔξω ἀπό τόν ναό. Ἴσως φαίνεται ἀσήμαντο τό γεγονός, ἀλλά ὅ­πως γράφτηκε στά Μ.Μ.Ε. «μέ τόσους ἀλλοδαπούς πού ἔχουν ἐ­γκαταστήσει στήν Ἀθή­να, δέν θά ἀρ­γοῦ­σε νά ἔλθει καί ἡ στιγμή πού κάποιος θά βεβήλωνε θρησκευτική ἐκδήλωση».
2. Συνέβη τή Μεγάλη Παρασκευή. Σέ μέσο κοινωνικῆς δικτύωσης δημοσιεύτηκε πρόσκληση. Πακιστανικό Ἰσλαμικό Κίνη­μα καλοῦσε τούς ὁ­μο­θρή­σκους τους νά «κάνουν ἀποχή ἀ­πό τή γιορτή τῶν ἀπίστων (σ.σ. τό Πάσχα τῶν Χριστιανῶν)» καί νά πραγματοποιήσουν συνά­ντηση «διαμαρτυρίας κατά τῆς βλασφημίας στό Σύνταγμα ὥρα 0:30´ (σ.σ. μεσά­νυχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου), ὥστε νά δείξουμε στούς χριστιανοφασίστες ὅτι δέν εἶναι μόνοι σ᾽ αὐτή τή χώρα...».
Κάποιος θά πρέπει νά τούς συμμαζέψει, γιά νά μή συμβοῦν χειρότερα. Ἡ πατρίδα μας, χριστιανική χώρα, τούς δέχεται ὅλους, ἀλλά, ὅπως φαίνεται, δέν ἐκτιμοῦν τή φιλοξενία.