Ἱκεσία στόν Κύριο

livanotoΚύριε τῶν δυνάμεων, μεθ’ ἡμῶν γενοῦ. Ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν,
 Κύριε τῶν δυνάμεων, ἐλέησον ἡμᾶς!

 Πανάγαθε Θεέ καί Πατέρα μας, σέ δοξάζουμε καί σέ ὑμνοῦμε, σέ εὐλογοῦμε καί σέ εὐχαριστοῦμε γιά τήν πολλή φιλανθρωπία καί τό ἄπειρο ἔλεός σου, χάρις στό ὁποῖο ἀπολαμβάνουμε τό πλῆθος τῶν εὐλογιῶν σου στήν ζωή μας, παρά τήν τόση ἀναξιότητα καί ἁμαρτωλότητά μας.
  Ἰδιαίτερα σέ εὐχαριστοῦμε, διότι σέ μᾶς χάρισες μία πατρίδα τόσο γενναιόδωρα εὐλογημένη ἀπό τό ἅγιο χέρι σου. Σύ, Κύριε, εὐεργέτησες τήν Ἑλλάδα μας μέ πολλά ἀγαθά, πνευματικά καί ὑλικά. Τήν πλούτισες μέ τόσους ἁγίους, πατέρες, μάρτυρες καί νεομάρτυρες. Ἐκτός ἀπό τήν φυσική ὀμορφιά πού ἔδωσες στούς τόπους της, προίκισες τήν γῆ καί τό ὑπέδαφος καί τίς θάλασσές της μέ πλουτοπαραγωγικές πηγές, ὥστε νά εἶναι μία πλούσια χώρα. Σύ τήν κατέστησες φάρο ὁδηγητικό καί φωτισμένο δάσκαλο τῆς οἰκουμένης μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη, μέ τήν ἔνδοξη ἱστορία καί τόν λαμπρό πολιτισμό, πού μέ τήν δική σου εὔνοια ἀνέπτυξε.
  Ἐμεῖς ὅμως, Κύριε, ἔναντι ὅλων αὐτῶν τῶν ἀναρίθμητων εὐεργεσιῶν σου φανήκαμε ἀχάριστοι, ἄρχοντες καί λαός. Ἀλλοτριωθήκαμε καί ἀποξενωθήκαμε ἀπό Ἐσένα τόν εὐεργέτη μας· σέ ἀπομακρύναμε καί σέ ἐξορίσαμε ἀπό τήν ζωή μας· καταπατήσαμε τό Εὐαγγέλιό σου καί θεσπίσαμε νόμους ἀντιευαγγελικούς. Μιμηθήκαμε τήν συμπεριφορά ἐκείνων τῶν ἀγνωμόνων Ἑβραίων, πού προτίμησαν τόν Βαραββᾶ καί καταψήφισαν Ἐσένα, τόν ἀναμάρτητο Ἰησοῦ. Δολοφονήσαμε ἕναν ἄξιο καί ἅγιο κυβερνήτη στήν πόρτα τῆς ἐκκλησιᾶς, τήν ὥρα πού ἐκεῖνος πήγαινε νά λειτουργηθεῖ μέ τήν Σύνοψη στό χέρι, ἕνα πρωϊνό Κυριακῆς. Καί ἐξακολουθοῦμε, μέ τήν ἴδια ἀπερισκεψία καί κακουργία, νά ἐξοντώνουμε ἀνθρώπους ἄρτιους καί ἱκανούς νά ἐργασθοῦν γιά τό καλό τῆς πατρίδος, ἐνῶ ἐπιζητοῦμε καί προβάλλουμε ἄρχοντες «συνεταίρους κλεπτῶν καὶ κακούργων», ὅπως θά ἔλεγε ὁ προφήτης Ἠσαΐας. Ἐμεῖς τούς ἐκλέξαμε ἐκείνους πού μᾶς ὁδήγησαν στά σημερινά ἀδιέξοδα. Ἐμεῖς, σαγηνευμένοι ἀπό τόν εὔκολο πλουτισμό, τούς ἀνεχθήκαμε νά ἐξανεμίζουν ὄχι μόνο τό δημόσιο χρῆμα ἀλλά καί τίς περιουσίες τόσων πολιτῶν, πλουσίων καί φτωχῶν, πού παρασύρθηκαν στήν παγίδα τοῦ χρηματιστηρίου, μέ ἀποτέλεσμα νά χάσουν ὄχι μόνο τίς οἰκονομίες τους ἀλλά πολλοί καί τήν κοινωνική ὑπόληψη καί τήν οἰκογενειακή εἰρήνη καί τήν ὑγεία καί τήν ἴδια τήν ζωή τους· πόσα δράματα δέν εἴδαμε, πόσα θύματα δέν θρηνήσαμε!
 Μετά ἀπό ὅλα αὐτά οἱ δοσίλογοι ἄρχοντές μας, πού ἄδειασαν τά ταμεῖα τοῦ κράτους καί τά ξαναγέμισαν μέ δανεικά, τά ὁποῖα ἐπίσης κατασπατάλησαν, μᾶς ὁδήγησαν στήν οἰκονομική κρίση, μᾶς ἐξευτέλισαν διεθνῶς καί μᾶς ὑποδούλωσαν οἰκονομικῶς στούς τραπεζῖτες καί τούς τοκογλύφους. Καί φθάνουν σήμερα νά συνομιλοῦν κρυφά μέ τούς ἀδίστακτους δανειστές μας καί νά παζαρεύουν ἐδάφη ἑλληνικά, πού τά ἔχουν ποτίσει μέ τό αἷμα τους οἱ προηγούμενες γενιές. Κι ὥσπου νά μᾶς πουλήσουν, χαρατσώνουν μέ φόρους ἀβάσταχτους τόν ταλαίπωρο λαό, πετσοκόβουν τούς μισθούς καί ψαλιδίζουν τίς συντάξεις τῶν φτωχῶν, ἐνῶ μέ ἕναν παράδοξο τρόπο κρατοῦν σχεδόν ἀμείωτες τίς δικές τους παχυλές ἀποδοχές.
 Κύριε, σῶσε τήν Ἑλλάδα μας, διότι χάνεται, παραδίδεται στόν ὄλεθρο, βρίσκεται ἤδη στό χεῖλος τοῦ κρημνοῦ. Μόνον ἐσύ μπορεῖς νά τήν σώσεις, ἁπλώνοντας τό παντοδύναμο καί στοργικό σου χέρι. Καί θά τήν σώσεις, ἄν μετανοήσουμε! Δός μας, Κύριε, μετάνοια ἀληθινή, σάν ἐκείνη τῶν Νινευϊτῶν, πού ἀπέτρεψε τήν καταστροφή τους!...
     Θέλουμε, Κύριε, νά σέ ἱκετεύσουμε καί γιά τήν Ἐκκλησία σου. Κύριε, Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην καὶ κατάρτισαι αὐτήν, ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιὰ σου! Ἀνόρθωσε, Κύριε, τήν Ἐκκλησία μας. Καθάρισέ την ἀπό ἀκάθαρτα στοιχεῖα καί σκανδαλοποιά πρόσωπα. Ἀπάλλαξέ την ἀπό τό ἄγος πού χρόνια τώρα τήν ταλαιπωρεῖ καί γίνεται αἰτία πολλῶν συμφορῶν. Κράτησε ἑνωμένη τήν ἐκλεκτή Ἱεραρχία μας καί ἐνίσχυσε τό εὐλογημένο ἔργο πού ἐπιτελοῦν τόσες μητροπόλεις καί ἐνορίες στόν κοινωνικό καί φιλανθρωπικό τομέα, τρέφοντας καί συντρέχοντας χιλιάδες ἀνθρώπους. Εὐλόγησε, ὥστε νά διατηρηθεῖ καί νά ἐπεκταθεῖ αὐτό τό ἔργο, ἀλλά καί πνευματικά νά ἀναβαθμισθεῖ. Μέ τό παράδειγμά της ἡ Ἐκκλησία μας νά δίνει τήν ζωντανή μαρτυρία τοῦ «ἀληθῶς ἀνέστη», πού θά βεβαιώνει τόν φοβισμένο λαό ὅτι «Χριστός ἀνέστη» καί θά τοῦ ἐμπνέει ἐλπίδα, αἰσιοδοξία καί παρηγοριά.
 Εὐλόγησε, Κύριε, εὐλόγησε, σέ παρακαλοῦμε, μέσα στήν Ἐκκλησία καί ὅλες τίς ὀρθόδοξες χριστιανικές ἀδελφότητες, μοναστικές καί ἱεραποστολικές. Ἀσφάλισε τήν ἑνότητά τους ἀπό κάθε ἐσωτερική κρίση καί ἐξωτερική ἐπιβουλή. Βοήθησε ὥστε νά ἐργάζονται μέ ἀφοσίωση καί μέ τήν χάρη σου νά ἐκπληρώνουν τούς μεγάλους σκοπούς τους, ἄσκηση καί προσευχή, ἱεραποστολή καί κατήχηση.
  Ἰδιαίτερα, Κύριε, σέ παρακαλῶ νά εὐλογεῖς τίς ἀδελφότητες στίς ὁποῖες ἡ χάρη σου μέ ἀξιώνει νά διακονῶ ἐδῶ καί μισό αἰώνα, τήν ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ καί τήν θυγατρική της ἀδελφότητα ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ. Μνημόνευσε, Κύριε, καί εὐλόγησε τόν πρόεδρο καί τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΕΩΣ, ὅλους τούς καλούς συνεργάτες, παλιούς καί νεωτέρους, καί ὅλους τούς ἀκροατές πού μαθητεύουν στίς κεντρικές αἴθουσες καί στά παραρτήματα τῆς ἀδελφότητος. Εὐλόγησε τούς νέους μας, τόν σύνδεσμο ΛΥΧΝΟΣ. Κράτησε τά παιδιά σου σταθερά στήν πίστη καί καθαρά στήν ἁγνότητα. Σύ νά ἐμπνέεις, νά κατευθύνεις καί νά ἐπιστατεῖς σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις τους, στίς συνάξεις τῶν μαθημάτων, στίς κατασκηνώσεις, στίς ἐκδρομές, στίς τελετές τους. Στήριξε καί ἀσφάλισε, Ἐσύ, τήν χριστιανική νεολαία τῆς πατρίδος μας καί ὅπου γῆς.  
  Εὐλόγησε, Κύριε, τό ἔργο τοῦ βιβλιοπωλείου καί τοῦ περιοδικοῦ μας, νά διαδίδεται γραπτός ὁ λόγος σου καί νά διαγγέλλεται τό λυτρωτικό μήνυμα στίς ψυχές πού τό περιμένουν. Εὐλόγησε τήν ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ, τά ἡγετικά στελέχη καί τό πλῆθος τῶν μελῶν της καί μαζί μέ τήν ποσοτική αὔξηση χάριζε, Ἐσύ, καί τήν ποιοτική τελειότητα τῆς χάριτός σου στήν κάθε ψυχή. Ἀσφάλισε στήν χάρη σου τίς ἀφιερωμένες ψυχές πού διακονοῦν σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδος μας καί στήν Κορυτσά. Εὐλόγησε τά Ἐκπαιδευτήρια τῆς ΕΛΠΙΔΑΣ, τόν Παιδικό Σταθμό, τό Νηπιαγωγεῖο, τό Δημοτικό, τό φοιτητικό Οἰκοτροφεῖο.
  Κύριε, εὐλόγησε, σέ παρακαλοῦμε, ὅλους ἐκείνους πού προσεύχονται γιά τήν προκοπή τοῦ ἔργου μας· χάρισε τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα σέ ἐκείνους πού ζητοῦν τήν προσευχή μας· ἐλέησε καί φώτισε ἐκείνους πού μᾶς ἐχθρεύονται καί μᾶς πολεμοῦν· ἐλέησε καί ἐμένα τόν ἁμαρτωλό δοῦλο σου, Κύριέ μου!
 Πᾶσαι τῶν ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ ἅγιοι πάντες μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. Ἀμήν!
Στέργιος Σάκκος